Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE m.b.t. ZB Planbureau. (19-02-2018) MOTIE namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 02-03-2018.

MOTIE m.b.t. ZB Planbureau
 
 
van het lid François Babijn, Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 02 maart 2018,


 
 
Constaterende dat:
 
  • Het ZB Planbureau jaar na jaar o.a. gelijksoortige “leefbaarheidsonderzoeken” uitvoert en vervolgens rapporten uitgeeft waar o.i. niemand op zit te wachten;
  • Het recent gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Staat van Zeeland’ ook nog eens grove onjuistheden blijkt te bevatten;
  • Zelfs nadat het ZB Planbureau wordt geconfronteerd met deze grove onjuistheden zij niet- of nauwelijks bereid zijn om hun fouten toe te geven;
 
 
Overwegende dat:


  • Het ZB Planbureau daarmee zijn krediet heeft verspeeld;
  • Het onderdeel Zeeuwse Bibliotheek wel onze steun verdient;
 
 
Draagt het College van Gedeputeerde Staten op:

De provinciale subsidie voor het ZB Planbureau om genoemde moverende redenen per omgaande te korten/conform de daarvoor geldende regels af te bouwen en willen dat uw College deze vrijkomende middelen vervolgens inzet om de door uw College voorgenomen verhoging van de provinciale Opcenten te compenseren c.q. te temperen.
N.B. Het verminderen van de subsidie mag niet ten koste gaan van het onderdeel Zeeuwse Bibliotheek.


 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
François Babijn