Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Hertogin Hedwigepolder. (12-02-2018) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                    Oostburg, 12 februari 2018,
 
 
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande de Hertogin Hedwigepolder.
 
Toelichting
Zoals uw College weet mag van de rechter de onteigening van de Hedwigepolder helaas doorgaan. Het plan gaat dus door hoe dom dat ook is. Er is echter een onderdeel van het plan dat misschien voorkomen kan worden, namelijk het graven van een geulenstelsel tot vier meter diep (sluftercomplex). Waarom gaan we kosten maken om zoiets onzinnigs aan te leggen, terwijl we weten dat het toch weer opslibt? Per slot van rekening heeft de natuur vroeger die Hedwigepolder op NAP + 2 meter gebracht.
 
Dit is naar de mening van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een herhaling van onzinnigheid, want we hebben als voorbeeld de “nieuwe zee” in ‘plan Perkpolder’.
In ‘plan Perkpolder’ is t.b.v. de “nieuwe natuur” in de 12e -eeuwse polders, die op NAP +1 meter lagen, ook een geulencomplex gegraven tot vier meter diep. Volstrekt onzinnig dus, want dat slibt snel weer op.
N.B. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen, dat in het eerste halfjaar het geulencomplex daar, met meer dan een halve meter is opgeslibd.
 
Vragen
  1. Gaarne vernemen wij van uw College of u kunt bevestigen dat het geulencomplex in ‘plan Perkpolder’ ondertussen is opgeslibd en zo ja, hoeveel?
  2. Indien uw College het opslibben confirmeert, zou dan niet afgezien moeten worden (voortschrijdend inzicht) van het graven van een geulenstelsel in het project Hedwigepolder? (N.B. Het betreft dan immers verkwisting van de gelden uit de algemene middelen en of die nu door Nederland of België gedragen worden, doet wat ons betreft niet ter zake.)
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter