Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Statenvergadering d.d. 10-11-2017. (10-11-2017) Algemene Beschouwingen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).

Algemene Beschouwingen PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) 2017.

 

Geachte voorzitter,

Ik wil beginnen met het uitdelen van een compliment namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), een compliment aan onze ambtenaren voor de uitwerking van het geheel.

Kansen en bedreigingen

Onze provincie Zeeland is volop in ontwikkeling. Wij zijn echter ook van mening dat er ook grenzen gesteld dienen te worden aan bepaalde ontwikkelingen, dit ter voorkoming dat we onze “kip met gouden eieren” slachten. Er dient een goede balans gevonden te worden.

Discussienota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018. Hoofdstuk 1.1. Deeltijdwonen en Centraal Bedrijfsmatige Exploitatie (CBE)

Door als Provincie een verhuurplicht op te leggen vindt de (PVZ) echter weer een stap te ver gaan; daardoor stagneren economische ontwikkelingen totaal en dat kan o.i. nooit de bedoeling zijn.

N.B. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten spreken zich in een gezamenlijke reactie op deze discussienota eveneens uit voor variant B, namelijk het schrappen van de verhuurplicht.

Vraag: Is uw College inmiddels al tot een voortschrijdend inzicht gekomen m.b.t. dit onderwerp? Daar komt nog bij dat de Nieuwe Omgevingswet decentralisatie van besluitvorming wil stimuleren, of is uw College het niet eens met die conclusie?

 

Grote Projecten

Alvorens goedkeuring te verlenen dienen naar de mening van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) met name alle risico’s voldoende in kaart te zijn gebracht en de financiële onderbouwing waterdicht te zijn.

Ik licht er een aantal grote projecten uit.

Plan Perkpolder

Als Uw College zich niet vergist heeft in de beantwoording van mijn vragen, zijn we daar als provincie, weliswaar met een ingecalculeerd vast restrisico, niet langer verantwoordelijk voor en denkt de gemeente Hulst, na het terugtrekken van MA Wonen, Het Bouwfonds, de jachthavenontwikkelaar en de provincie Zeeland, spekkoper te zijn. De Provincie Zeeland blijft echter wel verantwoordelijk voor de veiligheid en de volksgezondheid.

Vraag: Is naar de mening van uw College de veiligheid en de volksgezondheid afdoende gewaarborgd binnen dit project?

 

Project Waterdunen

Blijft een opeenstapeling van tegenvallers en ik voorspel U dat er nog meer tegenvallers zitten aan te komen en de voorspiegelde revenuen blijven slechts een stip op de horizon.

Thermphos

Erfenis met desastreuse financiële gevolgen die onze mooie provincie aan de rand van de financiële afgrond heeft gebracht en mogelijkerwijs ons in de toekomst ook nog over die rand heen kan duwen.

Sloeweg

AEC Bodemas bleek, na het door de (PVZ) geïnitieerde Interpellatiedebat, in tegenstelling tot wat GS beweerde, wel degelijk (onder voorwaarden) toegepast te mogen worden bij de aanleg. Dat leverde de Provincie Zeeland een besparing op van ruim 5 miljoen Euro en tevens was daarmee de schadeclaim van ettelijke miljoenen, die de beoogde leverancier van dat bodemas reeds had ingediend, ook nog eens van tafel. Mede daarom kon dus de meest complete toekomstbestendige oorspronkelijke variant van aansluiting, de zogenaamde Stervariant, bekostigd worden.

Tractaatweg

De provincie Zeeland moet bij onze Zuiderburen blijven aandringen op het snel realiseren van een adequate aansluiting op onze toekomstige vernieuwde Tractaatweg, omdat dat van het grootste belang is voor de economische ontwikkeling van ons beider landen.

Campus Zeeland Goed idee, maar het betreft hier een nieuw groot project dat is opgestart zonder waterdichte financiële onderbouwing en zonder alle risico’s voldoende in kaart te hebben gebracht. Ik wil aan dit onderwerp het voortbestaan van het Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen koppelen. Vraag: Kan Uw College bevestigen dat het nemen van een besluit om de door de taskforce gevraagde financiële bijdrage t.b.v. het waarborgen van het voortbestaan van het Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen (zowel éénmalig als structureel) niet alleen een bevoegdheid betreft van GS, maar wel degelijk ook, en zelfs een doorslaggevende bevoegdheid betreft van PS, vanwege het budgetrecht dat wij hebben?

 

Digitale Agenda

Zou naar de mening van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een groot project moeten worden. Want de beschikbaarheid van breedbandinternet, zowel bekabeld als draadloos, dient gewaarborgd te zijn in onze gehele provincie Zeeland. Wij beschouwen dit als een soort “nutsvoorziening” die onontbeerlijk is voor een verdere economische ontwikkeling, want wat kost het ons (bedrijven/toerisme) als daarin niet forser wordt geïnvesteerd?

Vraag: Het nieuwe Kabinet heeft gesproken over het beschikbaar stellen van extra middelen voor Krimpgebieden. Zou, naar de mening van uw College, indien die middelen daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld, een deel van die middelen hiervoor kunnen worden aangewend?

 

PEZEM

De problematiek rond de kerncentrale; het risico op faillissement!

Vraag: Op welke termijn krijgt de Provincie Zeeland uitsluitsel n.a.v. de cie. Jansen, of en zo ja, per welke datum wij de jaarlijkse korting van 10 miljoen Euro op onze provinciale uitkering vanwege het Deltadividend dat wij vroeger ontvingen maar nu niet meer, gecompenseerd krijgen?

 

Fiets-Voetveer

Een goede ontsluiting van onze gehele provincie is essentieel. Het is van economisch belang. Denk hierbij niet alleen aan toerisme maar ook aan studenten en werkenden die dagelijks naar ‘de overkant’ moeten.

Vraag: Wanneer mogen wij het door uw College toegezegde voorstel, teneinde de continuïteit van deze verbinding ook naar de toekomst toe te kunnen waarborgen, verwachten?

 

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).

De Fractie van de (PVZ) constateert:

  • dat telkens als dit onderwerp op de agenda staat moet er weer geld bij moet (laatste voorbeeld was de overschrijding van de begroting met 5%).
  • de bestuurlijke wanorde die er heerste heeft zelfs de landelijke media gehaald.
  • dat de overheadkosten van deze organisatie inmiddels de pan uitrijzen.
  • de op voorzet van de (VRZ) opgerichte “werkgroep”, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, geen mandaat heeft.

Vragen: Waarom geen mandaat voor die werkgroep?

Hoe zit het met de aanrijtijden van ambulances binnen onze provincie?

 

Nieuwe Natuur

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is de mening toegedaan en wij niet alleen, dat de aanleg van “nieuwe natuur” in allerlei vormen, inclusief ontpolderingen, de spuigaten uitloopt!

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil nogmaals wijzen op de volgende punten:

  • Nederland heeft zich in 1996 bij de voedseltop van de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Rome verplicht om bij te dragen aan de verdubbeling van de wereldvoedselproductie.
  • Onze mooie provincie Zeeland vermaard is om zijn weidse vergezichten en palet aan kleuren vanwege de divers ingezaaide akkers.
  • Eén hectare bieten net zoveel CO2 opneemt als vier hectare bos.
  • Bewezen is, dat gebrek aan onderhoud inzake “nieuwe natuur” aanleiding geeft tot overlast door ongewenste planten- en diersoorten.
  • Aangaande ontpoldering de zogenaamde compensatie met zilte natuur. Zoetwater vertegenwoordigt slechts 2,5 % van het water op aarde en het grootste deel ervan is bevroren in gletsjers en ijskappen. De (PVZ) vindt het in dat licht onbegrijpelijk dat een zogenaamd verlies aan zilte natuur zo nodig gecompenseerd dient te worden.

Het Wereld Natuur Fonds pleit voor ‘grootschalige ontpoldering (met name in Zeeland) en tevens om dammen en stormvloedkeringen zo veel mogelijk weg te halen of zo doorlaatbaar mogelijk te maken, aldus hun rapport'.

Onderschrijft uw College die visie? Zo nee, gaat uw College dan stappen ondernemen om dat kenbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

De (PVZ) classificeert deze visie van het WNF in ieder geval als waanzin en zou het zeer op prijs stellen als uw College hier openlijk afstand van zou willen nemen!

 

Keuzes maken

We zullen moeilijke keuzes moeten maken. Dit doen we met elkaar als Provinciebestuur, maar ook met de inwoners van onze provincie Zeeland, inwoners die o.a. tijdens commissievergaderingen hun inbreng kunnen leveren.

 

Samenwerking

Inwoners van kleine dorpsgemeenschappen komen op voor elkaar en bereiken vaak hun doel.

We zien dus dat samenwerking in een hecht team tot goede resultaten kan leiden.

Laten wij als bestuurders dat goede voorbeeld volgen.

Dat vraagt inspanningen van ons allemaal. Dat vraagt dat we over onze eigen schaduw heen stappen en ruimte geven voor elkaars ideeën.

Onze mooie provincie Zeeland is het waard!

 

Met deze woorden besluit ik de bijdrage namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).

 

Dank U wel meneer de voorzitter.