Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Sloeweg. (07-03-2016) Vragen namens (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

                            
 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                             Oostburg, 07 maart 2016
 
 
Geacht College,
 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘AEC-Bodemas’ in relatie tot de aanleg van de Sloeweg.

 
Toelichting
Een artikel in de PZC van d.d. 24 juni 2015 getiteld ,,Heros Sluiskil dreigt provincie met schadeclaim vanwege Sloeweg”, maakt gewag van het feit dat bij de aanleg van de Sloeweg geen gebruik meer van AEC-bodemas gemaakt zou worden omdat het volgens het ‘Task Force Team’ milieuonvriendelijk is.
 
Vragen
1.      Kan uw College bevestigen dat het conform vigerende regelgeving toegestaan is om AEC-bodemas bij de aanleg van de Sloeweg toe te passen?
2.      Kan uw College aangeven hoe het er nu voor staat m.b.t. die genoemde ‘mogelijke schadeclaim’ van Heros Sluiskil aangaande de geschrapte afname van AEC-bodemas?
3.      Tevens willen wij van uw College weten of en zo ja waar er binnen onze provincie Zeeland AEC-bodemas is of wordt toegepast en hoe andere provincies met het gebruik van AEC-bodemas omgaan?
4.      Tot slot wil de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van uw College vernemen waarom uw College terug is gekomen op een eerder genomen besluit om AEC-bodemas te gebruiken bij de aanleg van de Sloeweg, terwijl het gebruik van AEC-bodemas naar onze informatie in dit geval wel is toegestaan en waarom uw College daarmee willens en wetens een enorme budgetoverschrijding veroorzaakt en op de koop toe een schadeclaim riskeert?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter