Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Waterdunen. Reactie op 'Zienswijzen en adviezen Milieu Effect Rapport Waterdunen'. 14-06-2007) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

Aan: Het College van Gedeputeerde Staten

 

Onderwerp: vragen art 44: zienswijzen en adviezen Milieu Effect Rapport “Waterdunen”.

 

Hoek, 14 juni 2007,

 

Geacht College,

 

Het uitgekomen rapport zienswijzen en adviezen Milieu Effect Rapport “Waterdunen”, is voor de Statenfractie van de Partij voor Zeeland aanleiding, om op grond van art. 44 van het Reglement van Orde Uw College de hierna volgende vragen ﴾voorzien van toelichting﴿ voor te leggen:

 

Vragen

 

1. Waarop zijn volgens Uw College de hooggespannen economische verwachtingen en de substantiële toename aan structurele arbeidsplaatsen gebaseerd? Kunt U dit met harde feiten en actuele cijfers onderbouwen? ﴾In het rapport komt naar voren dat het aantal verblijfseenheden, ten opzichte van de huidige camping Napoleonhoeve, met niet meer dan 10% zal toenemen.﴿

 

2. Kunt U aangeven waarop de verwachte toename van arbeidsplaatsen tijdens de aanlegfase, i.c.m. hotelovernachtingen en afname van producten en diensten in de directe omgeving zijn gestoeld? ﴾Tijdens de bouw van de Westerscheldetunnel heeft men voornamelijk arbeidskrachten van elders aangetrokken. Voeding en benodigde materialen worden, zoals gebruikelijk is, ingekocht bij de goedkoopste en of bekende leveranciers; dat betekent dus niet per definitie binnen onze Provincie!﴿

 

3. Welke veiligheidsgaranties kan Uw College de ZeeuwschVlaamse bevolking geven en op welke feiten baseert U die, nu U heeft gekozen voor een “proeftuin” en er bij de aanpassing van onze Zwakke Schakel﴾s﴿ geen gebruik zal worden gemaakt van ‘beproefde concepten’? ﴾a. Zeeland ligt in de frontlinie van de zeespiegelrijzing en klimaatwijziging. Daarom is het gerechtvaardigd om juist in Zeeland te kijken hoe hierop kan worden geanticipeerd. Waterdunen is een innovatief plan waarmee de regio haar voordeel kan doen. b. Voor het hotel zijn 2 varianten uitgewerkt. Daarbij is gekozen voor een locatie aan de kust. Met het oog op de ligging in de 200 jaar zone zal het Ministerie van V.&W. worden voorgesteld dit hotel tot pilotproject te maken en te komen tot een maatwerkoplossing.﴿ Met 1953 in het achterhoofd, vindt onze Fractie van de Partij voor Zeeland het onverantwoord te experimenteren met de veiligheid in het algemeen en aangaande de Zwakke Schakels in het bijzonder.﴿

 

4. Kan Uw College dekking aangeven voor de financiële tekorten welke moeten worden aangezuiverd teneinde het project Waterdunen in zijn gewenste vorm te kunnen realiseren?. ﴾a. In het rapport wordt bevestigd dat bij zowel de variant zonder Waterdunen als de gekozen voorkeursvariant ‘Gevarieerd Waterdunen’ Rijks Waterstaat slechts financiële middelen beschikbaar stelt teneinde de veiligheid voor de komende 50 jaar te kunnen waarborgen en niet voor 200 jaar.

 

b. De Molecaten Groep zal zijn toegezegde investering alleen gestand doen indien de zeewering wordt voorzien van de ‘200 jaar’ aanpassingen in de vorm van o.a. toegevoegde duinen. c. VROM heeft nog geen toezeggingen gedaan inzake de FESclaim voor cofinanciering. d. Tevens blijkt uit andere stukken dat er nog sprake is van een algemeen tekort van 7,5 miljoen euro; prijspeil 2005. e. Uit antwoord op vragen van het Ministerie van L.N.V. blijkt dat Waterdunen niet langer in beeld is als compensatie voor de tweede verdieping. f. Ook lezen we dat het totale investeringsniveau van het project ongeveer 173 a 193 miljoen euro bedraagt; een verschil van 20 miljoen.﴿

 

6. Kan Uw College de financiële omvang in kaart brengen van de nog af te sluiten

 

overeenkomsten voor beheer en onderhoud van het geheel? ﴾Beheer en onderhoud – ook voor de lange termijn – vergt goede afspraken tussen de initiatiefnemers en de toekomstige beheerders van het gebied. Deze zullen worden vastgelegd in nog op te stellen overeenkomsten tussen initiatiefnemers en eventuele derde partijen. Sedimentatie is voor de keuze van het MER voldoende onderzocht, maar zal bij de uitwerking van het gekozen alternatief nog in detail worden onderzocht.﴿

 

7. Kan Uw College garanderen dat de Gemeente Sluis geen financiële middelen dient te investeren om te komen tot de realisatie van het project Waterdunen? ﴾Burgemeester J.F. Sala heeft toegezegd dat het project Waterdunen de Gemeente Sluis geen geld zal kosten.﴿

 

8. Wat is naar de mening van Uw College de uiterste tijdshorizon om te komen tot de realisatie van het project Waterdunen? ﴾De benodigde gronden zijn nog niet verworven en dit kan, volgens de geldende afspraken, alleen op vrijwillige wijze worden bewerkstelligd. Gevolg is dat het gebied voor eventuele andere ontwikkelingen op slot zit en de kosten doorlopen.﴿

 

9. a. Kan Uw College helderheid verschaffen aangaande de te verwachten prognoses m.b.t. zoute kwel en de gevolgen in het algemeen, in geval de gekozen voorkeursvariant ‘Gevarieerd Waterdunen’ wordt voorzien van een extra in -en

 

uitlaatduiker? ﴾Vooralsnog is gekozen voor een gecombineerde in -en uitlaatduiker, waarbij op advies van de Commissie is besloten deze keuze te heroverwegen, indien gedetailleerde modelberekeningen op basis van het op te stellen inrichtingsplan daartoe aanleiding geven.﴿ b. Wat gebeurt er als de natuurwaarden niet kunnen worden gewaarborgd, zijn er dan aanpassingen mogelijk binnen de gestelde ﴾veiligheids﴿kaders?

 

10 Op grond waarvan vindt Uw College het verantwoord om 300 ha., voor het overgrote deel hoogwaardige landbouwgrond, aan het landbouwareaal te onttrekken? ﴾Er is sprake van dat de overheid in de nabije toekomst de verwerking van voor de consumptie geschikte gewassen in biovergisting installaties wil gaan verbieden. Dit mede om reden van het feit dat gebleken is dat extra houtafname door biomassacentrales tot gevolg heeft gehad dat de prijs van hout gevoelig is gestegen; men vreest in het geval van landbouw consumptieproducten voor eenzelfde effect.﴿

 

11 Kan Uw College ruimer toelichten waarom onderzoek naar een zeewaarts alternatief steeds is afgewezen om reden van de zich vlak voor de kust bevindende geul van ca. 30 meter diep? ﴾Waterbouwkundig en/of financieel.﴿

 

12 Kan Uw College onomstotelijk met feiten onderbouwen dat zilte teelten een volwaardig alternatief vormen voor de agrarische sector in dit gebied? ﴾De ZLTO wijst zilte teelten in dit ‘proef’ stadium af.﴿

 

13 Indien door omstandigheden de duiker﴾s﴿ gesloten dienen te worden en er door overvloedige regenval, zoals steeds vaker voorkomt, zout water in het rioleringsstelsel terecht komt ﴾zowel oppervlakte als hemelwater dienen in gezuiverde vorm te worden geloosd﴿, wie draait er dan op voor de onkosten die hieruit voortvloeien? ﴾Het is een vaststaand feit dat een waterzuiveringsinstallatie geen zout water kan verwerken zonder daarbij substantiële schade op te lopen.﴿

 

14 Kan Uw College met reden omkleden waarom in afwijking van de binnen de Gemeente Sluis en het Gebiedsplan toegepaste ‘Rood voor Groen’ regeling in dit geval niet de ondernemer ﴾Molecaten Groep﴿ opdraait voor de compensatiemiddelen maar hiervoor gemeenschapsmiddelen worden ingezet ﴾±100 miljoen euro﴿?

 

15 Kan Uw College feitelijk aantonen dat het project Waterdunen onderdeel uitmaakt van het Gebiedsplan ‘Natuurlijk Vitaal’? ﴾In diverse stukken wordt hiernaar verwezen.﴿

 

16 Kan Uw College met redenen omkleden waarom het haalbaarheidsonderzoek vertrouwelijk is en derhalve voor de burger niet is in te zien?

 

17 Is naar de mening van Uw College de bestuurlijke integriteit voldoende gewaarborgd? ﴾Uit diverse publicaties in de PZC komt naar voren dat de voormalige eigenaar van de Napoleonhoeve zetelt in de Gebiedscommissie en tevens de Molecaten Groep vertegenwoordigt.﴿

 

18 Is Uw College in het licht van het feit dat Waterdunen niet langer wordt gezien als een mogelijk onderdeel van een alternatief voor de 600 te ontpolderen hectares en het feit dat een meerderheid van Uw Collegeleden voor de verkiezingen een standpunt tegen ontpoldering heeft ingenomen, gekoppeld aan het feit dat deze hoge investering naar verhouding te weinig structurele werkgelegenheid met zich mee brengt, samen met onze Fractie van mening dat het wellicht verstandig is met onmiddellijke ingang een punt te zetten achter het project Waterdunen?

 

19 Deelt Uw College onze mening dat uit de Maatschappelijke KostenBaten

 

Analyse duidelijk blijkt dat de variant ‘Veilig zonder Waterdunen’ ontegenzeggelijk de meest rendabele keuze is? Zo nee, kan Uw College dan met doorslaggevende argumenten onderbouwen waarom niet? ﴾Er blijkt dat de drie varianten die ruimtelijke kwaliteit nastreven minder goed scoren dan de basisvariant ﴾veiligheidsvariant﴿. De reden hiervan is dat de investeringen in ruimtelijke kwaliteit ﴾recreatienatuur en kernnatuur﴿ nogal fors zijn terwijl de baten hiervan soms moeilijk in euro’s uit te drukken zijn.﴿

 

Tot slot willen wij nog opmerken dat ten aanzien van de veiligheid de meerwaardevraag gesteld kan worden. Wordt ZeeuwschVlaanderen veiliger door Waterdunen en is het maken van gaten in de zeewering hieraan dienstig? Als het probleem is dat de zeespiegel zou kunnen gaan stijgen, is dan het achterland onder water zetten door maaiveldverlaging het antwoord?

 

Ten aanzien van de zilte teelten kan men de zelfde vraag m.b.t. de uitgangspunten stellen. Vraagt de markt om zilte teelten, of vraagt de politiek om een markt voor zilte teelten?

 

Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

Statenfractie Partij voor Zeeland ﴾PvZ﴿,