Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Door Provinciale Staten van Zeeland aangenomen MOTIE tegen windturbineparken binnen 12-mijlszone. (13-12-2013) MOTIE ingediend door Statenlid François Babijn namens de Partij voor Zeeland (PvZ).

MOTIE
Windturbineparken binnen de 12-mijlszone ("nearshore"), van de leden Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
Ontvangen,
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 13 december 2013,
 
 
In kennis gesteld van:
 
·       het voornemen van Minister Kamp van Economische Zaken om de mogelijkheden voor de bouw van windmolenparken binnen de 12-mijlszone ("near shore") te gaan verkennen (zie Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee.);
·       Recent door de overheid voor de kust van Schouwen-Duiveland een zoekgebied is aangewezen dat gelegen is binnen de 12 mijlszone op 3 mijl van de kust (= minder dan vijf kilometer).
 
 
Overwegende dat:
 
·       Toerisme aan de Nederlandse kust één van de speerpunten van beleid is van zowel Rijksoverheid als de provincie Zeeland;
·       Zeeland haar bestaansrecht voor een zeer groot deel ontleent aan het toerisme, mede gebaseerd op de aantrekkelijkheid van de zee;
·       In plaats van het beleven van de weidsheid van zee en strand er door de bouw van windturbineparken binnen de 12-mijlszone sprake is van structurele horizonvervuiling en het industrialiseren van de natuur;       
·       De vrees dan ook gerechtvaardigd is dat de toeristische aantrekkingskracht en het woongenot van onze eigen inwoners zeer ernstig zal worden aangetast door windturbineparken binnen de 12-mijlszone;
·       Er bij de vergunningverlening van eerdere windturbineparken in zee (buiten de 12-mijlszone) geen rekening is gehouden met zicht, beleving en economische effecten;
·       Vanuit die wetenschap windturbines op zee binnen de 12-mijlszone eveneens zouden moeten worden beschouwd als windmolens op land;
·       Het geboden is om geen middel ongebruikt te laten, om onze zorg over de inzet van het Rijk inzake “near shore” windturbineparken, luid en duidelijk kenbaar te maken;
 
 
Spreekt hierbij uit dat:
 
·       Provinciale Staten van Zeeland stelling neemt tegen de bouw van windturbineparken binnen de 12-mijlszone van onze Zeeuwse kust;
 
 
En roept het college op om:
 
Tijdig alles in het werk te stellen bij de Rijksoverheid alsmede bij de Europese overheid, om de bouw van windturbineparken binnen de 12-mijlszone van onze Zeeuwse kust tegen te gaan.
 
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
François Babijn                                                                  Johan Robesin