Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Red onze Zeeuwse polders uit handen van politieke partijen en van kiezersbedrog! (25-01-2011) Stemadvies van 'Actiecomité Red onze Polders'.

Red onze Zeeuwse polders uit de handen van
politieke partijen en van kiezersbedrog!

Hebben de politieke partijen in de afgelopen zittingsperiode zich gehouden aan hun uitspraken van voor de verkiezingen in maart 2007 over ontpolderen? Het antwoord is onomstotelijk: Nee!
In 2007 zijn door het actiecomité Red onze Polders gerichte vragen aan de politieke partijen gesteld omdat in de kieswijzer geen vraag over ontpolderen opgenomen was. Markante uitspraken zijn hier onder opgenomen.
Zie:
http://www.ikmaakmezorgen.nl/plaatjes/actiecomites-standpunten-verkiezingen-1.xls.

 

Uitspraken in 2007 over ontpolderen  n.a.v.  vragen van het

actiecomité Red onze Polders

Volgens uitspraak gehandeld?

CDA

Als wij met elkaar afspreken dat we alleen op basis van vrijwilligheid iets willen, dan betekent dat automatisch dat er niet onteigend wordt, anders stelt de vrijwilligheid niets voor.

Nee

PvdA

Wij vinden dat grondverwerving op basis van vrijwilligheid moet plaatsvinden. Het kabinet kan hiertoe besluiten op basis van de meerderheid in de Tweede Kamer.

Nee

VVD

Als het niet op vrijwillige basis kan dan moet de minister terug met Vlaanderen gaan onderhandelen. Van onteigening is totaal geen sprake. In de overeenkomst met Vlaanderen zit ruimte genoeg om de compensatie alleen buitendijks te doen, met als zoekgebied de hele delta. Geen ontpoldering dus.

Nee

SP

Ontpolderen is een maatregel die genomen kan worden om de natuurlijkheid van de Westerschelde te versterken. De SP is tegen gedwongen ontpoldering.

Ja.

SGP

Het zal duidelijk zijn dat we zo mogelijk geen goede landbouwgrond prijs willen geven aan natuur, recreatie of anderszins.

Nee

PvZ

Er is nooit  sprake geweest van vrijwilligheid, dus had het dossier al lang gesloten kunnen zijn. De Partij voor Zeeland (PvZ) is radicaal tegen ontpoldering, omdat zij het als een misdaad beschouwd vruchtbaar akkerland terug te geven aan de zee.

Ja

CU

Alleen als het echt nodig is voor de veiligheid van de inwoners kan er landbouwgrond gebruikt worden voor natuurherstel. Vrijwilligheid is vrijwilligheid en niet anders. Je moet geen wetten buiten werking gaan stellen voor een deel van je grondgebied. Als de vrijwilligheid als voorwaarde is vastgelegd dan is dat zo en is dat de werking, en kan de onteigeningswet niet worden toegepast.

Nee

GL

Het college van GS heeft deze maand nog eens bevestigd, dat het ontpolderen van 600 ha onontkoombaar is. In het college zijn vertegenwoordigd CDA, PvdA, VVD en SGP. Het valt  op, dat deze lijsttrekkers nu als kandidaat statenlid opeens tegen ontpolderen zijn!

Ja

                                                                                                                                                                                           

Het merendeel van bovenstaande partijen hebben er toe bijgedragen dat in de afgelopen zittingsperiode provinciale inpassingsplannen voor de projecten Perkpolder en Waterdunen goedgekeurd zijn, waarmee zij besloten hebben om goede Zeeuwse landbouwgrond onder zout water te zetten.
Dat is in flagrante tegenstelling met hun uitspraken in de verkiezingstijd in 2007. GL heeft het destijds “boerenbedrog”, als variant op kiezersbedrog,  genoemd.

Vrijwilligheid als uitgangspunt
Op 7 oktober 2005 hebben alle partijen in de Staten, op de PvZ na, ingestemd met het voorstel van GS om de  Westerschelde te verdiepen met en het bijbehorende natuurherstel in de vorm van ontpoldering. Het er aan toegevoegde amendement over vrijwillige grondverwerving is door minder partijen gesteund, en wel: CDA, VVD, PvdA en SGP. In de afgelopen zittingsperiode is tijdens vergaderingen duidelijk geworden hoe die vrijwilligheid uitgelegd moet worden. Als
uitgangspositie zal de verkrijging van de benodigde gronden middels vrijwillige medewerking van grondeigenaren plaats vinden, is de kern van het amendement. Tot deze benadering is de overheid bij onteigening echter al verplicht. Het was dus een zinloos amendement voor de bühne. Dit werd pijnlijk duidelijk in de commissievergadering REW van 17 december 2010 over de onteigening van Waterdunen, waar Magda de Feijter de Statenleden herinnerde aan de afspraak van vrijwilligheid. Door Statenleden werd zij er op gewezen dat “als uitgangspunt” toegevoegd was en dat nu het moment om in te stemmen met onteigenen gekomen was. Kunnen Statenleden van Zeeland hun achterban en de kiezers nog erger bedriegen en misleiden?

Mag volgens U Zeeland met de ruimtelijk indeling in de toekomst niet meer ontpolderen voor natuur? Dan moet u niet kijken naar wat politieke partijen beloven, maar wat zij in het verleden deden.

Van de partijen die in de afgelopen zittingsperiode niet in de staten vertegenwoordigd zijn kennen we alleen klinkende verkiezingsbeloften: D66 is voor het alternatief met eilanden voor de kust, PvdD is voor ontpolderen, PVV en 50Plus zijn tegen ontpolderen.

Samengevat:
Uitgaande van de praktijk in de afgelopen zittingsperiode waarin over projecten Waterdunen en Perkpolder definitieve beslissingen genomen zijn.
De Zeeuwse politieke partijen CDA, VVD, PvdA, SGP en CU zijn tijdens verkiezingen tegen ontpolderen en onteigenen, maar als het erop aankomt stemmen zij er voor.
SP keurt ontpolderen goed, alleen met vrijwillige grondverwerving.
GL is voor ontpolderen.
PvZ is faliekant tegen ontpolderen.
De nieuwkomers D66, PVV en PvdD kunnen niet beoordeeld worden of zij standpunten t.a.v. ontpolderen nagekomen zijn.

Zaamslag, Januari 2011.
Actiecomité Red onze Polders.