Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Algemene beschouwing begroting 2011 - Lijst Babijn (04-11-2010).

Algemene beschouwing begroting 2011 - Lijst Babijn

Voorzitter, voor ons ligt de begroting voor het komende jaar.

Het is een vreemde begroting omdat het college, wat niet gebruikelijk is, tegelijk de eerste begrotingswijziging er bij heeft gevoegd. Normaal zouden de wijzigingen die na de behandeling van de Kadernota zijn ontstaan al in de begroting verwerkt moeten zijn.

We hebben als oppositie, maar zeer waarschijnlijk ook de coalitie, door bij de behandeling van de Kadernota onze moties niet in stemming te brengen getoond dat wij ons constructief wilden opstellen. De raad heeft het college ruimhartig de kans gegeven  om voor de begroting 2011 bezuinigingen aan te brengen voor minimaal een bedrag van ruim een miljoen euro, waarbij duidelijk de boodschap is meegegeven waar wij mogelijkheden voor bezuinigingen zien en – misschien wel belangrijker - waar wij deze liever niet willen zien.

Het viel ons dan ook tegen dat het college niet voldoende met onze wensen en gevoelens rekening heeft gehouden. Het was een echte teleurstelling kunnen we beter zeggen, want we hadden er bij het aantreden van dit college goede hoop op dat er een betere verhouding tussen college en raad zou ontstaan, maar vooral dat dit college de zaken wel eens even anders zou gaan aanpakken!

Voorzitter, Het lijkt er op dat de knop bij de ambtelijke organisatie en het college kennelijk nog niet om is, want er wordt nog steeds hetzelfde denkpatroon gevolgd.

In plaats van “snoeien om te groeien”  zoals minister-president Rutte opmerkte tijdens de behandeling van de regeringsverklaring, gaat het in de gemeente Sluis weer net als de afgelopen jaren: bezuinigen met de kaasschaaf. Niet echt doorpakken maar hier en daar wat weghalen. Echte maatregelen worden niet genomen. De lasten worden deels afgewenteld op de burger en de toerist, maar er wordt niet gesneden in de grote kostenposten voor de gemeente, waaronder de eigen organisatie en in zaken die niet tot de wettelijke taken van een gemeente behoren. De kerntakendiscussie zal en moet naar onze mening hier snel duidelijkheid in brengen.

Wij hebben als Lijst Babijn even overwogen om alle bij de behandeling van de Kadernota aangehouden amendementen alsnog in de dienen. Maar voorzitter, behalve een amendement voor het handhaven van de subsidie voor de Fokveedag en de Folkloristische Dag en voor de subsidie voor het schoolzwemmen, doen we dat dus niet. Want wij kunnen niet instemmen met de begroting 2011 omdat er geen duidelijke oplossingen worden geboden en de problemen gewoon naar de jaren 2012,13 en 14 worden doorgeschoven, wanneer voor vele miljoenen bezuinigd zal moeten worden.

Het betreft hier duidelijk slechts ‘uitstel van executie’.

Wanneer er niet meer balans komt tussen de inkomsten en de uitgaven en de tekorten niet drastisch worden teruggedrongen, dan zal de artikel 12 status onafwendbaar zijn.

 

 

 

Voorzitter, na deze algemene opmerkingen wil ik uw aandacht vragen voor enkele onderwerpen die ons zeer bezighouden.

De brede school Oostburg dient na het terugtrekken van Woongoed opnieuw door de raad te worden overwogen. Het college heeft zonder terugkoppeling naar de raad al een beslissing genomen over nieuwbouw van de St. Bavoschool voor 2,4 miljoen euro en over renovatie van de Berenburcht. Ook de sloop van de Hoekzak is voor u al een uitgemaakte zaak. Toch dringen wij er nogmaals bij u op aan dat er eerst een discussie over de brede school moet plaatsvinden in het licht van de krimp en in nauw overleg met Scoba en Escalda.

De krimp van het inwoneraantal, straks zelfs onder de 24.000 en de leefbaarheid in de kleine kernen baart uw college zorgen, maar u bezuinigt op subsidies voor cultuur en het verenigingsleven en maakt daarbij tegelijkertijd plannen om de kern Oostburg te versterken. Strookt dat met: Wat wij willen bereiken? Wat gaan we er voor doen? En Wat hebben we er voor over? Daarover verschillen wij wellicht met u van mening. De positie van de kleine kernen dient in onze ogen juist versterkt te worden! Een  democratisch gekozen dorpsraad, uitgerust met een redelijk budget (bedrag per inwoner) en een goed onderhouden dorps- of verenigingsgebouw, zal bijdragen aan het vergroten van de samenhang en leefbaarheid. Lijst Babijn zal dit bij de kerntakendiscussie aan de orde stellen.

Dat zullen wij ook doen met ons voorstel tot de gelijkschakeling van het tarieven van de toeristenbelasting, waarbij de gehele toeristische sector betrokken moet worden.

De fractie van de VVD heeft er meerdere keren op aangedrongen om een Strandnota op te stellen. Wij sluiten ons graag bij dat verzoek aan.

Een punt van zorg vormen de 15 begraafplaatsen in onze gemeente, waarvan het onderhoud en de inrichting van een aantal beslist niet voldoen aan de eisen die men mag redelijkerwijs mag stellen. De door het college voorgestelde - zogenaamd ruimtescheppende – maatregel van 10.000 euro door het heffen van extra grafrechten na afloop van de koop- of huurperiode zal de gemeente

 

 

vermoedelijk geld gaan kosten. Door het opsporen en aanschrijven van de vele nabestaanden, maar vooral door het ruimen van de graven waar geen extra rechten voor worden betaald. Want u dient hierin  natuurlijk wel consequent te zijn.

Wij vragen uw college om deze maatregel op te schorten en eerst een beleidsvisie Begraafplaatsen op te stellen.  

 

Dan wensen wij nu de volgende amendementen in te dienen:

1. Handhaven subsidie Folkloristische Dag IJzendijke en Fokveedag Oostburg.

2. Handhaven subsidie schoolzwemmen.

Rest mij nog de wethouder van financiën te vragen onze dank over te brengen aan de ambtenaren die altijd bereid waren ons uitvoerig te informeren en onze vragen te beantwoorden, zowel via de mail als mondeling.

 

 

 

U kunt er van op aan dat wij de gemeentefinanciën zeer nauwlettend in de gaten zullen houden, waarbij wij met u hopen op een hele zachte winter, zodat de begroting niet meteen overschreden zal worden op de post strooizout.

We zullen er op toezien dat de ruimtescheppende maatregelen ook echt gerealiseerd zullen worden en we zullen het zeker niet nalaten om zowel schriftelijk als tijdens de commissievergaderingen mogelijke bezuinigingsvoorstellen te blijven aandragen.

Voorzitter, ook al kunnen wij niet instemmen met de begroting 2011, toch wenst de fractie van Lijst Babijn het college en met name de wethouder van Financiën, veel succes, doorzettingsvermogen en geduld, maar bovenal veel wijsheid toe.

 

Dank u wel voorzitter.