Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

PETITIE + bijlage van het ZeeuwsVlaamsProtest. (02-10-2009)

P E T I T I E

Van het zeeuwsvlaamsprotest

 

 

 

AAN DE LEDEN VAN PROCINCIALE STATEN VAN ZEELAND

 

Aangeboden aan de voorzitter, Commissaris van de Koningin mevr. drs. K.M.H. Peijs

op vrijdag 2 oktober 2009

Geachte leden van Provinciale Staten,

U bent voor een zittingsperiode van vier jaar gekozen door de bevolking van Zeeland, waarvan de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen een vierde deel uitmaken. Zij mogen van u verwachten dat u hun belangen behartigt, hun standpunten respecteert en verdedigt.

Wij, afgevaardigden vanuit diverse organisaties en voor veel inwoners van Zeeuws-Vlaanderen protesteren tegen het beleid van Provinciale Staten ten aanzien van onze regio.

Onder veel Zeeuws-Vlamingen heerst een gevoel van onbehagen en onvrede over uw afstandelijke, starre en vaak dominante houding en het feit dat u geen rekening houdt  met de mening van de inwoners.

Ons protest richt zich onder meer op de volgende punten:

 

·        U biedt de minister aan delen van onze provincie te ontpolderen, zonder rekening te houden met de mening en gevoelens van ruim 80 procent van alle Zeeuwen.

·        U maakt van het project Waterdunen een inpassingsplan en zet de Gemeente Sluis en dus de bevolking buitenspel omwille van ambitie en prestige.

·        U heeft geen respect meer voor het principe dat plannen als deze alleen mogen worden uitgevoerd wanneer er sprake is van vrijwillige grondverwerving.

·        U wilt extra geld beschikbaar stellen om nog meer “nieuwe natuur” te realiseren, die vaak ontoegankelijk is en slecht onderhouden wordt.

·        U besteedt veel geld aan de aanleg van “historische” dijken en schansen zonder dat hier draagvlak voor is en het toerisme naar de streek er niet aantoonbaar mee wordt bevorderd.

·        U staat toe dat de komende jaren ruim 2000 nieuwe recreatiewoningen langs de kust in Zeeuws-Vlaanderen worden gerealiseerd, zonder rekening te houden met het economische principe van vraag en aanbod.

·        U geeft subsidie aan de Zeeuwse Milieu Federatie, die plannen voor de verbetering van de infrastructuur dwars zit en vertraagt.

·         U laat de Zeeuwen meebetalen aan de aanleg van de tunnel bij Sluiskil door het blijven heffen van tol voor de Westerscheldetunnel, de enige mogelijkheid om per auto in de eigen provincie te reizen.

 

Wij verwachten van Provinciale Staten:

 

·        Dat u in Den Haag pleit tegen ontpolderen in plaats van het voor te stellen.

·        Dat u de natuur in Zeeland, zoals die nu al overal aanwezig is, net zo waardeert als de Zeeuwen en de toeristen.

·        Dat u geen grond gaat onteigenen omwille van natuur en recreatie.

·        Dat u zorgt dat de veiligheid op en langs de Westerschelde eindelijk eens goed geregeld wordt.

·        Dat u aandacht geeft aan een snelle realisatie van een aangepaste N61, voor ons aller veiligheid en als aanjager voor nieuwe economie.

·        Dat u zorgt dat er goed en betaalbaar openbaar vervoer is en dat de dienstregeling van het fiets- voetveer in de avonduren en in de wintermaanden wordt uitgebreid en beter aansluit op de intercity.

·        Dat u zorgt voor een fiets- voetveer tussen Perkpolder en Kruiningen of Hansweert.

·        Dat u zich minder bemoeit met lokale ontwikkelingen en visies daarop.

·        Dat u zich inspant voor het doortrekken van de tramlijn van Knokke naar Breskens, zodat dit de bereikbaarheid en de economie ten goede komt.

·        Dat u in Den Haag een sterk pleidooi houdt voor het handhaven van de koopzondagen in Hulst en Sluis

·        Dat veelgebruikers van de Westerscheldetunnel spoedig extra korting krijgen en alles in het werk wordt gesteld om zo snel mogelijk een tolvrije tunnel te hebben.

·        Dat u de bereikbaarheid en voorzieningen van de kleine woonkernen een hogere prioriteit toekent

 

 

Maar bovenal verwachten wij van Provinciale Staten

 

·        dat u zich dit protest en onze gevoelens van onvrede aantrekt en

·        dat u zich zult inspannen om de slechte relatie met Zeeuws-Vlaanderen te verbeteren.

 

Door  meer rekening te houden met de wensen van de bevolking moet het toch mogelijk zijn  om op een goede, respectvolle manier samen te werken aan een gezonde toekomst van Zeeuws-Vlaanderen.

Leve Zeeuws-Vlaanderen! Leve de provincie Zeeland! Leve de democratie!

BIJLAGE: 

K L A A G – en  S M E E K S C H R I F T

van het

 

ZeeuwsVlaamsProtest

 

 

 

Aangeboden aan

 Provinciale Staten van Zeeland,

Commissaris van de Koningin mevr. drs. K.M.H. Peijs, voorzitter,

op vrijdag 2 oktober 2009

 

 

Geachte mevrouw Peijs, Staten van Zeeland,

 

Wij, Zeeuws-Vlamingen, zijn naar Middelburg gekomen om protest aan te tekenen tegen het huidige beleid van Provinciale Staten ten aanzien van onze regio. Daarbij zij opgemerkt, dat een aantal onderwerpen  niet uitsluitend Zeeuws-Vlaanderen, maar de hele provincie raakt, zoals ontpoldering, aanleg “nieuwe natuur”, verzilting van kostbare landbouwgronden en zoetwaterbuffers en zeker niet op de laatste plaats het gebrek aan daadkracht voor het platteland en kleine woonkernen in hun bereikbaarheid en voorzieningen, van schooltjes, dorpshuizen tot pinautomaten.

 

Leden van Provinciale Staten,

U bent voor een zittingsperiode van vier jaar gekozen door de bevolking van Zeeland, waarvan de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen een vierde deel uitmaken. Zij mogen van u verwachten dat u hun belangen behartigt, hun standpunten respecteert en verdedigt, ook al stroken die niet altijd met uw persoonlijke opvattingen en visies. In uw verkiezingscampagne hebt u luid geroepen dicht bij de bevolking te staan en naar de mensen te luisteren..

 

Helaas moet worden geconstateerd, dat onder veel Zeeuws-Vlamingen een gevoel van onbehagen en onvrede heerst over uw vaak  afstandelijke, starre en dominante houding, die op tal van punten botst met de daadwerkelijke behoeften in Zeeuws-Vlaanderen. U geeft daarin het College van Gedeputeerde Staten meer ruimte dan wenselijk is zonder gebruik te maken van de mogelijkheden die het duale bestuurssysteem biedt. Groen krijgt een prominente plaats en wordt geprezen als de grote aanjager die volop kansen creëert.

Wij noemen uw natuurbeleid in het bijzonder, omdat dit een grote voorrang uitstraalt op uw sociaal-economisch beleid en prioriteiten, waar de samenleving om schreeuwt, zoals veiligheid, goed en betaalbaar openbaar vervoer (ook in de avonduren), adequaat uitgeruste en snel bereikbare ziekenhuizen. Met dit laatste zit het in Zeeuws-Vlaanderen gelukkig wel goed.

 

Een doorn in het oog zijn in Zeeuws-Vlaanderen de aanleg van de zogeheten historische dijken en schansen in een typisch cultuurlandschap, dat met deze kunstmatige ingrepen zwaar geweld wordt aangedaan. Bedenksels, die kant noch wal raken, in de meeste gevallen naast het geschiedenisboek zitten en voor veel mensen eerder hinder en ergernis brengen, dan interesse opwekken voor een tijdsepisode die gekenmerkt werd door armoede en veel ellende. Niets om trots op te zijn. Er zal geen toerist méér door worden aangetrokken.

 

Voor heel Zeeland zijn de steeds talrijker wordende “nieuwe natuur” gebieden, vol distels, slecht beheerd en ontoegankelijk voor het publiek, een ergernis van betekenis. Wij betreuren dan ook de aanscherping van uw aankoopbeleid en de landelijke oproep dat boeren sneller  afstand moeten doen van hun grond ter wille van de natuur.

 

U dreigt met onteigening om niet door de bevolking gedragen natuur- en recreatiedoelen koste wat kost te realiseren. Dat noemen wij misbruik van macht en een ernstig gebrek aan inlevingsvermogen. U beseft onvoldoende hoeveel narigheid u daarmee veroorzaakt bij agrarische ondernemers en andere belanghebbenden. Spraakmakende voorbeelden zijn de projecten “Perkpolder” en “Waterdunen”. Tot mislukking gedoemd en economisch gezien eerder achteruitgang dan vooruitgang.

Geloof ons, U doet er Zeeuws-Vlaanderen geen enkel plezier mee en geeft slechts gestalte aan uw persoonlijke opvatting, dat deze plannen Zeeuws-Vlaanderen opstuwen in de vaart der volkeren. Weggegooid geld, dat beter zou worden besteed aan leefbaarheid en behoud van voorzieningen. Maar nee, zelfs een zwembad moet wijken omdat de overheid het financieel niet kan behappen. Proeft u de tegenstelling?

 

Plannen mogen, zo heet het officieel, alleen worden uitgewerkt wanneer de benodigde grond op basis van vrijwilligheid is verkregen en als er sprake is van voldoende draagvlak. De praktijk is echter, dat wat niet goedschiks kan worden verkregen wordt afgepakt via het onteigenings-instrument. Zogenaamd omdat sprake is van een bovenregionaal maatschappelijk belang. En als er dan eindelijk een prachtige overdekte skipiste staat aan de zuidkant van de Scheldestad Terneuzen, gaat Middelburg zich nog even bemoeien met de winkelinvulling. Als of een Gemeentebestuur niet mans genoeg is om dat zelf uit te maken.

 

Mevrouw Peijs, Staten van Zeeland, er is meer dat ons dwarszit.

We zijn uiteraard blij met de komst van een tunnel onder het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sluiskil; ook dat de Provincie eigenaar is geworden van de Westerscheldetunnel. Maar is die tunnel eerlijk gezegd niet een sigaar uit eigen doos en wanneer zullen de Zeeuwse veelgebruikers van de Westerscheldetunnel eindelijk enig voordeel van die overname ondervinden?

De tolheffing van de Westerscheldetunnel is een mobiliteitsheffing, die als extra heffing bovenop de wegenbelasting en de provinciale opcenten komt. Dit getuigt van discriminatie, omdat de Zeeuws-Vlamingen via de wegenbelasting ook reeds participeren in de kosten voor alle overige nationale wegen en tunnels. Vooral niet in de haak omdat de Zeeuws-Vlamingen geen alternatieve route kunnen kiezen voor het reizen naar Nederlands grondgebied.

 

En nu we het toch hebben over infrastructuur. U hebt er blijkbaar geen weet van, hoeveel ergernis, hinder en levensgevaarlijke situaties de huidige structuur van de N61 oplevert. Door gebrek aan afstemming met dorpsraden en bevolking beloopt de projecttijd decennia, hetgeen Zeeuws-Vlaanderen ook op economische achterstand zet. Een ander voorbeeld is de rondweg Aardenburg, geblokkeerd door de Zeeuwse Milieu Federatie. Wij onderschrijven het belang van de ZMF, maar haar positie als machtsfactor staat niet meer in verhouding tot die van de overheden en zeker niet tot die van de bevolking, waar het uiteindelijk toch om gaat. De ZMF opereert steeds minder als kritisch adviesorgaan en teveel als onderhandelaar ten koste van regionale noden en voorzieningen. Wij verzoeken u dan ook de subsidiëring drastisch te verminderen.

 

Wij vragen u voorts te beijveren, dat ingrijpende c.q. controversiële projectontwikkelingen niet langer en uitsluitend gebaseerd zijn op beleid van gemeenten, met goedkeuring of afkeuring van Middelburg, maar middels bevolkingsenquêtes of referenda op haalbaarheid en geschiktheid worden getoetst alvorens in procedure te worden genomen.

 

Ook vragen wij uw aandacht voor de problemen die samenhangen met de grensoverschrijdende arbeid. Dit werpt evenals de tunnel een financiële drempel op voor Zeeuws-Vlamingen en vormt daarmee wederom een beperking voor onze mogelijkheden. Al jaren wordt er beterschap beloofd, echter tot op heden heeft dat nog steeds niet tot de gewenste oplossingen geleid.

Opnieuw steekt het dreigende gevaar voor winkelsluitingen op zondag, die met name Hulst en Sluis bedreigen, de kop op. Verschuil u niet achter religieuze motieven, maar maak Den Haag duidelijk dat Zeeuws-Vlaanderen een historisch recht heeft verworven om deze belangrijke economische draagzuil in stand te houden. Het is een noodzaak, geen luxe en aan zondagsrust hebben deze grensplaatsen kennelijk minder behoefte.

Uitbreiding van de dienstregeling van het fietvoetveer Breskens-Vlissingen zou zeer welkom zijn om de interactie tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland en Nederland te verhogen, zowel op sociaal-economisch terrein als ter ondersteuning en bevordering van het toerisme. Een fietsvoetveer op het traject Perkpolder-Kruiningen of Hansweert is eveneens een vurige wens die leeft onder velen van de Zeeuws-Vlaamse bevolking.

 

Mevrouw Peijs, Staten van Zeeland,

De Provinciale politiek luistert te weinig naar de Zeeuws-Vlaamse bevolking, zo stellen wij vast. Maar hoe het ook zij, wij spreken oprecht de wens uit dat Provinciale Staten van Zeeland zich zal inspannen om de gespannen relatie met Zeeuws-Vlaanderen te verbeteren. Door beter te luisteren, zich open te stellen en meer rekening te houden met wat de bevolking echt wil.

Wij geloven in een mogelijkheid om op een goede, respectvolle manier met u samen te werken aan een gezonde toekomst van een Zeeuwse regio, die het verdient op z’n juiste waarde geschat te worden. ECHT WAAR!