Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Invoering Digitaal Vergung Parkeren. (28-12-2023) Vragen namens Lijst Babijn aan het college van Sluis.

Kenmerk:                                                                                                                                    
   
   

 

 

Schriftelijk vragen (art. 41 RvO - politieke vragen) / Verzoek om inlichtingen (art 169, 3e lid en 180, 3e lid GW, art. 43 RvO)

 
 
 
 
 

 
Ingevulde format a.u.b. mailen naar:
 
 
de voorzitter van de Raad
 
VRAGEN RAADSLID/FRACTIE: François Babijn (Lijst Babijn)
Raadvraagnummer:
behandelend ambtenaar:
 
ONDERWERP: Invoering Digitaal Vergund Parkeren.
 
TOELICHTING:
In de raadsvergadering van 9 november 2023 is de nieuwe parkeerverordening aangenomen, deze heeft als gevolg dat digitaal vergund parkeren zal worden ingevoerd per 1 januari 2024

In de uit dit besluit voortvloeiende informatieavonden is komen vast te staan, dat met verschillende cruciale punten geen rekening is gehouden bij de invoering van dit digitale systeem.
De cruciale punten omvatten o.a.: 
  • bij informatieavonden was geen digitale demonstratie voorhanden hierdoor:
a. men kon niet demonsteren dan wel terdege informeren hoe het systeem werkt.
b. voor buitenlandse eigenaren is een handleiding gemaakt echter kon deze niet worden gedemonstreerd.
c. na deze bijeenkomsten reageerde betrokken ambtenaren niet op mails die werden verzonden met vragen tot assistentie; ook telefonisch kon men geen uitkomst bieden,
d. indien eigenaren hun verblijf in beheer hebben gegeven en de beheerder heeft meerdere verblijven onder zijn/haar hoede, zijn de vergunningen niet genummerd, waardoor deze niet direct kunnen worden gelinkt aan een eigenaar en ook niet aan een woning (zie foto in bijlage).
Naar verluid kan de beheerder de eigenaar toegang tot een bepaalde vergunning verlenen echter gezien deze vergunningen niet genummerd zijn is het onwenselijk dat een beheerder maar lukraak een eigenaar machtigt, waarbij het ook niet duidelijk is of indien een beheerder meerdere vergunningen onder zijn/haar hoede heeft hij/zij een enkele eigenaar machtigt of dat alle bij de beheerder ondergebrachte eigenaren worden gemachtigd.
e. bedrijven met meerdere voertuigen, daarbij zijn de vergunningen niet genummerd of voorzien van een kenmerk, (zie bijlage) hierdoor is het voor een bedrijf niet mogelijk om de juiste vergunning aan te passen indien er een voertuigwissel dient te worden ingevoerd.
f. het programma is niet online voor 1 januari 2024 hierdoor is het voor vergunninghouder, (of beheerders) niet mogelijk om voor die dag al een vergunning te activeren
g. gezien het feit dat de vergunningen geen kenmerk dan wel een adres hebben, is het niet mogelijk om deze in te voeren.
h. gezien het feit dat er tot en met 31 december 2023 geen duidelijkheid kon verschaft worden zijn noch eigenaren noch beheerders in staat gesteld om eventuele interne systemen aan te passen op het digitaliseren. 
i. in de verordening is geen overgangsperiode opgenomen, wat tot gevolg heeft dat het aanmelden van rechtmatig parkeren in een vergund gebied niet efficiënt kan worden doorgevoerd.
 
 
Vragen (art. 41 en 43 RvO)
 
 
Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
1 Graag ontvangen wij van uw college een reactie op bovenstaande bevindingen.
 
1  
2 Kan uw college aangeven wanneer gebruikers kunnen nagaan welke vergunning bij welk verblijf behoort?
 
2  
3 Graag vernemen wij van uw college wanneer bij elke vergunning iets geplaatst wordt, zodat bedrijven die meerdere bedrijfsvergunningen hebben aangeschaft deze kunnen herkennen?
 
3  
4 Kan uw college aangeven hoeveel tijd beheerders krijgen, zodra vergunningen gemerkt zijn op adres, om hun eigen systemen hierop aan te passen?
 
4  
5 Wat te doen, naar de mening van uw college, indien er ten onrechte in deze tussenliggende periode toch bekeuringen uitgeschreven worden?
 
5  
   
Datum vragen: 28-12-2023
 
 
 
 
 
 
 
   
Datum antwoorden:
 
Verzonden:
 
Burgemeester en Wethouders van Sluis,
 
secretaris,                              burgemeester,
 
 
 
S.I de Kievit-Minnaert           mr. M.M.D. Vermue