Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

‘Beloning CEO ZEH in relatie tot WNT-norm’. (11-12-2023) Vragen namens pARTIJ VOOR ZEELAND )PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                 
                                       
                                                                                     Oostburg, d.d. 11-12-2023
 
 
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van vragen Omroep Zeeland aangaande ‘Beloning CEO ZEH in relatie tot WNT-norm’?
Toelichting
(BRON: Omroep Zeeland) De Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH) is ontstaan uit de PZEM. Nadat er een aantal onderdelen zijn verkocht is de ZEH een bedrijf met minder dan 10 Fte aan arbeidskrachten geworden.
 
De beloning van de CEO lijkt tot nu toe ongewijzigd te blijven, terwijl de functie dat wel lijkt te zijn. 
 
De beloning van de CEO was in 2022 ruim 500.000 euro. Door afspraken in 2017 blijkt dat de Wet Normering Topinkomens WNT-norm (216.000 euro in 2022) niet opgaat. In 2023 zal de beloning waarschijnlijk nog hoger uitvallen. Voor de statutaire bestuurders is op hoofdlijnen aansluiting gezocht bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, zo valt te lezen in het jaarverslag van de PZEM/ZEH 2022. 
Omdat blijkbaar de WNT niet 1 op 1 op de overgebleven CEO van de PZEM/ZEH valt toe te passen, wordt er een constructie gevolgd waardoor het mogelijk is dat deze CEO 492.000 euro (en 12.000 euro aan leasegelden) in 2022 aan uitkering van financiële middelen kreeg die onder de WNT als bezoldiging vallen. De WNT-norm in 2022 was 216.000 euro. 
 
Wij zijn ervan op de hoogte dat de aandeelhouders niet over de beloning van de CEO gaan. Toch hebben de aandeelhouders in het verleden zich vaker uitgelaten over de beloning en de bonussen bij de PZEM. Wij kunnen ons nu ook voorstellen dat uw college, net als wij in onze rol als volksvertegenwoordiger, een mening heeft over het feit dat een bedrijf dat voor 96,5% in de handen van de Zeeuwse overheid is, niet in staat (b)lijkt te zijn om aan de Wet Normering Topinkomens te voldoen.
 
VRAGEN
  1. In hoeverre ziet uw college het verschil van de bezoldiging van deze CEO als 'aansluiting zoeken op de WNT'?
  2. Hoe kijkt uw college überhaupt aan tegen de beloning van de CEO van de ZEH, in het licht van de inmiddels afgeslankte PZEM?
  3. (a) Is uw college met ons van mening dat als we hier, vanuit ‘de politiek’ en als aandeelhouder, geen actie op ondernemen, dat niet ten goede zal komen aan ons imago, ook al gaan we er officieel niet over? (b) Zo ja, welke stappen gaat uw college dan ondernemen. (c) Zo nee, waarom niet?
 
Gezien de urgentie (behandeling Statenvergadering vrijdag 15 december a.s.) verzoeken wij uw college deze vragen hieraan voorafgaand te beantwoorden.
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter