Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

VOORBEELD BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANLEG VAN HISTORISCHE DIJKEN.

  

BEZWAARSCHRIFT tegen voornemen tot verlenen aanlegvergunning door Burgemeester en Wethouders van Sluis voor de uitvoering van het project ‘Dijkherstel 1e fase’ (pagina 1).

 

Aan           : Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente

                    Sluis.

                    Postbus 27.

                    4500 AA Oostburg. 

Onderwerp: BEZWAARSCHRIFT tegen voornemen tot verlenen aanlegvergunning door Burgemeester en Wethouders van Sluis voor de uitvoering van het project ‘Dijkherstel 1e fase’. Het betreft hier het herstellen van verdwenen historische dijken:

Tragel West op de kad. percelen OBG00.P.01544 en 1545.G.0000;

Austerlitzdijk/Diomedeweg: OBG00.T.00859, OBG00.T.00861, OBG00.T.00862 en SLUoo 1053;

Nieuveltweg: OBG00.O.00804 en OBG00.O.00928;

Kleine Boomdijk: ADB00.O.00143.G.0000;

Oosthavendijk (noord van Draaibrug): ADB00.S.00524.G.0000;

Westhavendijk (Hannekenswerveweg): ADB00.S.00517.G.0000.

 

Woonplaats, d.d.  .. -08-2009,

 

 

Geacht College,

 

Ondergetekenden maken bezwaar tegen het door Uw College aangekondigde ‘voornemen tot verlenen aanlegvergunning voor de uitvoering van het project Dijkherstel 1e fase’ aangekondigd in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad d.d. 29-07-2009. (Het betreft hier het herstellen van verdwenen “historische” dijken en staat volkomen los van beveiliging tegen overstromingen.)

 

·        Gezien het feit dat het onderhoud van een aantal nieuw gerealiseerde natuurgebieden inclusief nieuwe (historische) dijken ernstig te wensen over laat, vrezen met name omwonenden, overlast m.b.t. het uitzaaien van onkruiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZWAARSCHRIFT tegen voornemen tot verlenen aanlegvergunning door Burgemeester en Wethouders van Sluis voor de uitvoering van het project ‘Dijkherstel 1e fase’ (pagina 2).

 

·        Het “herstellen” van zogenaamde “historische” dijken wordt door ondergetekenden gezien als toekomstige horizonvervuiling. Tevens betekent het een aanslag op c.q. inperking van het uitzicht van omwonenden. Deze beide factoren gaan o.i. ontegenzeggelijk aanleiding geven tot waardevermindering van het in de directe nabijheid gelegen onroerend goed (woningen) en zal daarenboven niet in de laatste plaats ook nog eens met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ten koste gaan van het woongenot van betrokkenen.

·        Tijdens de aanlegfase krijgen met name de omwonenden te maken met substantiële geluidsoverlast, stofoverlast, slijkoverlast op de omliggende wegen en trillingsoverlast. Concreet: zware grondtransporten welke verkeersdrempels passeren kunnen aanleiding geven tot schade aan omliggende woningen. Slijkoverlast brengt de verkeersveiligheid (schoolgaande routes) in gevaar en leidt er toe dat passanten en in het bijzonder omwonenden die genoodzaakt zijn om deze omliggende wegen te gebruiken, o.a. hun voertuigen extra wasbeurten zullen moeten geven.

·        Genoemde dijken gaan vanwege de geplande ligging i.c.m. de hoogtefactor het overzicht en daarmee de verkeersveiligheid op sommige (schoolgaande) routes negatief beïnvloeden.

·        Uit cultuur historisch oogpunt worden deze geplande landschapselementen (dijken) door een kleine groep voorstanders beschouwd als een verrijking voor de streek; een overgrote meerderheid van tegenstanders ziet het echter als een verstoring van het in de loop der eeuwen geëvolueerde landschap en daarmee ontbreekt het dus aan voldoende draagvlak.

·        Dat één en ander gaat fungeren als een toeristische trekker wagen wij eveneens ernstig te betwijfelen. De toerist die op zoek is naar rust en ruimte zal mogelijk juist afgeschrikt worden door het gemis aan vergezichten en wellicht ten koste van onze economie andere horizonten op gaan zoeken c.q. gaan verkennen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZWAARSCHRIFT tegen voornemen tot verlenen aanlegvergunning door Burgemeester en Wethouders van Sluis voor de uitvoering van het project ‘Dijkherstel 1e fase’ (pagina 3).

 

Samengevat.

De aanleg van ‘nieuwe natuur’ en de reconstructie van deze zogenaamde “historische” dijken in zijn algemeenheid, wordt door ons en niet alleen door ons, maar ook door een groeiend deel van onze samenleving gezien als een ongewenste ontwikkeling.

 

Wij vinden het onbegrijpelijk dat onze Overheid in deze zware economische crisistijd, voornemens is dergelijke niet essentiële projecten te financieren met

het door de burger opgebrachte belastinggeld. Tevens vinden wij het onverteerbaar dat gemeentelijke overheden zoals de gemeente Sluis hier hun medewerking aan willen verlenen. Naar onze mening kan dat geld efficiënter in onze samenleving worden geïnvesteerd.

 

Tot besluit verzoeken wij Uw College formeel, op grond van genoemde argumentatie, af te zien van het door U aangekondigde voornemen tot verlenen aanlegvergunning voor de uitvoering van het project ‘Dijkherstel 1e fase’. Het betreft hier het herstellen van verdwenen historische dijken:

Tragel West op de kad. percelen OBG00.P.01544 en 1545.G.0000;

Austerlitzdijk/Diomedeweg: OBG00.T.00859, OBG00.T.00861, OBG00.T.00862 en SLUoo 1053;

Nieuveltweg: OBG00.O.00804 en OBG00.O.00928;

Kleine Boomdijk: ADB00.O.00143.G.0000;

Oosthavendijk (noord van Draaibrug): ADB00.S.00524.G.0000;

Westhavendijk (Hannekenswerveweg): ADB00.S.00517.G.0000.

 

In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

 

Hoogachtend,                                                      Woonplaats, d.d. .. -.. -                                                                          

Naam                           Adres                       Woonplaats                 Handtekening,   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------