Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Regiopark Oostburg. (23-10-2023) Vragen namens Lijst Babijn aan het college van gemeente Sluis.

Kenmerk:                                                                                                                                    
   
   
 
 
Schriftelijk vragen (art. 41 RvO - politieke vragen) / Verzoek om inlichtingen (art 169, 3e lid en 180, 3e lid GW, art. 43 RvO)
 
 
 
 
 

 
Ingevulde format a.u.b. mailen naar:
met cc
naar
 
 
 
de voorzitter van de Raad
 
VRAGEN RAADSLID/FRACTIE: François Babijn / Lijst Babijn
Raadvraagnummer:
behandelend ambtenaar:
 
ONDERWERP: Regiopark Oostburg
 
 
Vragen inclusief toelichting
 
1. Voormalig groepskamperen vond plaats op de Wildhof in Retranchement. De senioren onder u kunnen zich ongetwijfeld de vele overlast die de bezoekers van deze camping veroorzaakten nog herinneren, inclusief de enorme wand van lege bierkratten. Nu wil men middels een bestemmingsplanwijziging dit groepskamperen in de directe woonomgeving van 142 omwonenden mogelijk maken. Hoe kan uw college dit verantwoorden naar de omwonenden toe?
N.B. Informatie van de scholengemeenschap ’t Zwin geeft aan dat groepen scholieren nergens meer welkom zijn vanwege de enorme overlast die zij op locatie en voor de omwonenden veroorzaken.
 
2. Buro Just geeft aan dat voor parkeren per auto 2 personen worden gerekend. Bij alle evenementen van respectievelijk 1000, 2500 en 5000 geplande bezoekers komt Regiopark dus respectievelijk 220, 970 en 2220 parkeerplaatsen te kort. Men gaat parkeergelegenheden op loopafstand huren. (a) Kan uw college aangeven welke locaties worden bedoeld? (b) Bij een evenement van bijvoorbeeld 2500 bezoekers zijn er dus 970 parkeerplaatsen te kort (1250 auto’s min de 280 parkeerplaatsen op het terrein). Deze bezoekers moeten van de ingehuurde parkeerplaats te voet naar het festivalterrein en vice versa, dus 970 maal 2 loopbewegingen is minimaal 3880 mens bewegingen. Dit zal bij 5000 bezoekers met een ingehuurd parkeerterrein van 2220 plaatsen een veelvoud van mensbewegingen opleveren. Hoe stelt uw college zich dat voor op een onverlicht traject, mogelijk nog onder invloed van drank en/of drugs, of verwacht uw college geen problemen?
3. Bovengenoemde “wandeltochten” veroorzaken vandalisme en andere vormen van overlast. Deze informatie kunt u checken bij de omwonenden van de Beekse Bergen, zie ook veelvuldige bericht hiervan in de kranten. Hoe denkt uw college hiervoor handhaving te organiseren, zodat de omwonenden direct kunnen rekenen op bijstand? N.B. De ondernemer is op het terrein verantwoordelijk voor de handhaving maar niet daarbuiten.
4. Meerdere aanpassingen buiten het terrein zijn nodig voor een mogelijke verbetering van de verkeerssituatie, die is niet berekend op de bezoekersaantallen van Regiopark. Er moet bovendien een 4e ontsluiting komen voor hulpdiensten en aanvoer. Kan uw college aangeven wie dat gaat betalen?
5. Verkeersmetingen hebben plaatsgevonden in maart en april ter hoogte van Verdegem. Dit geeft geen juiste voorstelling van de verkeersdrukte.
(1) meeting buiten het seizoen.
(2) meeting op een onlogische plaats.
(3) landbouwvoertuigen zijn niet opgenomen in de meeting.
(4) er is gemeten na de afslag van de zeer drukke sluiproute Dierkensteenweg.
(5) meeting ontbreekt van het zeer drukke fietspad (verplicht tweebaans fietspad voor brommers fietsen scholieren scootmobielen en dat tevens dient als verplicht wandelpad.
Graag vernemen wij van uw college waarom er voor die opzet is gekozen en of u het eens bent met ons dat dit geen juiste voorstelling van de verkeersdrukte geeft?
 
6. 81 locaties verminderen in waarde of worden onverkoopbaar. Deze gegevens komen van een makelaar. Per 2024 veranderen de regels voor planschade. Het wordt nadeelcompensatie. Realiseert uw college zich dat de gemeente voor een gedeelte aansprakelijk kan worden gesteld?
7. Voor op- en afbouw van festivals worden meerdere dagen gerekend, dit bijvoorbeeld voor geluidstesten opbouwen van podia enz.. Wij willen van uw college vernemen of deze extra geluidsoverlast is meegerekend?
N.B. Het betreft hier volgens de notitie zienswijzen 68 dagen, dus ruim 2 maanden extra overlast.
 
8. Het groepskamperen gaat op basis van sociale, culturele, sportieve achtergrond. In principe kan bijvoorbeeld een voetbalteam gebruik maken van 3 dagen groepskamperen. Dit kan situaties veroorzaken, zoals dit jaarlijks veel overlast veroorzaakt in Renesse en Domburg. Wil uw college dat riskeren in onze gemeente?
9. Grote groepsvorming, zowel buiten als op het terrein, bij groepskamperen en verblijven in groepsaccommodaties geven in combinatie met drank en drugs altijd risico op conflictsituaties.
Wij willen van uw college weten welke voorzorgen de gemeente neemt in deze?
 
10. Er staat binnen de bomenrij vaste bebouwing gepland met een hoogte tot 15 meter. Het betreft meerdere gebouwen met een grondoppervlak tot 750 m2. Welke bestemming hebben deze gebouwen. Voor de beeldvorming: het betreft hier gebouwen te vergelijken met een appartement gebouw van 5 verdiepingen, het complex Hoogendamme is 3 verdiepingen hoog.
Zie bijlage bestemmingsplan beeldkwaliteit Regiopark Oostburg nr. 4.
Kunnen we hier aansluiting vinden voor de in mei 2018 door de ondernemer gevestigde economisch actieve B.V. op het terrein met als doel de verhuur van appartementen en recreatiebedrijven.
Wij willen duidelijkheid omtrent deze zaken van uw college en tevens willen wij vernemen van uw college of dit een nieuw vakantiepark wordt, terwijl dit niet meer is toegestaan?
11. Zie Bijlage beeldkwaliteit Regiopark Oostburg, kader figuur 1.1: de figuur geeft geen juiste voorstelling van de huidige begroeiing.
(a) Is dit de situatie na de kap?
(b) Waarom is de kap nergens aangegeven (aantal)?
(c) waar wordt op het terrein opnieuw ingeplant?
(d) Wie gaat de kap en de herbeplanting controleren en begeleiden?
Graag een reactie van uw college.
 
12. Wat verstaat men volgens uw college onder onevenredige overlast; graag een formulering?
N.B. Volgens een uitspraak van de Raad van State waarin een burger compensatie vroeg voor de overlast van een festival wordt gesteld dat één festival een maatschappelijk aanvaardbaar risico is, dat geeft aan dat meerdere festivals geen aanvaardbaar risico zijn.
 
13. Kan uw college staande houden dat de burgers ruim voldoende voorgelicht zijn over het bestemmingsplan en dat iedereen op de hoogte had kunnen zijn?
N.B. Bij bestemmingsplanwijzigingen die een grote negatieve blijvende invloed hebben op de leefomgeving en leefsituatie van de direct omwonenden moet de gemeente extra moeite doen om dit bekend te maken bij de betrokken burgers. Er wordt aangeraden een omgevingsscan te maken om te inventariseren hoe de leeftijdsopbouw is van de omwonenden zodat kan worden vastgesteld of iedereen digitaal toegang heeft tot het gepubliceerde bestemmingsplan. In Sluis wordt de bekendmaking gedaan via het Zeeuwsch-Vlaams-Advertentieblad. Dit blad wordt niet door iedere burger in de gemeente ontvangen. Deze wijze van bekendmaking is volstrekt onvoldoende. (Zie voor verdere info het rapport van de ombudsman Informeren=publiceren, Behoorlijke informatieververstrekking aan omwonenden rondom vergunningverlening rapportnummer 2019.004).
 
14. Graag krijgen wij van uw college inzage in de motivatie voor de keuze van de winnaar van de prijsvraag, Van Damme; een besluit moet immers voldoen aan een aantal voorwaarden?
15. Binnen een radius van 100 meter rond de Euregiotuinen wonen 142 burgers. Hiervan zijn 120 mensen 60 plus uitlopend tot 90 jaar. Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkeling moeten deze senioren zolang mogelijk thuis wonen. Hoe stelt u zich dat voor in een omgeving die ontwricht wordt door een jaar-brede overlast veroorzaakt door geluid gerelateerde evenementen?
Voelt uw college zich niet verantwoordelijk voor het welzijn van deze inwoners?
 
16. In de beantwoording van de zienswijzen wordt gesteld dat de verkoop van de woningen rond het terrein niet nadelig zal worden beïnvloed. Er wordt gesteld dat er 2 woningen zijn verkocht.  Deze info is niet volledig: 2 woningen zijn uit de verkoop gehaald. Twee appartementen in Hoogendamme staan al bijna anderhalf jaar te koop. Voorheen liep de verkoop van deze appartementen vlot. Inmiddels staan er weer 2 woningen te koop, dus in totaal staan er nu 4 woningen op een traject van 500 meter te koop. Conclusie: de bewering dat de huizenverkoop niet zal worden beïnvloed door de plannen is niet onderbouwd en bagatelliseert de te verwachten situaties.
Indien uw college het niet eens is met deze conclusie, graag een ruime feitelijke onderbouwing van waarom niet?
 
17. Er is meerdere malen de volgende opmerking gemaakt: ,,als u niet mee heeft gedaan met de wedstrijd heeft u geen recht van spreken”. Kan uw college nader toelichten op welk recht de gemeente zich baseert?
18. De verblijfsvoorbeelden in de zienswijzen tonen locaties met een vloeroppervlak van 15 tot 40 m2 zonder verdiepeng. Verblijven van het regiopark:
-groepsaccommodatie 3 maal met een oppervlakte van 200 m2
-20 verblijfseenheden van 70 m2.
Voor deze locaties wordt een nokhoogte aangegeven van 5 tot 8 meter. Is ook dit een voorspel tot uitbreiding van verblijfsrecreatie in de toekomst, daarbij denkend aan de bouwvergunning voor 750 m2 en een hoogte tot 15 meter.
Is hier ook een verband met de inschrijving uit 2018 van een B.V. op het terrein met als beschrijving economisch actief met de verhuur van appartementen en recreatieverblijven? Graag een reactie van uw college.
19. Het Regiopark garandeert dat op het terrein flora en fauna geborgd worden en zullen worden beschermd. Hoe kun je grondflora beschermen met een aantal bezoekers van 78.500 op jaarbasis waarvan 56.000 bezoekers in de zomerperiode. Wij verwijzen u naar berichtgeving over de aantasting van flora van de Amsterdamse stadsparken na het zomergebruik. Hier worden in de zomer evenementen georganiseerd met eenzelfde bezoekersaantal als bij het Regiopark. Er is daar sprake van een complete kaalslag. Regiopark moet nog extra rekening houden met grondbroeders. U kunt voor deze informatie de facebook pagina raadplegen van De vrienden van het Westerpark en kijk vooral naar de opname die van deze situatie is gemaakt. U kunt ook het manifest bekijken van De vrienden van de Sloterplas, De vrienden van het Oosterpark, De vrienden van het Flevopark en de Vrienden van het Rembrandtpark, over deze gang van zaken.
Wij willen van uw college weten waar het Regiopark de toegezegde bescherming op baseert; iedere vorm van onderbouwing ontbreekt namelijk?
 
20. In het plan Regiopark wordt gesproken over foodtruckfestivals. Deze moeten op een verharde ondergrond staan. Wordt dit een permanente verharding of wordt dit een tijdelijk verharding in de vorm van rijplaten. Als er sprake van de laatste optie dan moet er voor plaatsing en verwijdering van deze rijplaten gebruik worden gemaakt van zwaar vrachtverkeer. Hoe kunnen deze vrachtwagens zich verplaatsen zonder verharding. Ook moet er voor de hulpdiensten een extra brede verharding (in verband met passeren) aanwezig zijn over het hele terrein. Hierdoor zal er nog een flink aantal m2 aan de natuur worden onttrokken. In het bestemmingsplan kunnen wij hierover niets vinden in bijlage 1 en 1A.
Kan uw college hier op reageren?
 
21. Kan uw college uitleggen hoe je fauna, bijvoorbeeld de Ransuilen, kunt beschermen als hun habitat ingesloten wordt door 6 verblijfseenheden?
22. Kan uw college uitleggen hoe je nachtdieren kunt beschermen tegen lichtvervuiling veroorzaakt door de bedrijfsvoering van het Regiopark (bijvoorbeeld camping, parking, horeca, en lichtmasten tot 8 meter)?
23. De notities zienswijzen spreken op geen manier van de invulling van de horeca. Wij gaan er van uit dat dit niet gewijzigd is in het bestemmingsplan. Er kunnen 41 feesten worden georganiseerd voor 200 personen (opmerking, wie gaat dit aantal controleren) en bestaat nog steeds de mogelijkheid van dansen met muziek. Ook blijft de categorie van de horeca onduidelijk. Wij willen graag een onderbouwde reactie hierop van uw college?
24. Er zou een opgave van de overlegmomenten met de omwonenden bij het bestemmingsplan gevoegd zijn. Graag willen wij deze opgave van uw college ontvangen?
25. De gemeente heeft tot op heden geen antwoord gegeven op de vraag hoe de leefomgeving en leefomstandigheden van de direct omwonenden geborgd worden. Wij bedoelen hiermee de volgende vormen van overlast die aantoonbaar gebruikelijk zijn bij de bedrijfsvoering van het Regiopark:
-70 Db op de gevel en daardoor 50 Db binnen is te vergelijken met het geluid van 2 stofzuigers binnen. Let wel dit is jaar brede overlast en houdt dus een stapeling van geluid in. Dit kan niet worden goedgepraat met de APV in de hand.
-Zwerfvuil buiten het terrein.
-Overlast door vandalisme en nachtelijke herrie.
-Wordt het terrein bij meerdaagse festivals na 1 uur ’s nachts afgesloten of kunnen de bezoekers in en uit lopen in de nacht met alle gevolgen dien?
Graag ontvangen wij nadere specificaties van uw college?
 
26. Tijdens een evenement kunnen onverwachte gebeurtenissen plaats vinden, bijvoorbeeld brand, vechtpartijen en paniek in de menigte.
Kan uw college aangeven welke vluchtroutes en veilige plekken er zijn voorzien?
 
27. Bij evenementen horen de hulpdiensten paraat te staan. Hoe is het gesteld met de beschikbaarheid voor de eigen bevolking, volgens uw college; want je kan maar op een plaats tegelijk zijn?
28. De ondernemer baseert de toekomstige ontwikkeling van het Regiopark op een groeiproces met trendvolging. Betekent dit dat de ondernemer tot in lengte van jaren carte blanche krijgt? Graag een bevestiging of ontkenning van uw college inclusief onderbouwing?
29. Naar aanleiding van een artikel in de PZC van d.d. 17-10-2023 jl. ,,Stikstofbeperkingen dreigen voor heel Zeeland: dit baart ons veel zorgen.” (zie bijlage) waarin specifiek ’t Groote Gat wordt genoemd als één van de zes natuurgebieden waar sprake is van overbelasting, willen wij graag duidelijkheid van uw college over het stikstof verhaal ten aanzien van het te ontwikkelen Regiopark. Wij willen een rapportage ontvangen van de berekeningen verricht door of in opdracht van de gemeente, zodat wij die kunnen laten controleren?
30. Er is toegezegd dat het Regiopark natuur-, wandel- en rustbied wordt. Dat lazen wij in een artikel (PZC) dat zich baseerde op uitspraken van de ondernemer en het college. Het park heeft volgens ons, bij benadering, 102 dagen geen toegang voor bewoners van Oostburg.
Specificatie:
-evenementopbouw 68 dagen.
-de meerdaagse festivals 10 dagen.
-eendaagse evenementen 24 dagen.
-Ruim 100 dagen is het park niet toegankelijk. Daarnaast vragen wij ons af of de ondernemer het wenselijk vindt dat wandelaars, met of zonder hond tussen de verhuurde verblijfaccommodaties gaan wandelen. Ook blijven activiteiten van een dagdeel mogelijk. Blijft het terrein dan ook toegankelijk?
Wij verzoeken uw college helderheid te verschaffen in deze?
 
   
Datum vragen: 23-10-2023
 
 
 
 
 
 
 
   
Datum antwoorden:
 
Verzonden:
 
Burgemeester en Wethouders van Sluis,
 
secretaris,                              burgemeester,
 
 
 
S.I de Kievit-Minnaert           mr. M.M.D. Vermue
Vragen (art.41 en 43 RvO)    Antwoorden van Burgemeester & Wethouders