Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Brandbrief aan Tweede Kamer der Staten Generaal. (09-10-2023) Brief namens alle oppositiepartijen in Provinciale Staten aan Tweede Kamer.

Aan: Commissie Binnenlandse Zaken, Tweede Kamer der Staten-Generaal
         Postbus 20018
         2500 EA Den Haag
Onderwerp: Landelijke regelgeving gewenst m.b.t. aantal toegestane burgercommissieleden in Provinciale Staten.
Middelburg, d.d. 9 oktober 2023
 
Geachte commissieleden,
 
De gezamenlijke oppositiepartijen in Provinciale Staten van Zeeland en zijn er van overtuigd dat de effectiviteit van het Provinciebestuur erbij gebaat is dat alle verkozen Statenfracties hun taak optimaal kunnen vervullen.
 
Omdat de werkdruk in Provinciale Staten steeds verder toeneemt komen kleine fracties (met name éénmansfracties) daardoor steeds verder in de verdrukking en kunnen zonder optimale ondersteuning aan hun rol als volksvertegenwoordiger geen optimale invulling geven als er slechts één burgercommissielid is toegestaan.
 
Navraag leert ons dat dit probleem in een meerderheid van de Provinciebesturen in Nederland niet speelt.
Maar het probleem speelt wel in Zeeland en dit komt de kwaliteit van bestuur en de onderlinge verstandhoudingen niet ten goede!
Wellicht dat dit ook een rol kan spelen of hebben gespeeld als gekozen volksvertegenwoordigers afhaken.
 
Daarom verzoeken wij u langs deze weg om het initiatief te nemen teneinde de landelijke regelgeving in lijn te brengen met de door ons gewenste aanpassing (tenminste twee burgercommissieleden toestaan per fractie), en daarmee het aantal toegestane burgercommissieleden per fractie in Provinciale Staten niet langer afhankelijk te laten zijn van besluitvorming in Provinciale Staten.
 
Tot slot willen wij u er op wijzen dat toekomstgericht het ook van belang is dat “nieuwe/aankomende politici” gevormd worden om zo mede de continuïteit van bestuur te waarborgen, en een commissielidmaatschap daartoe kan bijdragen.
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij.
 
 
Met de meeste hoogachting,
Statenfractie PvdA-GroenLinks
G.W.A. Temmink
 
 
Statenfractie PVV
P.H. Van der Hoeff
 
 
Statenfractie Partij voor Zeeland
F. Babijn
 
 
Statenfractie ChristenUnie
E.J.A. Koppejan
 
 
Statenfractie D66
W. Versluijs
 
 
Statenfractie JA21
G. Heijkoop
 
 
Statenfractie Partij voor de Dieren
T.A.O. Janssens
 
 
Statenfractie SP
G. van Unen
 
 
Statenfractie Forum voor Democratie
M. Bos
 
 
 
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG