Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Traumahelikopter. (21-09-2023) Motie bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 21-09-2023.

Aangenomen MOTIE Traumahelikopter.

MOTIE namens Lijst Babijn
Datum vergadering:  21 september 2023
Agendapunt:  
Onderwerp:  MOTIE Traumahelikopter (+bijlagen)
Ingediend door:  Lijst Babijn

De raad van de gemeente Sluis,

Constaterende dat:
·      Uit antwoord op vragen blijkt dat een aantal jaren geleden er door ‘de veldpartijen’ voor gekozen is om in acute medische complexe situaties als aanvullende hulp een beroep te doen op de Traumahelikopter vanuit Rotterdam omdat de protocollering voor de ambulancezorg binnen het Nederlandse systeem zogezegd niet goed vergelijkbaar is met die welke in Vlaanderen wordt gehanteerd. De Inzet van de Nederlandse traumahelikopter zou in dat opzicht nauwer en beter aan op de ambulancezorgverlening aansluiten dan de inzet van een MUG team vanuit Vlaanderen. Met de toevoeging dat dit beleid niet uitsluit dat bij bijzondere omstandigheden (b.v. niet beschikbaarheid Nederlandse traumahelikopter) alsnog een beroep kan worden gedaan op een MUG team uit België (zie bijlage);

Overwegende dat:
·      De traumahelikopter uit Brugge (MUG) al decennialang borg stond voor het redden van mensenlevens in onze gemeente;
.      Om die reden de gemeente Sluis ook een (weliswaar kleine) financiële bijdrage levert per inwoner aan de MUG uit Brugge;
.      Bij een levensbedreigende situatie iedere minuut telt;
.      Nederlandse traumahelikopters, waaronder die uit Rotterdam, voor een inzet minimaal twee keer zo lang onderweg zijn dan de MUG uit Brugge;
.      Indien het slachtoffer meegenomen wordt met de helikopter naar Rotterdam, verwanten onnodig ver moeten reizen om hun dierbare te bezoeken, want het ziekenhuis in Brugge is een stuk dichterbij;
.      We in de collegebrief van 19 september jl. aangaande ‘Inzet traumateams Zeeuws-Vlaanderen’ lezen: ,,Het beleidsstandpunt vanuit het Ministerie van VWS ten aanzien van de keuze van Belgische of Nederlandse traumateams in de grensregio wordt vernieuwd en zal middels ambtelijke lijnen, binnen afzienbare tijd, de betrokken regio’s aangeboden worden."

Draagt het College op:
.      Om onverwijld proactief contact op te nemen met het Ministerie van VWS om onder de aandacht te brengen dat bij een urgent medisch geval de beste en snelste hulp moet worden ingeschakeld, en geen afwachtende houding aan te nemen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening indiener(s)
Lijst Babijn
François Babijn