Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Veiligheid Westerscheldetunnel. (30-08-2023) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                           
                                                                                   Oostburg, d.d. 30-08-2023
 
 
 
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Veiligheid Westerscheldetunnel’ (+ bijlage).
Toelichting
Na de periode met beperkingen vanwege corona is de jaarlijks opgaande lijn met doortochten door de Westerscheldetunnel weer opgepikt. Nu het gebruik weer verder toeneemt, neemt logischerwijs ook het risico op calamiteiten toe. Om die reden legt de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) de hiernavolgende vragen aan uw college voor.
 
Vragen
 1. Graag vernemen wij van uw college onder welke voorwaarden de Westerscheldetunnel verzekerd is en zijn wij er benieuwd naar of er ook een verzekering tegen inkomstenderving is afgesloten, voor in het geval dat de tunnel onverhoopt vanwege een calamiteit gedurende een lange periode gestremd zou zijn.
 2. Verlichting in de tunnel draagt bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel.                                                                                      De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil graag weten waarom de Westerscheldetunnel zo spaarzaam verlicht is, terwijl tijdens bijzondere omstandigheden (stremmingen e.d.) blijkt dat de tunnel wel optimaal verlicht kan worden; is dat niet een misplaatste ‘Zeeuwse zuinigheid’ wat ten koste gaat van de veiligheid en het veiligheidsgevoel?
 3. Kan uw college achterhalen waarom de tunnelwanden in de Westerscheldetunnel, in tegenstelling tot veel andere tunnels, in een donkere kleur zijn uitgevoerd i.p.v. in een lichte (licht reflecterende) kleur? (Een lichte, beter reflecterende kleur, vergroot namelijk het rendement van de verlichting.)
 4. Acht uw college het net als wij verstandig, om de maatregelen die na o.a. de ramp in de Mont Blanctunnel zijn genomen (zie bijlage), in het licht van die toenemende verkeersstroom en de toename van elektrisch rijden in de Westerscheldetunnel, eens nader te bestuderen en uiteraard in samenspraak met de Rijksoverheid (o.a. vanwege de bekostiging) te bezien of en zo ja welke aanpassingen alhier een bijdrage zouden kunnen leveren aan een toename/verbetering van de veiligheid?
 5. Tot slot wil onze Fractie, n.a.v. de analyse van wat er allemaal is misgegaan ten tijde van de ramp in de Mont Blanctunnel en de jarenlange problematiek aangaande het in Nederland toegepaste C 2000 communicatiesysteem, weten of de communicatie bij een mogelijke ramp in de Westerscheldetunnel afdoende gewaarborgd is, eventueel met een back-up van telefoonverbinding of anders? Graag krijgen wij inzage in de protocollen dienaangaande.
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter
 
 
BIJLAGE
Na de brand in de Mont Blanctunnel (24 maart 1999) werden volgende maatregelen van kracht, om dergelijke rampen in de toekomst te voorkomen:
 • Maximumsnelheden en minimumafstanden tussen voertuigen in de tunnel worden strikt gerespecteerd.
 • Vrachtwagens die op het punt staan de tunnel in te rijden, worden gecontroleerd op alarmerende hitteniveaus.
 • Er is slechts een controlekamer om reddingsacties beter te coördineren, deze wordt beheerd door GEIE-TMB (Groupement Européen d’Intérêt Économique du Tunnel du Mont Blanc).
 • Nooduitgangen worden duidelijker aangegeven en leiden naar tunneluitgangen onder het wegdek, om zo onder de rook te kunnen blijven.
 • Er is een brandweerteam permanent in de tunnel gestationeerd.
 • Brandweerwagens zijn uitgerust met infraroodsystemen, om mensen onder slechte zichtbaarheid op te sporen.
 
N.B. Deze tunnel is gedurende drie jaar gestremd geweest!
 
(BRON: Wikipedia)