Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Gemeente Sluis: OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 31. (29-07-2009)

  

Gemeente Sluis

 

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 31 - 2009

Voornemen verlenen aanlegvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om per afzonderlijke locatie een aanlegvergunning te verlenen voor de uitvoering van het project ‘Dijkherstel 1e fase’. Het betreft hier het herstellen van verdwenen historische dijken.

De werken hebben betrekking op de volgende locaties:

Tragel West op de kad. percelen OBG00.P.01544 en 1545.G.0000;

Austerlitzdijk/Diomedeweg: OBG00.T.00859, OBG00.T.00861, OBG00.T.00862 en SLUoo 1053;

Nieuveltweg: OBG00.O.00804 en OBG00.O.00928;

Kleine Boomdijk: ADB00.O.00143.G.0000;

Oosthavendijk (noord van Draaibrug): ADB00.S.00524.G.0000;

Westhavendijk (Hannekenswerveweg): ADB00.S.00517.G.0000.

 

Zoals de procedure binnen de verschillende bestemmingsplannen voorschrijft is advies gevraagd aan een landschapsdeskundige. Dit advies, voorzien van een aantal aanbevelingen, is inmiddels ontvangen.

Overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij iedereen in de gelegenheid een zienswijze op de aanvraag kenbaar te maken. Het plan met bijbehorende stukken ligt vanaf 29 juli 2009 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis, sector Publiek, balie VROM, Raadhuisplein 1 te Oostburg. Tijdens deze periode kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Informatie over deze aanvraag kan worden verkregen bij de afdeling Vergunningen, de heer B.J.P. de Bruijne via tel. 0117 - 457 235.

Oostburg, 29 juli 2009