Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Hedwigepolder. (11-05-2022) Art. 44 vragen H.G.A. (Bertie) Steur) namens PARTIJ VOOR ZEELAND aan GS van Zeeland.


College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                          Renesse, 11-05-2022,
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid H.G.A. (Bertie) Steur), PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande Hertogin Hedwigepolder.
 
Toelichting
 
In de PZC hebben wij kunnen lezen, dat blijkens documenten die de Vlaamse krant De Tijd heeft ingezien, de Vlaamse overheid zich ook zorgen maakt over het creëren van nieuwe buitendijkse natuur langs de Schelde (zoals de Hertogin Hedwigepolder), omdat de PFAS-vervuiling zich dan verder zal verspreiden.
In het voornoemde verdrag tussen Nederland en België https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2005-310.html zijn twee artikelen opgenomen welke ruimte bieden voor overleg en heroverweging.

 

Artikel 10 Geschillenbeslechting

1. Indien er tussen de Verdragsluitende Partijen geschillen ontstaan met betrekking tot de toepassing, de uitlegging of de uitvoering van dit Verdrag, zullen de Verdragsluitende Partijen deze geschillen in de eerste plaats regelen door middel van onderhandelingen.
2. Indien de Verdragsluitende Partijen er niet in slagen dit geschil te regelen door middel van onderhandelingen binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de formele aanvraag tot onderhandelingen door één van de Verdragsluitende Partijen, kan dit geschil op verzoek van één van de Verdragsluitende Partijen worden voorgelegd aan een scheidsgerecht. 
3. De bepalingen betreffende de samenstelling van het scheidsgerecht en de procedure van het scheidsgerecht zijn opgenomen in bijlage E.

Artikel 12 Wijzigingsprocedure

1. Door de Verdragsluitende Partijen schriftelijk overeengekomen wijzigingen van dit Verdrag, de bijlage E daarbij inbegrepen, treden in werking op de dag waarop de Verdragsluitende Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat aan de constitutionele vereisten is voldaan.
2. Wijzigingen van de bijlagen A, B, C en D worden schriftelijk overeengekomen tussen de Bewindslieden en treden in werking op een door hen te bepalen datum.
Vragen naar aanleiding van het voornoemde
 
  1. Is uw college het met de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) eens dat de zorgen van de Vlaamse overheid een opening bieden om in gesprek te gaan over het al dan niet ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder?
  2. Is uw college het met de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) eens dat voornoemde artikelen 10 en 12 ruimte bieden om wijzigingen aan te brengen in het verdrag ten einde vervuiling met PFAS van de Hertogin Hedwigepolder door ontpoldering te voorkomen?
  3. Is uw college bereid deze mogelijkheden door te spelen naar de verantwoordelijk Minister zodat een overleg gestart kan worden?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
H.G.A. (Bertie) Steur, Fractielid