Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Begrotingsspeech namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Statenvergadering d.d. 11 en 12 november 2021.

Begrotingsspeech PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Statenvergadering d.d. 11 en 12 november 2021.
 
 
Geachte voorzitter,
 
Ik wil beginnen met het uitdelen van een compliment namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), een compliment aan onze ambtenaren voor de uitwerking van het geheel.
 
 
Energietransitie & Klimaatdoelen
Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat.
De huidige en toekomstige betaalbaarheid van de energierekening voor onze inwoners vraagt niet alleen onze aandacht, maar eist actie van ons als Provinciale Staten!
De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), en velen met ons, zien een mogelijke oplossing om de klimaatdoelen te halen en tevens de energierekening betaalbaar te houden, in de toepassing van kernenergie.
N.B. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert dat de gestelde klimaatdoelen zonder de implementatie van kernenergie niet haalbaar zijn;
Daarom, meneer de voorzitter, dien ik nu drie moties in namens de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).
De eerste motie is getiteld: ‘Inzetten op vestiging TWEEDE kerncentrale’.
De tweede motie betreft: ‘Inzetten op langer openhouden kerncentrale Borssele’
En de derde motie heeft als onderwerp: ‘Ontwikkeling Thoriumcentrale’.
En ik besluit dit hoofdstuk, in de hoop dat eenieder die boodschap goed tot zich neemt, met een herhaling van de uitspraak: ,,Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat.”
 
PFAS/PFOS
Op 25 oktober jl. heeft de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) art. 44 vragen gesteld aan uw college aangaande de vervuiling van de Westerschelde en omgeving.
Tijdens de informatiebijeenkomst van 20 oktober jl. vernamen wij, ik citeer: ,,Huidige situatie: in Nederland blootstelling door drinkwater en voedsel boven gezondheidskundige grenswaarde. Deze situatie is ongewenst, we kunnen gezondheidseffecten niet uitsluiten (effecten op immuunsysteem worden als eerste verwacht).”
Je schrikt je rot, meneer de voorzitter, dat betekent dat een ontwikkeld land als Nederland de gezondheid van haar burgers niet kan garanderen!
 
Vervolgens kwam de tweede klap in ons gezicht. Ondanks het feit dat er enorme hoeveelheden gif (PFAS/PFOS) in de Westerschelde worden geloosd, was er nog geen onderzoek opgestart, omdat nog niemand daar opdracht voor had gegeven! ONBEGRIJPELIJK!!!
 
Landbouw & Veeteelt
Farm-to-Fork-strategie.
Het lijkt er op dat Nederland, samen met Europa, de agrarische sector, door de invoering van allerlei strenge maatregelen, de nek aan het omdraaien is.
Met Eurocommissaris en tevens Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans aan het hoofd, met z’n ‘Green Deal.
De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) distantieert zich van deze politiek.
Het is naar onze mening onlogisch, onverantwoord en daarenboven onbeschaamd dat deze Eurocommissaris, Frans Timmermans, een rapport met de analyse en doorrekening van zijn “Green Deal” 8 maanden onder de pet heeft gehouden omdat de conclusies ronduit vernietigend waren voor de door hem ingezette koers! Samengevat bracht het rapport aan het licht dat de invoering van de “Green Deal” minder voedsel, meer landgebruik en hogere prijzen betekent!!!
Deelt uw college het standpunt van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) dat we onze landbouw en veeteeltsector moeten koesteren i.p.v. verkwanselen?
 
Grote projecten
Waterdunen
De inlaatduiker bij Waterdunen is nog steeds niet aangepast, dus onze kustveiligheid is nog steeds niet gewaarborgd.
Graag vernemen wij van uw college per welke datum die inlaatduiker inclusief alle aanpassingen, wordt opgeleverd?
 
Plan Perkpolder
Wij willen graag van uw college weten of er al zicht op is wanneer de knoop definitief wordt doorgehakt of de met Thermisch Gereinigde Grond (TGG) nieuw aangelegde zeedijk moet worden vervangen of niet?
Uit de media vernamen wij dat er wederom grote hoeveelheden grond zullen worden aangevoerd t.b.v. de realisatie van Plan Perkpolder; kan uw college garanderen dat de controle hierop deze keer wel waterdicht is; m.a.w. zijn naar de mening van uw College de veiligheid en de volksgezondheid deze keer wel afdoende gewaarborgd?
 
 
 
 
Kustveiligheid algemeen
Droge voeten
Hoe kijkt uw college aan tegen de studie van ingenieur Dick Butijn, die voorstelt om op 25 kilometer voor de kust een enorme nieuwe dijk aan te leggen tegen de zeespiegelstijging?
(N.B. Ingenieur Dick Butijn is lid van de commissie Zeespiegelstijging van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.)
Is uw college bereid om deze studie, in de breedst mogelijke zin, mee te nemen in de discussie over klimaatadaptatie?
 
Keuzes maken
We zullen moeilijke keuzes moeten maken. Dit doen we met elkaar als Provinciebestuur, maar ook met de inwoners van onze provincie Zeeland, inwoners die o.a. tijdens commissievergaderingen hun inbreng kunnen leveren.
 
Samenwerking
Dat vraagt inspanningen van ons allemaal. Dat vraagt dat we over onze eigen schaduw heen stappen en ruimte geven voor elkaars ideeën.
 
Onze mooie provincie Zeeland is het waard!
 
Met deze woorden besluit ik de bijdrage namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).
 
Dank U wel meneer de voorzitter.