Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Kernenergie. (16-11-2021) Art. 44 vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                          Oostburg, 16-11-2021,
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande de gang van zaken m.b.t. de reactie van uw college inzake kernenergie.
 
Toelichting
De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) was afgelopen vrijdag d.d. 12-11-2021 weliswaar verrast, maar blij om te vernemen dat uw college een lobby voert om de vestiging van een nieuwe tweede kerncentrale in Borssele te bewerkstelligen en tevens ook om de huidige kerncentrale langer open te mogen houden. Vervolgens waren wij eveneens positief verrast dat er ook al een initiatief op het gebied van de ontwikkeling van een thoriumcentrale binnenkort binnen onze provincie wellicht van start gaat.
Door de reactie vanuit de PvdA Statenfractie (nota bene uw coalitiegenoot), bleek dat niet alleen wij verrast waren om deze klip en klare standpunten en ontwikkelingen van uw college te vernemen!
 
Vragen
Naar aanleiding van het rapport ‘De parelduiker vreest de modder niet’ (november 2015) AANBEVELING 3: / Investeer als PS en GS in het onderhouden van de onderlinge relatie en de cultuur: Informatievoorziening.
  1. Waarom gaf uw college in de voorgaande Statenvergadering van d.d. 08-10-2021 geen antwoord op mijn vragen, gesteld vanuit de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. de drie bovengenoemde onderwerpen en zegde uw college een schriftelijke beantwoording toe, terwijl deze door uw college op 12 november jl. klip en klare informatie en standpunten inzake kernenergie bij u toen ook al “bekend moeten zijn geweest”!?
Daar komt nog bij dat uw college die belofte inzake een schriftelijke beantwoording niet gestand heeft gedaan!
  1. Waarom heeft uw college de suggestie geopperd c.q. overgenomen om een conferentie/bijeenkomst aangaande kernenergie te organiseren (na de nieuwe kabinetsformatie) waar alle voor- en nadelen zouden worden belicht, terwijl er naar uw zeggen al een duidelijke keuze is gemaakt en die koers al is ingezet; is dat geen ‘mosterd na de maaltijd’?
  2. Graag ontvangen wij van uw college exacte informatie m.b.t. waaruit uw lobby tot op heden heeft bestaan en in de toekomst nog gaat bestaan (namen, plaatsen, data en tot op heden behaalde resultaten graag).
  3. (a) Voor wat betreft het initiatief aangaande de ontwikkeling van een thoriumcentrale willen wij eveneens nadere specificaties van u ontvangen (wie, wat, waar en per wanneer en wat heeft uw college concreet ondernomen om deze activiteit ‘binnen te halen’)?
(b) Hoelang was uw college reeds op de hoogte van deze ontwikkeling en waarom heeft u PS niet eerder geïnformeerd?
  1. (a) Is uw college met ons van mening dat een adequate en tijdige informatievoorziening, vanuit uw informatieplicht, het indienen van deze zogenaamde “overbodige moties” had kunnen voorkomen en daarmee tijdverspilling tijdens de Statenvergadering had kunnen voorkomen?
(b) Waarom kwalificeert uw college zogenaamde overbodige moties die worden ingediend door één of meerdere coalitiepartijen vaak als ‘ondersteuning voor het door u gevoerde beleid’, en ontraad uw college dergelijke moties meestal als ze worden ingediend door één of meerdere oppositiepartijen?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
 
François Babijn, Fractievoorzitter