Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

PFAS/PFOS. (25-10-2021) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                            Oostburg, 25-10-2021,
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande vervuiling Westerschelde en omgeving n.a.v. ‘Informatiebijeenkomst over PFAS’ d.d. 20 oktober jl..
 
Toelichting
De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is enorm geschrokken van het feit dat tijdens de presentatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangaande PFAS, onder de kop ‘Algemene conclusie voor Nederland’ gemeld werd, ik citeer: ,,Huidige situatie: in Nederland blootstelling door drinkwater en voedsel boven gezondheidskundige grenswaarde. Deze situatie is ongewenst, we kunnen gezondheidseffecten niet uitsluiten (effecten op immuunsysteem worden als eerste verwacht).”
 
Daarenboven waren wij geschokt te moeten vernemen dat er door het RIVM nog geen metingen verricht werden en er ook nog steeds geen metingen verricht worden, omdat het RIVM daarvoor geen opdracht heeft ontvangen.
N.B. Het RIVM doet wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het overheidsbeleid en het toezicht op het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur. Het instituut is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De opdrachten komen - naast VWS - van: de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, Landbouw en Innovatie, diverse inspecties, de Europese Unie, de Verenigde Naties. (Bron: website Rijksoverheid.nl).
 
Nu vernemen wij dat Minister Barbara Visser (Infrastructuur & Waterstaat) op korte termijn overlegt met onder meer het RIVM over het opnemen van de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen in de landelijke onderzoeken naar PFAS.
‘Het ministerie heeft laten weten op korte termijn ambtelijk overleg te organiseren met betrokken instanties over de mogelijkheid om relevante vragen alsnog mee te nemen in lopende onderzoekstrajecten.’
Vragen
1.      Is uw college met ons van mening dat genoemd overleg nog steeds geen garantie is dat er ook daadwerkelijk onderzoek komt en dat het buiten kijf staat dat er een onderzoek moet komen?
2.      Dient de opdrachtgever de kosten te dragen die met een dergelijk onderzoek gepaard gaan? Zo ja, welk bedrag praten we dan over?
3.      Tijdens de presentatie door de Belgische vertegenwoordigers kwam naar voren dat er in België strikte procedures en protocollen van kracht zijn om in samenwerking tussen de diverse bestuurslagen vergunningen te screenen, handhaving te borgen en de volksgezondheid te bewaken; samengevatte boodschap tussen de regels door: iets waar Nederland jaloers op zou moeten zijn.
Kan uw college verklaren waarom er dan toch vanuit België al jarenlang zo’n enorme hoeveelheid gif onze richting uit geloosd wordt en die lozingen ook in de nabije toekomst gewoon nog door blijven gaan?
4.      In het licht van de geconstateerde vervuiling van de nieuwe zeedijk bij Perkpolder, waar gecertificeerde Thermisch Gereinigde Grond (TGG) is gebruikt, willen wij van uw college vernemen, of m.b.t. het ‘slim baggeren’ in de Westerschelde, de controle op mogelijke vervuiling door met name PFAS/PFOS van het slib dat teruggestort wordt in diezelfde Westerschelde, bijvoorbeeld locatie ‘Hooge Platen’ bij Breskens, wél waterdicht is?  (N.B. Hooge Platen is geen locatie waar baggerspecie met PFAS mag worden gestort. Zie kaart in bijlage).
5.      Wij willen graag van uw college weten of de PFAS/PFOS besmetting van de Westerschelde gevolgen heeft voor de Natura 2000 status, of zou uit deze status niet moeten volgen dat er maatregelen genomen dienen te worden om het gebied te beschermen, zoals met stikstof telkens aan de orde is?
6.      Kan uw college aangeven of er onderzocht wordt, of gaat worden, of er mogelijk ook in Frankrijk of in Nederland gevestigde bedrijven verantwoordelijk zijn voor de vervuiling met PFAS/PFOS van de Westerschelde?
7.      Tijdens één van de presentaties kwam naar voren dat PFAS/PFOS vervuiling via de lucht (uitstoot fabriek) niet gemeten kan worden. Graag vernemen wij van uw college een bevestiging of het klopt dat een dergelijke vervuiling via de lucht niet gemeten kan worden?
8.      Het kabinet verruimde de regels voor PFAS op 3 juli 2020 voor bouw- en baggerprojecten. Gezien het hoogst alarmerende feit dat in Nederland blootstelling door drinkwater en voedsel boven de gezondheidskundige grenswaarde zit, vraagt de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) zich af, of er een risico bestaat dat in navolging daarvan de algemene normering aangaande PFAS/PFOS besmetting ook naar boven zal worden bijgesteld? Graag een reactie hierop van uw college.
9.      Tijdens de presentatie kwam ook naar voren dat er nog meer stoffen in het water van de Westerschelde zitten die er niet in thuis horen; het getal 160 en zelfs 1000 werd genoemd! Moeten we naar de mening van uw college ons daar zorgen over maken? Zo nee, waarom niet?
10.  Vraag n.a.v. de, eerdergenoemde, door België “strikt gehanteerde procedures en protocollen”. Hoe zit het met de lekkende gifgasdump ‘De Paardenmarkt’ voor de Belgische kust (t.h.v. Knokke), waar na WO 1 gifgasgranaten met naar schatting een totale inhoud van 1,2 miljoen liter gifgas zijn gestort; moeten we naar de mening van uw college ons daar nog steeds geen zorgen over maken? Zo nee, waarom niet?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter
BIJLAGE: Kaart met locaties waar baggerspecie met PFAS kan worden gestort.