Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Terugdringing Kraaien, Kauwen en Eksters In Het Belang van Behoud Biodiversiteit. (09-03-2020) Motie namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 13-03-2020.

MOTIE Terugdringing Kraaien, Kauwen en Eksters In Het Belang van Behoud Biodiversiteit.
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 13 maart 2020,


Constaterende dat:
  • Het voortbestaan van met name de ons van oudsher bekende vogelsoorten onder druk staat door o.a. de toename van kauwen, kraaien en eksters;
  • De destijds “nieuwe flora en faunawet”, ingevoerd in 2002, hier mede debet aan is, doordat toen de bejaagbaarheid van vossen, kraaien, kauwen en eksters werd verboden;
  • Vervolgens, in de loop van jaren, de vos, de kraai en de kauw onder voorwaarden weer bejaagbaar zijn geworden, om reden van het feit dat al snel bleek dat zonder ingrijpen van de mens het “natuurlijk evenwicht” drastisch werd verstoord;
  • De ekster, een diersoort die met plezier alle zwaluwen onder de dakgoot vandaan haalt en ook onherstelbare schade aanricht aan andere fauna, tot op de dag van vandaag, ondanks de enorme toename van hun bestand, nog steeds niet bejaagbaar is;
 
Overwegende dat:
  • Intelligente diersoorten die het evenwicht verstoren zoals de kraai en de kauw alleen effectief aangepakt kunnen worden door de toepassing van vangkooien;
Draagt het college op:
In het belang van het voortbestaan van met name de ons van oudsher bekende vogelsoorten, een effectieve aanpak van kraaien en kauwen mogelijk te maken door het gebruik van vangkooien binnen onze provincie Zeeland toe te staan, voor dat het te laat is.
Tevens verzoeken wij uw college om bovengenoemde reden, om er in een zo breed mogelijk verband voor te pleiten om de ekster wederom in één of andere vorm bejaagbaar te maken (kan ook met vangkooien).
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)             
 
François Babijn                                                         H.G.A. (Bertie) Steur