Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Mantelzorgvriendelijke Werkgever. (09-03-2020) Motie namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 13-03-2020.

MOTIE Mantelzorgvriendelijke Werkgever.
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 13 maart 2020,


Constaterende dat:
 • De Rijksoverheid streeft naar een burgermaatschappij waar zelfredzaamheid voorop staat;
 • Daarom zorg voor hulpbehoevenden en ouderenzorg zoveel mogelijk door mantelzorgers (kinderen, buren of anderen) dient te worden uitgevoerd;
 • Het de bedoeling is dat hulpbehoevenden, pas als dit niets oplevert of de zorgbehoefte dusdanig hoog is opgelopen, een beroep kunnen doen op overheidsregelingen;
 • Er o.a. door vergrijzing steeds meer mantelzorgers bijkomen;
 • Mantelzorgers steeds langer en ook zwaarder belast worden;
 
Overwegende dat:
 • Werkgevers een belangrijke rol kunnen spelen door mantelzorgers te faciliteren en vervolgens dit kunnen uitdragen door een erkenning (Mantelzorgvriendelijk) aan te vragen;
 • Dit ook in het belang van de werkgevers zelf is omdat zo de kwaliteit van het door een mantelzorger geleverde werk op peil kan blijven, ‘verloop’ kan worden beperkt en een mogelijk ziekteverzuim kan worden voorkomen;
 • De lange lijst van overheden, organisaties en bedrijven die ons hierin reeds zijn voorgegaan het nut en de noodzaak voldoende aantoonbaar maakt;
 • Het college, bij monde van gedeputeerde Pijpelink, vorig jaar bij de behandeling van deze reeds eerder ingediende motie te kennen gaf, dat de provincie Zeeland ook op dit vlak al een geweldige werkgever is;
 • De brief van GS (toezegging nr. 28) inzake mantelzorg eindigt met de woorden: ,,Tot slot voegen wij graag toe dat initiatieven zoals erkenning voor goed werkgeverschap op maatschappelijke vraagstukken onze sympathie kennen en mantelzorg blijft ook zonder de voorgestelde erkenning onder de aandacht in ons personeelsbeleid.”
 • De provincie Zeeland op dit vlak dus blijkbaar al vergevorderd is en de aanvraag van een mantelzorgvriendelijke certificering dan slechts een kleine stap betekent, maar wel als kers op de taart mag worden gezien;
 
Draagt het college op:
De provinciale organisatie op de kortst mogelijke termijn officieel mantelzorgvriendelijk te maken en als bewijs een erkenning aan te vragen, en zich vervolgens bestuurlijk in te zetten om hetzelfde te bewerkstelligen bij alle Zeeuwse gemeenten en het Waterschap.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)             
 
François Babijn                                                         H.G.A. (Bertie) Steur