Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verzilting Volkerak-Zoommeer. (22-10-2019) Vragen van (PVZ) en CDA aan GS van Zeeland.

 
 

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door de Statenleden Rinus van ’t Westeinde en Anton Geluk, namens de CDA-Statenfractie, en Statenleden François Babijn en Bertie Steur namens de Partij voor Zeeland-Statenfractie,
Ontvangen:    23 oktober 2019
Onderwerp:    Verzilting Volkerak Zoommeer
Op 17 oktober ontvingen wij, Provinciale Staten, van Gedeputeerde Staten van Zeeland een brief met het onderwerp: “Programmatische Aanpak Grote Wateren”. In deze brief gaat het college van Gedeputeerde Staten (GS) kort in op de brief van 10 oktober die het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta verstuurd heeft aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als gezamenlijke reactie op de brief van deze ministers van 17 juli 2019 aan regio Zuidwestelijke Delta over de prioritering van de maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de grote wateren in Nederland middels de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).
In de brief van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta aan de ministers staat onder andere:
Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta ziet het Volkerak-Zoommeer op termijn als een onstabiele en niet-duurzame zoetwatervoorziening die door onder meer klimaatontwikkelingen op termijn niet houdbaar is; onderzoek hiernaar is op dit moment gaande. Een stabiele klimaatrobuuste zoetwatervoorziening is echter, mede gezien de droogteproblematiek, urgent. Het is derhalve van belang dat de gebieden rondom het Volkerak-Zoommeer voor hun zoetwatervoorziening op termijn niet meer afhankelijk zijn van het Volkerak-Zoommeer. Een belangrijke stap in dit traject is het gezamenlijk opstellen van een versnellingsagenda door het rijk en regio ten behoeve van voortvarende uitvoering van de zoetwatermaatregelen in de Zuidwestelijke Delta.
 
Het Gebiedsoverleg heeft al van oudsher een open en gestructureerde samenwerking met stakeholders in het gebied. Wij zijn van mening dat het nuttig is dat-het huidige plan voor het zout maken van het Volkerak-Zoommeer wordt geoptimaliseerd, inclusief de zoetwatervoorzieningsmaatregelen, met respect voor de belangen van regionale partijen en oog voor een goede ecologische ontwikkeling”.

De Partij voor Zeeland Statenfractie en de CDA Statenfractie zijn van mening dat het nuttig is dat het huidige plan voor het zout maken van het Volkerak-Zoommeer wordt heroverwogen, inclusief de zoetwatervoorzieningsmaatregelen, met respect voor de belangen van regionale partijen en oog voor een goede ecologische ontwikkeling.
Beide fracties hebben dan ook met belangstelling kennis genomen van de twee brieven. En maken zich zorgen over de inhoud en de gevolgen van de brief die het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta namens de regionale overheden en dus ook namens de Provincie Zeeland op 10 oktober aan de ministers van I&W en LNV heeft verstuurd.

 
 
 
 
 
De brief van “het Gebiedsoverleg” roept een aantal vragen op die we aan uw college van Gedeputeerde Saten (GS) willen stellen:
 
  1. In de brief van het Gebiedsoverleg wordt uitgegaan van het uitgangspunt dat verzilting een goede optie zou zijn voor het gebied in verband met de waterkwaliteit. Deelt GS dit uitgangspunt en is er nog recent onderzoek gedaan naar de noodzaak voor verzilting?
 
  1. Uw college heeft bij monde van gedeputeerde Pijpelink op 20 september jl. tijdens de behandeling van een motie aangaande het Volkerak-Zoommeer in de Statenvergadering, PS toegezegd op korte termijn een ‘breed uitgezette informatiebijeenkomst’ te gaan organiseren. We zijn blij dat de gedeputeerde deze toezegging gestand doet.
 
Wij hebben 2 vragen daarbij:
 
  • Hoe wordt de uitkomst van deze informatiebijeenkomst verwerkt in het op te stelen Deltaplan Zoetwater?
 
  • Is GS voornemens de uitkomst van het op te stellen Deltaplan Zoetwater zo spoedig mogelijk na gereed komen richting de ministers I & A en LNV te communiceren zodat voorkomen wordt dat “de pap reeds is gestort”? Zo ja, hoe en wanneer wil GS dit doen?
 
  1. Uw College heeft kennis genomen van de brandbrief van het “Comité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer”, ondertekend door meer dan 120 organisaties en bedrijven uit Zuidwest-Nederland, aan minister Schouten (LNV) waarin zij gevraagd hebben af te zien van plannen om deze wateren op de grens van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant te verzilten. Is deze brief betrokken bij het opstellen van de reactie aan de ministers?
 
  1. In de PZC van 17 oktober 2019 geeft het “Comité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer” aan dat er binnen het “Gebiedsoverleg” naar hun ervaring geen sprake is geweest van een open en gestructureerde samenwerking met stakeholders. Hoe ziet GS dit?
 
  1. Zijn de ministers en andere partijen op de hoogte van de GS-brief en daarmee van het standpunt dat er totdat er een Deltaplan Zoet Water is geen onomkeerbare besluiten genomen dienen te worden? Zo ja, wanneer en hoe is dit gecommuniceerd ? Zo nee, is GS dan alsnog bereid dit bij de Rijksoverheid en andere partijen kenbaar te maken?
 
  1. De gedeputeerde Pijpelink heeft aangegeven in de vergadering van Provinciale Staten van 20 september dat zij een zoet Volkerak-Zoommeer niet als doel, maar als middel ziet voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in Zeeland. In hoeverre is dit ingebracht in het Gebiedsoverleg en in gesprekken met stakeholders?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
 
 
Statenfractie CDA                                                 Statenfractie PVZ
Anton Geluk en Rinus van ’t Westeinde                François Babijn, Fractievoorzitter
 
 
Indien mogelijk zouden wij de antwoorden op deze vragen ontvangen voor vrijdag 25 oktober.