Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Hoge windmolens moeten verder weg van woningen. (12-05-2008) Persbericht.

Persbericht. 

 

Hoge windmolens moeten verder weg van woningen.

 

 

 

De geluidhinderregels van VROM voor hoge windmolens deugen niet en moeten snel veranderen. De afstand van de molens tot woningen moet, met het buitenland als voorbeeld, groter worden. Nu staan die regels toe dat hoge windmolens onverantwoord dicht op de bebouwing geplaatst worden. Het gevolg daarvan is véél geluidhinder voor omwonenden. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken die over een reeks van jaren zijn uitgevoerd door de Natuurkundewinkel van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) verzoekt nu aan de minister van VROM om de geluidregels zo spoedig mogelijk te wijzigen en de huidige regels op te schorten. Voorts vraagt het NKPW om alle bestaande locaties, waar omwonenden onvoldoende beschermd worden tegen geluidsoverlast, te inventariseren en daarvoor een herstelplan op te stellen.

 

 

 

De conclusies in het meest recente onderzoek van de RUG, naar het geluid van de vijf windmolens bij de Hoofdplaatpolder (Zeeuws Vlaanderen), liegen er niet om. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat vrijwel alle nabij het windpark gelegen woningen (vooral ’s avonds en ’s nachts) aan een hogere geluidbelasting worden blootgesteld dan de grenswaarde toestaat. Dat is ernstig gezien de waarschuwing van de Gezondheidsraad voor serieuze gevolgen voor de volksgezondheid door slaapstoornissen die ontstaan als gevolg van een te hoge geluidbelasting. De resultaten uit dit onderzoek bevestigen weer eens dat een hoge windmolen voor een grotere geluidbelasting zorgt, groter dan de rekenregels van het ministerie van VROM tot uitdrukking brengen. Dat die rekenregels voor een hoge windmolen niet voldoen, was echter uit eerder onderzoek, uitgevoerd in 2002 in De Lethe (Noordoost Groningen) al ruimschoots bekend. Op de betreffende rekenregels berust de toegestane afstand van een windmolen tot de woonbebouwing, een norm uit 1999, die is overgenomen in het Activiteitenbesluit dat op 1 januari 2008 in werking is getreden. Desondanks en ondanks dat de toegestane afstand in het buitenland groter is (Frankrijk en delen van Duitsland hanteren een afstand van minimaal 1500 m, waar nu in Nederland 300 m geldt), heeft Nederland deze achterhaalde norm nog steeds niet aangepast.

 

 

 

Het NKPW is van mening dat het ministerie van VROM zich al die jaren te weinig heeft ingespannen op dit terrein. Een uitgelezen mogelijkheid om de normstelling te verbeteren, namelijk de overgang naar het Activiteitenbesluit heeft men stilletjes laten passeren. Daarmee is het ministerie te kort geschoten in haar zorgplicht om omwonenden van hoge windmolens te beschermen. Het lijkt erop dat de allesoverheersende drang om windmolens op land neer te zetten het gewonnen heeft van de door VROM geformuleerde primaire milieutaak: het scheppen van een prettige woonomgeving.

 

 

 

 

 

Nadere toelichting te verkrijgen bij :

 

Dr. J.H.Fred Jansen (0224-223142 en 0226-411913) en Hiltje Zwarberg (06-30184535)

 

Voorzitter en bestuurslid NKPW

 

 

 

  

1.      Brief aan mevrouw Cramer: http://www.nkpw.nl/images/stories/080509BriefCramer.doc

2.      Onderzoek Dr. F.van den Berg naar geluid windpark Hoofdplaatpolder (2007):

      http://www.nkpw.nl/images/stories/Onderzoek%20Frits%20vd%20Berg%20Windpark%20HPP.pdf

3.      Rapport Gezondheidsraad (2004): http://www.nkpw.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=60  

4.      Onderzoek Dr. F. van den Berg bij de Lethe, Noordoost Groningen (2002):

Deel 1:

http://www.nkpw.nl/images/stories/Van%20den%20Berg%20Hoge%20molens%20vangen%20veel%20wind%201.pdf

Deel 2:

http://www.nkpw.nl/images/stories/Van%20den%20Berg%20Hoge%20molens%20vangen%20veel%20wind%202.pdf