Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verzoek tot wijziging "Nieuwe Flora En Faunawet". (14-10-2002) Brief aan LPF Tweede Kamer.

Aan             : De Woordvoerder LPF- Landbouw.  Dhr. W. v./d. Brink.
Onderwerp : Nieuwe Flora en Faunawet.
Oostburg, d.d. 14-10-2002,

          Weledelgestrenge heer,
 
          Namens de LPF ( Sluis ) hoop ik U middels deze brief te kunnen overtuigen van de noodzaak de “Nieuwe Flora en Faunawet” drastisch te herzien voordat het te laat is.
 
          In de nieuwe wet zijn enkele predatoren opgenomen in de categorie beschermde dieren. ( vos, kraai, ekster, kouw e.d. ) Deze dieren blijken in de praktijk enorm in aantal toe te nemen, waardoor andere diersoorten waaronder zangvogels, fazanten, patrijzen het onderspit dreigen te delven.
( in de provincie Drenthe zijn afgelopen jaar bij een bedrijf meer dan 40 lammeren gedood door kraaien )
 
          Dan is er nog de categorie beschermde dieren waaronder de (grauwe) gans die voor enorme overlast zorgen. ( uitbetaalde ganzenschade is naar
€ 4.000.000,-- gestegen, en ook de schade veroorzaakt door andere diersoorten is sterk toegenomen )
Gezien het feit diverse provincies ontheffingen verlenen ( per provincie verschillend ) blijkt dat de “Nieuwe Flora en Faunawet” in de praktijk niet voldoet.
 
          Wij verzoeken U derhalve de groep bovengenoemde predatoren niet langer het predikaat beschermd te geven, het aantal te gedogen soorten te limiteren, en meer afschot toe te staan.
 
          De leden van de LPF ( Sluis ), als vertegenwoordiger van de bevolking, maken zich zorgen over de toekomst van ons Flora en Faunabestand.
 
          In afwachting van Uw antwoord verblijven wij.


Met de meeste hoogachting,
 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.    : 0117 452945

Fax.   : 0117 451207

E-mail: