Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Euregiotuinen; droomtuin of nachtmerrie? (19-03-2004) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

“De Kleren van de Keizer”.
 

Aan           : De Raad van De Gemeente Sluis.

 
onderwerp : Euregiotuinen; droomtuin of nachtmerrie?
 
Oostburg, d.d. 19-03-2004,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Naar aanleiding van de diverse publicaties over “Euregiotuinen” in de diverse kranten wil ik graag een paar kanttekeningen plaatsen bij de in mijn ogen schromelijk overdreven kwaliteiten en mogelijkheden die deze voorziening ons biedt; vandaar de kop boven dit stuk.
Na een persoonlijk bezoek aan deze, met in veler ogen verkwisting van gemeenschapsgelden en subsidies gepaard gaande aanleg van tuin inclusief gebouw, ontgaat mij het positieve beeld dat men veelal schetst volledig.
 
Wat ik aantrof is een gebouw, aan de voorzijde voorzien van een brede trap inclusief twee hellingen; een bord onderaan de trap wijst de bezoeker erop dat men de trap op eigen risico betreedt; de bovenste trede fungeert als smal en “risicovol” platform. De publicaties vermelden evenals de website dat men ’s winters heerlijk met een slede de hellingen af kan glijden, maar of dit veel inkomsten zal genereren waag ik te betwijfelen. Daar komt nog bij dat op de momenten dat er sneeuw ligt het complex meestal gesloten is.
Binnengekomen in het voornamelijk uit glas bestaande gebouw vroeg ik mezelf af wat ’s winters de stookkosten gemiddeld zullen gaan bedragen; het beplante  gedeelte is niet voorzien van dubbel glas.
Het gebouw bestaat in grote lijnen uit een keukenruimte, kleine kantine, een kantoor en een glazen ruimte. Het kantoor voldoet volgens mij niet aan de arbo eisen omdat het geen raam aan de buitenzijde heeft; dit bevreemdt mij zeer daar er hier gerenommeerde architecten aan het werk geweest zijn.
Na de achteraf gezien absurde entreeprijs van € 3,00 afgerekend te hebben betrad ik de tuin die voornamelijk bleek te bestaan uit gras, ondermaatse struiken, boompjes en water.  
Datzelfde beeld kunt u m.i. gratis aanschouwen door via de openbare weg om de
“Euregiotuin” heen te wandelen; daarmee kunt u uzelf en tevens uw kinderen een deceptie besparen.
 

De inkomsten die men d.m.v. congressen en seminars hoopt te genereren zullen hoogstwaarschijnlijk beperkt blijven gezien het feit dat men het hier moet opnemen tegen de in de streek gesitueerde hotels die m.i. meer te bieden hebben op het gebied van overnachting, uitgebreide keuken en aantal zalen.

De Gemeente zelf in een poging een stimulerende bijdrage te leveren d.m.v. het ter plaatse organiseren van een paar opiniërende discussiebijeenkomsten kwam gezien de tarieven al snel van een koude kermis thuis en ziet zich genoodzaakt in het vervolg goedkopere locaties te zoeken.

 

De door een gerenommeerd onderzoeksbureau voorspelde bezoekersaantallen, mede op basis waarvan de Gemeente indertijd besloot het project wederom een financiële injectie te geven, zullen niet gehaald worden meldde general manager mevr. I. Laureyns. Op basis van het tot nu geschatte aantal van 6000 voornamelijk niet betalende bezoekers voorspelt zij 35.000 bezoekers voor dit jaar te mogen verwelkomen, voor 2005 ruim het dubbele en in 2006 verwacht zij de 100.000 ( betalende? ) bezoekers te halen. Mocht deze voorspelling bewaarheid worden dan heeft Nederland er een verkeersknooppunt bij.

 

En van de tot nu toe meest absurde mededelingen die naar buiten zijn gekomen gaat over de beperking die zij zichzelf oplegt door de werkzaamheden gefaseerd uit te laten voeren om te voorkomen dat de bezoekers teveel gehinderd worden; welke bezoekers!? Gezien het huidige aantal bezoekers dat daadwerkelijk de tuin bezoekt kan dit naar mijn mening voorlopig geen conflicten opleveren.

De planttijd valt echter in het najaar en gedeeltelijk in het voorjaar, hopelijk houdt zij ook daar rekening mee of moeten we hier constateren dat zij wellicht niet op de hoogte is van het begrip “planttijd”.
 
Een Belgische hovenier heeft het inplanten van de tuin voortgezet; welke plaatselijke ondernemers hebben hier een graantje van mee mogen pikken in het belang van de handhaving van de in onze streek zo schaars aanwezige werkgelegenheid?
 
Ik besluit met de vaststelling dat een tuin tussen de 10 en 15 jaar nodig heeft om
“tot bloei” te komen en het daarom utopisch is te veronderstellen dat dit project op korte dan wel middellange termijn winst oplevert en betwijfel ten zeerste of het op korte termijn een toeristische meerwaarde voor onze streek zal opleveren.
Als slechtweer voorziening voldoet het evenmin.
 
Het wachten is dan ook op het volgende verzoek om financiële steun; het veelgehoorde argument van “we zijn scheeps en moeten blijven varen” hoop ik dat deze keer “getorpedeerd” wordt en dat om in beeldspraak te blijven “het wrak” zo spoedig mogelijk geruimd zal worden door er een haalbare bestemming aan te geven zoals o.a. kerkhof ( de drainage dient dan wel verbeterd te worden ).
 
Ik verzoek de Gemeente “Euregiotuinen” op korte termijn te evalueren met als doel in ieder geval te voorkomen dat zij in een later stadium opgezadeld wordt met een financiële kater die wederom door de inwoners gedragen zal dienen te worden.
 
In afwachting van Uw antwoord, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :

 
P.S. Ik stuur vooralsnog geen afschrift aan de pers.