Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

IdeeŽn en suggesties (30-09-2003) Brief aan Tweede Kamer.

Aan            : Kamerlid .............................

Onderwerp : Ideeën en suggesties.

Oostburg, d.d. 30-09-2003,

 

Weledelgestrenge heer/mevrouw,

 

Cellentekort : ( a ) Buitenlandse celruimte huren.

                      ( b ) Allochtonen straf laten uitzitten, indien mogelijk, in hun

                              geboorteland.

                      (c) Drie maal over de schreef; automatisch vastgestelde langdurige

                           gevangenisstraf. (Zie voorbeeld Verenigde Staten: Three strikes

                           and you are out!)

 

Landbouw : Misbruik subsidieregelingen nader onder de loep nemen. (Tarwe,

                    suiker enz.)

 

Onderwijs : Leerlingen die hun en onze leefomgeving vervuilen op de

                   ouderwetse manier aanpakken; sanctioneren d.m.v. nablijven en

                   gezamenlijk de rotzooi op laten ruimen, waardoor sociale controle

                   bewerkstelligd wordt. ( De huidige kostbare landelijke

                   reclamecampagne leidt m.i. niet tot een tastbaar resultaat.) 

 

Gezondheidszorg : Voorkomen dat na toetreding van nieuwe Eurolanden TBC

                               en andere uitgeroeid gewaande ziektes opnieuw de kop op

                               gaan steken d.m.v. tijdige landelijke controles; het liefst in

                               Europees verband.

 

Sociale voorzieningen : Overheid zou goede voorbeeld moeten geven door

                                       riante wachtgeldregelingen en sollicitatieplicht van

                                       hogere ambtenaren ( ministers e.d.) in lijn te brengen

                                       met de algemeen geldende regels.

 

A.P.K. : A.P.K. keuring op auto’s uitbreiden i.v.m. verkeersveiligheid;

               huidige keuring is te summier.

 

Kinderbijslag : Afschaffen.

 

Alcohol : Accijnzen op alcohol drastisch verhogen; een land als Zweden heeft

                vastgesteld dat met deze maatregel het misbruik sterk terugloopt.

 

Sigaretten : Idem.

 
 

Biodiesel : De technologie heeft bewezen er klaar voor te zijn. ( zie Duitsland )

                  Is minder milieubelastend en zou de landbouw een impuls kunnen

                  geven. ( In Nederland worden er momenteel praktijkproeven gedaan,

                  maar het gebruik door de particulier blijft strafbaar.)

 

Veiligheid : Politie doelmatiger inzetten door waar mogelijk militairen in te

                    zetten.

 

Economie : Repatriëring zwarte spaartegoeden uit buitenland onder strikte

                   voorwaarden. ( zie België ) ( Boete 9% indien vrij ter beschikking,

                    6% indien geld belegd wordt, 3% indien geld risicovol belegd

                   wordt, moet minimaal aantal jaren op buitenlandse rekening hebben

                    gestaan, plus toetsing of geld niet crimineel is verkregen.) Uit 

                    enquête bleek ruim 43% gebruik te zullen maken van deze regeling

                    indien deze maatregel goedgekeurd wordt door het parlement.

                    Ook onze economie zou een dergelijke injectie goed kunnen

                    gebruiken.

 

Wetgeving : Gaten dichten die het mogelijk maken dat criminelen de dans

                     ontspringen door procedurefouten; of wet maken die dit

                     ondervangt. ( Een schrijnend voorbeeld was de vrijlating van

                     internationaal gezochte vermeende terroristen.)

 

Mestprobleem : Onderzoeken of het mogelijk is mest in zee te dumpen.

                          Het zou best kunnen zijn dat dit zelfs een positief effect op de

                          flora en fauna heeft. ( Nadat men het gebruik van fosfaten

                          indertijd heeft teruggebracht constateerde men na verloop van

                          tijd op sommige plaatsen een achteruitgang.) ( Zie verband

                          nijlpaarden, waterplanten en visbestand in Afrika )

 

Energie : Het bouwen van kernenergiecentrales in overweging nemen om aan

               toekomstige energiebehoefte te kunnen voldoen, daarmee komen we

               tevens tegemoet aan het verdrag van Kyoto om de uitstoot te beperken.

               ( zie bijlage.)

 

Windenergie : Een grote groep mensen is voorstander van windmolens als       

                       alternatieve energiebron; maar niet in hun “achtertuin”. (a) Zou

                       het mogelijk zijn het turbine ontwerp ( turbosail, zie bijlage ) van

                       Dhr. J. Cousteau te gebruiken, waardoor het weerstand

                       opwekkende draaiende element verdwijnt en de algemene

                       acceptatie waarschijnlijk toeneemt? (b) Hoe ver staat het met de

                       ontwikkeling van onderwater turbines? (Ikzelf ben tegenstander van

                       de bouw van windturbines, daar deze draaien op subsidie en geen

                       wezenlijke bijdrage leveren aan een beter milieu. Hun bijdrage als

                       energiebron is eveneens verwaarloosbaar en dat zal  technisch bezien

                       (ruimtebeslag, rendement, energieopslag) ook in de toekomst zo blijven.

                       Theoretisch zou met de toename van het aantal turbines zelfs de

                       stabiliteit van "het net" en daarmee de betrouwbaarheid van onze

                       energieleverantie in gevaar kunnen komen).

                     

Milieufanatici : Dierenactivisten, lieden in de trend van Volkert van der G. e.d.,

                         harder aanpakken om te voorkomen dat er in de toekomst nog

                         meer slachtoffers gaan vallen. Onderzoek doen naar financiële

                         structuur en eventuele bindingen met nationale en/of

                         internationale criminele organisaties bloot proberen te leggen.

                         Probeer grip te krijgen op deze organisaties door te voorkomen

                         dat deze direct of indirect subsidie van de overheid in handen

                         krijgen.

 

 

Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijf ik,

 


 

Met de meeste hoogachting,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0031(0)117452945

Fax.     : 0031(0)117451207

E-mail :