Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Suggesties m.b.t. bezuinigingsmogelijkheden (06-10-2003) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.

 
Onderwerp : Suggesties m.b.t. bezuinigingsmogelijkheden e.d..
 
Oostburg, d.d. 06-10-2003,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Hierna volgen enige suggesties m.b.t. bezuinigingsmogelijkheden e.d. :
 

Ambtenaren doelmatiger inzetten. ( Van overbezette afdelingen naar onderbezette afdelingen. )

 
Onderzoeken of ambtenaren kunnen “thuiswerken” vanaf een p.c. om zo op energiekosten en eventuele nieuwbouw te kunnen besparen. (Flexibele werkplekken).
 
Ter zake kundige ambtenaar belasten met onderzoek ten einde efficiënt gebruik te kunnen maken van nationale en internationale subsidieregelingen.
Tevens onderzoek doen naar bepaalde BTW constructies die voordeel kunnen opleveren.
 
Wild parkeren tegengaan : Dialoog aangaan met Het Waterschap en De Politie,  eventuele communicatieproblemen uit de weg ruimen, middels goedkope oplossingen ( bord E1, parkeerverbod inclusief berm ) de voornamelijk toerist wijzen op het feit dat parkeren alleen is toegestaan op de daar voor bestemde parkings, vervolgens handhaven b.v. door tijdelijke inzet van politieambtenaren, of parkeerwachters die reeds elders in dienst zijn bij de gemeente. ( kern Sluis )
Eventueel in overweging nemen langdurig werklozen een korte opleiding c.q. cursus te geven waardoor zij deze functie tijdelijk zouden kunnen vervullen.
Mogelijkheden onderzoeken om boetes die hieruit voortvloeien ten goede te laten komen aan de gemeentekas en tevens de verhuurprijs van de parkings verhogen.
 
Hondenbelasting verhogen.
 
Koffietijd gemeentewerken : niet gezamenlijk centraal, maar gewoon ter plaatse;
spaart een hoop tijd en brandstof.
 
Gecombineerde koffie / thee / soepautomaten laten installeren om personeel dat alleen belast is met het rondbrengen van deze items te kunnen laten afvloeien.
 


Niet permanente bewoners zwaarder belasten.
 
Belangen in Euregiotuinen afstoten.
 
MFC Sluis : mogelijkheden tot bezuinigen onderzoeken.
 

Niet langer geldverkwistende onderzoeken doen naar de haalbaarheid van “Sluis aan Zee” ( 2 ), maar eindelijk eens de knoop doorhakken ; ja of nee, zoals gedeputeerde Dhr. Kramer ons verzocht heeft. ( Of heeft G.S. in samenspraak met de Provincie tot 2018 de knoop reeds voor ons doorgehakt? )

 
Cultuur : Geen € 100.000,-- uitgeven aan deze post.
 
Werkbezoeken, excursies, ontvangsten, afscheid e.d. soberder; probeer te combineren en enige terughoudendheid te betrachten. Voorkom dat er veel diensturen verloren gaan.
 
Langdurig werklozen verplicht inzetten voor het groenonderhoud e.d. binnen de gemeente om uitkering te kunnen behouden en zo tevens een kans te geven
werkritme en sociale contacten op te doen om in een later stadium een betere kans te maken om deel te kunnen nemen aan het “normale” arbeidsproces,
waarbij tevens een mogelijkheid ontstaat het daardoor overtollig geworden personeel af te laten vloeien.
 
1 Wethouder laten afvloeien. ( wachtgeldregeling? )
 

Terughoudender met het verstrekken van subsidies omgaan.

 
Op Europees niveau proberen te bewerkstelligen dat we met ons afval vlak over de grens in België terechtkunnen, waardoor een substantiële besparing ontstaat.
 
Kijken of er voordeel valt te halen uit grensoverschrijdende samenwerking, waardoor er besparingen mogelijk worden. ( b.v. Brandweer België )
 
Herinrichting dorpen ( b.v. markt Oostburg ) : Probeer scholieren in opleiding praktijkervaring te laten opdoen om zo dure arbeidskrachten uit te sparen en op die manier de creativiteit en motivatie te prikkelen. ( Op school dient men vaak een zelfde muurtje te metselen wat later weer afgebroken moet worden. )
 
Herplantingsplicht : Men zou in overweging kunnen nemen i.p.v. de gebruikelijke populieren e.d. fruitbomen langs de wegen aan te planten.
In het voorjaar geeft dit bloesempracht en in de zomer of  het najaar ( hangt af van de gekozen soorten ) vruchten, die dan eventueel per boom of bomen verkocht kunnen worden, of ten goede kunnen komen aan de bewoners van bejaardentehuizen en patiënten van ziekenhuizen. ( Kers en pruim hoeven niet te worden gesnoeid.)
 
Zo min mogelijk geldverslindende externe onderzoeksbureaus inhuren; binnen de Gemeente aanwezige expertise benutten, evalueren, oplossingen vinden en op basis daarvan besluiten durven nemen.
 
ABN-AMRO gebouw op markt Oostburg na eventueel vrijkomen huren of aankopen om gedeelte ambtelijk apparaat in te huisvesten; zo kan men geplande nieuwbouw van Gemeentehuis uitstellen of bescheidener uitvoeren. ( Het gebouw heeft uitstraling, is centraal gelegen en is ingericht om een ambtelijk apparaat te huisvesten.)
 
 
Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :