Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Economische impuls door pardonregeling. (24-02-2004) Brief aan Tweede Kamer.

Aan            : Kamerlid .....................

 

Onderwerp : Economische impuls door pardonregeling voor repatriëring “zwarte

                     spaartegoeden” uit het buitenland.

 

Oostburg, d.d. 24-02-2004,

 
 
 
 

Weledelgestrenge heer/mevrouw,

 

Om te voorkomen dat we de op Europees niveau afgesproken 3% norm overschrijden zal er op korte termijn ± 1,5 miljard Euro bezuinigd moeten worden voorziet Minister van Financiën G. Zalm.

De vrees bestaat dat zoals gewoonlijk de ouderen en zwakkeren binnen onze samenleving wederom het gelag zullen betalen.

Men heeft reeds diverse proefballonnetjes opgelaten, met name eigen bijdrage rollator, incontinentiemateriaal en speciale bedden; deze is voorlopig afgeschoten. Het laatste voorstel behelst een verplichte bijdrage per consult aan de huisarts.

 

Nu er steeds meer de nadruk wordt gelegd op Europese samenwerking, Europees denken en men momenteel hard werkt aan het opstellen van een uniforme Europese wetgeving, lijkt mij de tijd aangebroken lering te trekken uit goede maatregelen en wetten die bij andere Europese partners hun vruchten afwerpen.

 

Het hierna volgende voorstel m.b.t. de economie is in grote lijnen afkomstig van onze Europese partners Italië en België.

Repatriëring “zwarte spaartegoeden” uit buitenland onder strikte voorwaarden:

1.     boeteregeling.

2.     het geld moet een minimaal aantal jaren op buitenlandse rekening hebben gestaan.

3.     toetsing of geld niet crimineel is verkregen.

Uit een enquête bleek in België ruim 43% gebruik te zullen maken van een dergelijke regeling.

 

Dit voorstel omvat twee grote voordelen. Ten eerste ontvangt de Staat direct een substantieel bedrag aan belastinginkomsten, ten tweede vloeit een grote som geld terug in de Nederlandse economie; onze economie zou een dergelijke injectie goed kunnen gebruiken.

 
Dit voorstel zal velen tegen de borst stuiten en tegen veler principes indruisen, maar in het belang van de ouderen en zwakkeren en tevens in het belang van onze noodlijdende economie lijkt het mij toch de moeite waard één en ander in overweging te nemen. Dit zou eveneens op het streven naar uniformiteit binnen de Europese wetgeving een positieve uitwerking kunnen hebben.
 
Hopende hiermede een aanzet te hebben gegeven tot het voeren van een humaner beleid, verblijf ik,
 
 
 
Met de meeste hoogachting,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : +31(0)117452945
Fax.      : +31(0)117451207

E-mail: