Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Drugs: "Gedoogbeleid" (07-04-2004) Brief aan Tweede Kamer.

Aan            : Kamerlid .......................

Onderwerp : Gedoogbeleid.

Oostburg, d.d. 07-04-2004,

 

Weledelgestrenge heer/mevrouw,

·       Mijn eerste stelling is: gedoogbeleid is geen beleid.

Daarmee bedoel ik te zeggen dat er in Nederland geen duidelijke criteria gesteld zijn, hetgeen leidt tot misverstanden en problemen bij de handhaving.

 

Het door de overheid gevoerde gedoogbeleid begint in ons land inmiddels zijn sporen te trekken. Uit de laatste statistische gegevens blijkt dat landelijk 17% van onze schoolgaande jeugd één of andere vorm van drugs gebruikt.

Ja, het betreft hier misschien ook Uw zoon of dochter!

 
Normvervaging.

Indien de Zeeuwse politie jongeren onder de 16 aantreft die drugs gebruiken worden daar de ouders van in kennis gesteld. Vaak krijgt men van die ouders de reactie: “zijn we van op de hoogte en waar bemoeit U zich eigenlijk mee”.

U zult het misschien niet geloven, maar onze jongste Zeeuws-Vlaamse drugsgebruiker is négen jaar oud; deze informatie is door de politie verstrekt.

 
Kort samengevat de voornaamste gevolgen van drugsgebruik (soft en hard):

1.     hersenbeschadiging. ( met kans op schizofrenie. )

2.     groot aantal verkeersongevallen gerelateerd aan drugsgebruik ( zie statistieken Frankrijk ).

3.     longklachten nemen toe ( een gemiddelde sigaret bevat ± 7% nicotine, een “joint” gemiddeld 40 tot 60% ).

                

Zijn softdrugs nog wel soft?

Het THC gehalte ( werkzame bestanddeel ) stijgt jaarlijks.

Het door De Overheid gehanteerde gedoogbeleid leidt tot acceptatie en daarmee tot een algehele normvervaging. De onderschatting van het gevaar dat softdrugs inhouden is daar wederom een gevolg van.

 
·       Mijn tweede stelling is: alcohol is een onderschatte drug.
Feiten:

1.     alcohol en verkeer: jaarlijks zijn er landelijk 200 doden en 3000 zwaar gewonden te betreuren die aan alcohol gerelateerd zijn.

2.     Nederland kent 820.000 probleemdrinkers. ( Drinken 8 glazen of meer per dag. )

3.     bij ongevallen thuis, op school of op het werk is alcohol een hoofdoorzaak.

4.     tijdens het uitgaan wordt één op de vijf jongeren het slachtoffer van agressie, hetgeen wederom aan alcohol gerelateerd is. )

Ook hier ligt m.i. een taak weggelegd voor De Overheid, namelijk controle bij supermarkten en drankhandel of de regels m.b.t. de leeftijdslimiet bij verstrekking van alcohol worden nageleefd en wat dacht U van alcoholcontrole bij fietsers en bromfietsers!?

Tevens stel ik voor het gebruik van alcohol i.c.m. (auto)rijden volledig te verbieden, 0 promille dus. Dit is stukken eenvoudiger te handhaven en laat er

geen misverstanden over bestaan wat niet en nog wel kan.

Waarom ik dit harde standpunt inneem? Op momenten van de dag waarop de suikerspiegel bij een persoon erg laag is (bijvoorbeeld rond 11.00uur en 16.30uur) kan één alcoholische versnapering er al toe leiden dat die persoon niet langer in staat geacht kan worden zijn of haar voertuig naar behoren te besturen.

 
Eén en ander is voor mij aanleiding wederom een pleidooi te houden om ons land drugsvrij te maken en te houden d.m.v. krachtdadig optreden, 0 tolerantie dus. Breng ons beleid in lijn met de ons omringende landen; dan staan we niet langer te boek als “het Mekka” voor de drugstoerist en zijn daarmee niet langer een doorn in het oog van onze Europese partners.

Tevens wil ik U er op wijzen dat, indien wij de jeugd waarden en normen willen bijbrengen en willen voorkomen dat deze kwetsbare groep “verkeerd terecht komt”, wij onverwijld maatregelen dienen te nemen; de jeugd is immers onze toekomst.

 
De mensen die voorstander zijn van een gedoogbeleid wil ik er nogmaals op wijzen, dat zodra er binnen Uw gezin of familie een drugsprobleem de kop op steekt en U hierdoor persoonlijk betrokken raakt, U Uw mening waarschijnlijk snel zult herzien.
 
Hopende op Uw steun en een kordate aanpak Uwerzijds, verblijf ik,
 
 
 

Met de meeste hoogachting,

 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : +31(0)117452945
Fax.     : +31(0)117451207

E-mail :