Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Windmolens. (29-09-2004) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan               : De Raad van de Gemeente Sluis.
 
Onderwerp   : Windmolens; de groene leugen. ( T.b.v. besluitvorming m.b.t. het eventueel plaatsen

                        van windturbines binnen De Gemeente Sluis. ) O.Z.B. inkomsten versus welzijn en

                        toerisme.

 

Oostburg, d.d. 29-09-2004,
 
 

Geachte heer/mevrouw,

Windmolens zonder staatssteun onrendabel!

Subsidies

Dat is nu het kardinale punt. Groene stroom kan onmogelijk concurreren met een waterkrachtcentrale of een elektriciteitscentrale die aardolie, kolen of aardgas verbruikt. Maar groene stroom moet, dus heeft de overheid een arsenaal met subsidies: de VAMIL (vrije afschrijving milieu-investeringen), de EIA (energie-investeringsaftrek), CO2-subsidies, MEP-subsidies ( Milieukwaliteit Energieproductie subsidies ) en we kunnen zelfs 'groen' beleggen. Verder wordt een 'ecotax' over grijze stroom geheven. Een deel gaat rechtstreeks naar de producenten van “groene energie”. De consumenten behoeven, althans tot nu toe, geen ecotaks over groene stroom te betalen.
We beperken ons tot de “groene energie”, door windmolens opgewekt.
 

Feiten

Voorstanders van windenergie overdrijven het effect van deze vorm van elektriciteitsopwekking vindt bijvoorbeeld Professor Frans W. Sluiter. In discussies worden steevast vermogen en energieopbrengst door elkaar gehaald. Met vermogen wordt bedoeld een energieopbrengst per tijdeenheid in megawatt. De opbrengst wordt uitgedrukt in kilowattuur. Bij windstilte levert een molen niets en boven windkracht 8 ook niet, want dan worden ze uitgeschakeld. Daartussen is de opbrengst afhankelijk van de werkelijke windsterkte. Dit leidt ertoe dat slechts 18% van het nominale vermogen effectief kan worden gebruikt.

 

Indien men windturbines op grote schaal wil toepassen en men daardoor afhankelijk wordt van de onbetrouwbare factor wind, dienen er grijze ( conventionele ) stroomleveranciers ( goed voor ± 90% van het vermogen geleverd door de windturbines ) op onrendabel vermogen mee te draaien om ontstane tekorten onverwijld op te kunnen vangen.

   

Vergelijking

Bij de beoordeling daarvan is een land, dat qua weersomstandigheden, grootte, geaccidenteerdheid, landbouw, veeteelt en industrialisatie vergelijkbaar is, ons gelukkig daarin voorgegaan.
Denemarken heeft veel meer windmolens dan Nederland. Maar …  de Deense elektriciteits-prijs is per kilowattuur één van de hoogste ter wereld.
 

Consument de klos

Net als in Nederland waait het, wanneer het je minder goed uitkomt en andersom. Denemarken exporteerde 40% van alle windenergie, omdat het waaide op momenten dat er geen enkele behoefte aan elektriciteit was. Bij de export bracht dit voor Denemarken het belachelijk lage bedrag van 1 eurocent (!) per kilowattuur op. Op het moment dat men dringend energie nodig had diende men dit tegen het hoogste tarief in te kopen.
Eigenaars van windmolens ( ca. 1/5 van de energie wordt door windmolens opgewekt ) verdienen in Denemarken ( waaronder naar verluidt ook vele politici ) een dikke boterham en de consument is de klos.
 

Europese regels

Europese regelgeving is inmiddels geen 'grote onbekende' meer.
De hoge investeringen in Denemarken (€ 400.000.000,- per jaar) mocht natuurlijk niet van 'Europa'. Bij gebrek aan een kosten-batenanalyse was aangenomen dat de staatssteun de pan was uit gerezen.  Dus werd het leeuwendeel van de subsidies ingetrokken en de consument was nog meer het haasje. Overigens kost de groene stroom onze overheid bij benadering €  550.000.000,-. Daarom zullen in Nederland de subsidies eveneens worden teruggeschroefd.
 

Snelle verdieners

Eigenlijk zou groene stroom dankzij alle belastingvoordelen zelfs goedkoper kunnen zijn dan grijze stroom, maar dat mag niet vanwege  'Europese regels'. De energiebranche steekt het verschil in eigen zak. Vandaar ook al die fantastische aanbiedingen.
Vrijlaten van groene stroom leidt tot 'agressieve' verkoop. Kortingen en cadeaus in allerlei gedaanten. De energiebedrijven verdienen beduidend meer aan groene dan aan grijze stroom en dat verklaart waarom ze eensklaps zo begaan zijn met het milieu. D.w.z. je zet je handtekening ergens en de groene stroom vloeit je woning binnen.
 
Greenpeace-actievoerder Diederik Samsom deelde destijds in het vakblad van de energiebranche Energie Nederland mee:Er zitten een hoop jongens in de duurzame energiewereld die het milieu geen snars kan schelen. Ze willen alleen heel snel, heel veel geld verdienen”.
 

Calamiteiten

Vanwege het uitvallen van de stroom in Duitsland door een storm wordt nu aldaar gepraat over een extra (dure!) hoogspanningskabel van Noord- naar Zuid-Duitsland. Het is immers moeilijk om kolencentrales binnen een uur naar een hoger vermogen te draaien. Bij waterkrachtcentrales, waarvan er in Zuid-Duitsland veel zijn, is dat makkelijker: druk op de knop en de schuiven gaan open.
Die moeten wij in Nederland ontberen.


Wetenschap

Het is een merkwaardig debat. Eigenlijk valt kooldioxide (CO2) nauwelijks milieuvervuiling in de traditionele zin van het woord te noemen. Het is zelfs zo dat de natuur er gek op is. Landbouwgewassen en bossen gedijen erbij. Zo groeien bomen en planten langs een autosnelweg dankzij de CO2 uitstoot van auto’s zelfs beter dan elders. In zekere zin wordt de aarde dan ook groener van grijze dan van groene stroom. In planten wordt d.m.v. fotosynthese, een biochemisch proces waarbij licht als energiebron wordt gebruikt, kooldioxide (CO2) en water (H2O) als grondstof opgenomen en omgezet in bouw en brandstoffen. Bij dit proces komt zuurstof vrij, deze zuurstof wordt direct afgegeven aan de atmosfeer, zo is de kringloop rond.
 

Kerncentrales vervangen door windmolenparken levert geen reductie van CO2 uitstoot op gezien het feit dat deze eveneens geen CO2 uitstoten. Daar komt nog bij dat de beoogde energieproductie van het totaal aan voorziene windturbines nihil is ten opzichte van hetgeen kerncentrales momenteel produceren.

Alle wetenschappelijke feiten in ogenschouw nemende ligt de conclusie voor de hand dat ingebruikname van windmolens niet leidt tot een vermindering van de uitstoot van CO2 (Verdrag van Kyoto), hierbij nog buiten beschouwing latende dat er bij de productie van een windturbine ook CO2 vrijkomt.
 
Geschiedenis
In het verleden wisselden ijstijden en warmere perioden elkaar steeds af. De wetenschapswereld is nog steeds verdeeld over samenhang CO2 en broeikaseffect. Het aandeel CO2 productie door de mens bedraagt slechts een klein percentage; vulkanisme speelt de hoofdrol.
 

Andere bezwaren ( Zie verslag Raadsvergadering 23-09-2004: inspreker m.b.t. planschade. )

Andere bezwaren die gewicht in de schaal leggen: horizonvervuiling, geluidsoverlast en slagschaduwhinder. Waardevermindering van je nabijgelegen woning. Je zult er maar wonen!
 
Mogelijke derving O.Z.B. n.a.v. jurisprudentie Hof Leeuwarden.

Het Hof van Leeuwarden heeft beslist dat de waardevermindering van een woning gelegen binnen een straal van 2,5 km. van een windmolenpark 30 % bedraagt.

 
Het geluid van hoge windmolens is tijdens zomernachten tot 2 kilometer ver te horen. Dit kwam naar voren n.a.v. een onderzoek uitgevoerd door de Natuurkundewinkel van de Rijksuniversiteit van Groningen. In theorie zou het geluid niet verder mogen reiken dan 300 à 400 meter.
Deze onderzoekers zijn tevens van mening dat er te weinig onderzoek wordt gedaan naar de beleving van windmolens. “Als ze er eenmaal staan wordt er niet meer zo naar de bewoners geluisterd”, zegt ir. F. van den Berg van de wetenschapswinkel.
 
Voor (trek)vogels zal bij de keuze van een locatie rekening moeten worden gehouden met broed-, foerageer- en overnachtingsgebieden (Vogel- en habitatrichtlijn).
Windturbines zijn gehaktmolens voor trekvogels; ieder jaar tienduizenden slachtoffers.
Veel trekkende vogels gaan in een grote boog om de turbines heen, mits ze die tijdig zien, maar dit kost ontzettend veel energie. Als ze steeds weer moeten uitwijken voor windmolenparken zal ze dat zoveel meer energie gaan kosten dat ze hun eindbestemming wellicht niet halen.
 

Overlast

Een voorbeeld van overlast door windturbines is het park Calantsoog ( NH ). Hier moesten ’s avonds en ’s nachts de turbines worden gestopt omdat niemand meer kon slapen door het lawaai.

Windturbines produceren laagfrequent geluid; de Duitsers martelden gedurende WO2 reeds met laagfrequent geluid.

Ongevallen

Er vindt geen centrale registratie plaats van ongevallen met windmolens in Nederland. Over het algemeen kan een gebrek aan centrale registratie en/of meldingsplicht leiden tot een onderschatting van het aantal incidenten.
 

De prijs is het bewijs

Elektriciteitsproductie en -distributie is de achilleshiel van onze economie en daarmee van onze welvaart. Wind blijkt onbetrouwbaar. De betrouwbaarheid van onze economische infrastructuur en overheidstoezicht over het energienetwerk staan voorop. De continuïteit moet zijn gewaarborgd.
 
Voorstanders van windmolens willen die meestal niet in 'hun achtertuin'.
Dan zijn er nog mensen die zeggen: "Ja, maar het bouwen en onderhoud van molens levert werkgelegenheid". Dat klopt. Maar niemand zal dat argument voor kernenergie gebruiken.
Trouwens,  Frankrijk gebruikt voor een groot deel kernenergie en niemand hoor je er over.
Zou dat door de lage Franse consumentenprijs komen?
 

Mediacampagne

Zonder de door de overheid verstrekte subsidies i.c.m. een professioneel geleide mediacampagne om de burger te overtuigen van de noodzaak, zou “groene energie” opgewekt door windturbines in Nederland geen schijn van kans maken.
 
Recent nieuws
Antwoord van Minister Brinkman van Economische zaken d.d. 8 april 2004 op Kamervragen van Kamerlid De Krom ( VVD )
Volgens het Centraal Plan Bureau bedraagt de kostprijs van windenergie 7,1 eurocent per kWh. Dit gegeven is gebaseerd op een IEA-studie (Internationaal Energie Bureau). Het  subsidietarief bedraagt 9,7 eurocent per kWh (2005), gedurende tien jaar lang.
Daarna 0 eurocent; met een onvermijdelijke tariefsverhoging voor de consument tot gevolg.
 

De Minister van Economische Zaken verklaarde dat de daadwerkelijk te verwachten staatssteun in de vorm van MEP-subsidies (Milieukwaliteit Energieproductie subsidies), EIA (Energie Investerings Aftrek), Vamil (Vrije Afschrijving Milieuinvestering), CO2-subsidies Europees zijn getoetst aan het Milieusteunkader. Deze blijven daar wonderwel binnen.

Niets lijkt onmogelijk. Waar eens de subsidies mondjesmaat en laks werden toegekend, worden thans allerlei milieusubsidies naast elkaar met voortvarendheid  uitgedeeld.

 
Vraag van het Kamerlid: Is het waar dat de operationele kosten van een windmolenpark kunnen worden voldaan uit de stroomopbrengst? Zo ja wat is uw visie hierop?
Antwoord van de Minister: Uitgaande van de op dit moment beschikbare gegevens over operationele kosten en stroomopbrengsten ( exclusief MEP-subsidie, effect van CO2- emissiehandel en waarde garanties van oorsprong ) luidt het antwoord op uw vraag neen
 

Zeeland doet er nog een schepje bovenop

Van hogerhand wil men windmolenparken, onverschillig of die nu op zee of in de polder liggen.

Brussel wil het. Den Haag doet mee.

De Provincie Zeeland heeft het Rijk toegezegd 25% van de in Nederland geplande windturbines voor haar rekening te nemen. Dat houdt in dat we van 57 Megawatt naar 250 Megawatt gaan.

Dan te bedenken dat dit alles in het werk wordt gesteld om minder dan 1% van de totale energiebehoefte te dekken. Wie loopt er nu met molentjes? Zes miljard kilo vervuild slib is nog maar net van de baan, of turbines die meer dan 100 dB(A) kunnen produceren komen er aan.

 

Dieren verhuizen kennelijk ook

Typisch dat niemand meer over de korenwolf, de rosse woelmuis of de kamsalamander rept. Zouden die er lucht van hebben gekregen dat er plannen bestaan decibels te gaan produceren en naar een rustiger polder zijn verhuisd? Laten ze dan oppassen dat die volgende polder niet op de lijst staat om in het kader van het ontpolderen onder water te worden gezet.
Waar moet dit allemaal naar toe?
 
Alternatieven
1.       Getijdencentrales. ( Minder horizonvervuiling / hoger rendement.)
2.       Archimedes Wave Swing.

3.       Warmtekrachtcentrales. Warmte benutten die vrijkomt bij industriële processen.

 

Het verdrag van Kyoto

Dit verdrag heeft een grote achterdeur opengelaten door te stellen dat er in het buitenland emissierechten ingekocht mogen worden, hiermede creëert men een soort van “windhandel” die de consument op kosten zal jagen en geen enkele bijdrage zal leveren aan een beter milieu. 
 

Slotconclusie

Het plaatsen van windturbines in Nederland zal een te verwaarlozen effect hebben op het halen van de afgesproken Kyoto normen voor de komende jaren; zal echter een onuitwisbare indruk nalaten op ons geliefde landschap. Bezint eer ge begint!
 
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail  :  

P.S. In een recent verleden heeft men speciale verbrandingscentrales gebouwd om rioolslib te

       verbranden. Maar momenteel wordt dit slib samen met “biomassa” (kippenmest, plantaardige

       pulp etc.) onder het mom van opwekking van groene energie verbrand in kolencentrales wat

       direct een verhoging van de uitstoot van giftige stoffen tot gevolg heeft.