Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Gezondheidszorg Zeeuws-Vlaanderen (13-02-2003) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

“Uw gezondheid zal ons een zorg zijn”.
 

Aan            : De Raad van de Gemeente Sluis.

Onderwerp : Gezondheidszorg Zeeuws-Vlaanderen.
Oostburg.d.d. 13-02-2003.
 
 
      
Geachte heer/mevrouw,
 

De HAP in Oostburg zal het naar het zich laat aanzien het in de nabije toekomst met 1,5 arts minder moeten doen ( was 3 ); dit betekent een teruggang van 50%.

Een statistisch gegeven is, dat als een verpleegster er een patiënt bij krijgt, de
sterftekans van de patiënten die ze reeds onder haar hoede had met 7% toeneemt.
Volgens Dr. Meijer ( voorzitter huisartsenvereniging ), tijdens een bijeenkomst vorig jaar in het Ledeltheater te Oostburg, zou deze teruggang geen directe gevolgen hebben voor de dienstverlening, hooguit zouden de aanrijtijden iets langer kunnen zijn. Ik was met stomheid geslagen.
 
Tevens bereikten mij berichten als zouden er communicatieproblemen zijn tussen de burger en de HAP, met alle gevolgen van dien.
Bij navraag blijkt dat nadat men telefonisch contact gezocht heeft met deze dienst, een verpleegster die een aanvullende studie heeft genoten, de spoedeisendheid van de oproep bepaalt; ook heeft zij niet de mogelijkheid met haar computer Uw dossier bij de huisarts op te vragen.
Dit heeft in het verleden reeds tot ernstige complicaties geleid, diverse mensen en organisaties hebben al klachten ingediend.
Dr. Meijer noemde dit kinderziektes en aanloopproblemen en meldde dat men op ict gebied druk doende is een verbinding tussen HAP en huisarts mogelijk te maken; tevens betreurde hij het dat ik de deskundigheid van de verpleegsters in kwestie ter discussie stelde.
Een arts uit Hulst wees ons op het feit dat de HAP in Terneuzen reeds perfect functioneert en als voorbeeld zou kunnen dienen. Ik wees hem op het feit dat als men in nood verkeert en het nummer kiest van deze HAP, men vaak wordt geconfronteerd met een bandopname waarop gevraagd wordt een cijfer in te toetsen naar gelang Uw “probleem” urgent of niet urgent is.
 
Gedeputeerde Dhr. G de Kock hoorde dit alles aan en beloofde alle problemen in ogenschouw te nemen en als het nodig mocht zijn, indien alle opties uitgeput zouden zijn, hij eventueel als het niet anders kon in overweging zou nemen om tot actie over te gaan. Een paar mensen in de zaal riepen toen dat die noodzaak al lang aanwezig was.
 
De uitrusting en bezetting in het Ziekenhuis van Oostburg leidt er toe dat men in geval van calamiteiten en routine operaties vaak alleen nog in Terneuzen terecht kan of in het geval van particulier verzekerden ook vlak over de grens in België,
daardoor bekruipt ons het beangstigende gevoel dat wij in Oostburg slechts nog de beschikking hebben over een “veredelde EHBO-post”.
 
Samengevat stel ik dat als er niet voldoende middelen zijn om in Oostburg een volwaardig Hospitaal te exploiteren er vastomlijnde grensoverschrijdende afspraken gemaakt dienen te worden samen met de zorgverzekeraars en de overheden om het voor iedere patiënt, zowel ziekenfonds als particulier verzekerde, mogelijk te maken verzorging te genieten in het dichtstbijzijnde
adequaat uitgeruste Hospitaal; hetgeen voor de bezoekers van deze patiënten de
reis en bezoektijden ook nog aanzienlijk zou verbeteren. ( bezoektijden Terneuzen zijn al jaren een doorn in het oog van iedere bezoeker, zeker van diegenen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer.)
 
Internationaal vastleggen dat na een ongeval het slachtoffer gebracht dient te worden naar het dichtstbijzijnde voldoende uitgeruste Hospitaal, zodat voorkomen wordt dat na b.v. een ongeval in de grensplaats Sluis het slachtoffer onnodig lang getransporteerd wordt over de hobbelehei naar Terneuzen met alle eventuele gevolgen van dien.  
 
Spoedeisendheid dient bij de HAP m.i. door een arts te geschieden.
 
De voorgenomen inkrimping van het artsenbestand van de HAP dient teruggedraaid te worden en het behoud financieel ondersteund te worden.
 
Klachten van de burger dienen serieus te worden genomen, zo kunnen in de toekomst klachten en communicatiestoornissen voorkomen worden.
 
Hopende op verbetering, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : +31(0)117452945
Fax.     : +31(0)117451207

E-mail :