Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Openbreken Tractaat 1839 (Scheidingsverdrag). (06-04-2023) MOTIE namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering.

MOTIE Openbreken Tractaat 1839 (Scheidingsverdrag).
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op dinsdag 21 april 2023,

Toelichting
Betreft Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden, Londen, 19-04-1839
 
Constaterende dat:
 
  • Op grond van genoemd tractaat, Nederland verplicht is om o.a. medewerking te verlenen aan een door België aangevraagde ‘verdieping van de Westerschelde’ m.b.t. de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen;
  • Een mogelijke aanvraag voor een verdere verdieping van de Westerschelde door België, tot gevolg heeft dat er wederom “natuurcompensatie” zal moeten plaatsvinden;
  • Ervaring leert dat “natuurcompensatie” meestal ook ‘ontpolderen’ in Zeeland betekent;
  • Provinciale Staten van Zeeland zich heeft uitgesproken tegen verdere verdiepingen;
  • De meest recent aangelegde dokken in Antwerpen schepen met een grotere diepgang kunnen ontvangen dan de huidige diepgang van de Westerschelde toelaat!;
 
Overwegende dat:
  • “Openbreken” van het Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden, Londen, 19-04-1839, naar de mening van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een poging waard is, om uit deze impasse te komen;
Draagt het college op:
Alles in het werk te stellen om het “openbreken” van het Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden, Londen, 19-04-1839, te bewerkstelligen.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 


Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)             
 
François Babijn                                                         H.G.A. (Bertie) Steur