Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Zanddijk. (20-07-2021) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
                                                                                         Oostburg, 20 juli 2021,
 
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande het project Zanddijk.
 
Vragen inclusief toelichting
In een artikel van de PZC d.d. 16 juli jl. (zie bijlage) lezen wij: ,,Wanneer het plan in november aan de Staten wordt gepresenteerd zal de marge voor het middengedeelte (verbreding van de dijk, aanleg van viaduct over het spoor) nog niet onder de 15 procent liggen, verwacht Van der Maas. Hij verwacht dan bijvoorbeeld nog geen definitieve duidelijkheid over de bijdrage van het Rijk aan het viaduct. De Zanddijk komt daarvoor in aanmerking, maar de subsidiepot is leeg.””
Met betrekking tot de bijdragen van Het Waterschap Scheldestromen en de gemeente Reimerswaal lezen wij in het artikel van de PZC: ,,Ook is het de bedoeling dat deze twee overheden elk een deel van de Molendijk overnemen van de provincie.”
De vraag is of deze beide overheden daartoe bereid zijn, gezien het feit dat er op termijn forse investeringen gevraagd zullen worden m.b.t. ‘aanpassingen van de regionale waterkeringen’. 
Een belangrijk argument om voor het tracé Roze Zwart te kiezen i.p.v. het meer logische tracé Rood is het feit dat uw college provinciale staten altijd heeft voorgehouden, dat het Rijk en andere betrokken partijen alleen zouden meebetalen aan de variant Roze Zwart.
Vraag 1: Gaarne vernemen wij of uw college het met de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) eens is dat indien deze Rijkssubsidie zou komen te vervallen en mogelijk ook andere subsidiestromen, er uiteindelijk weinig argumenten overblijven om een definitieve keuze te maken voor de variant Roze Zwart, en het dan logischer zou zijn om te kiezen voor de variant Rood? Zo nee, waarom niet?
 
In een artikel van Omroep Zeeland d.d. 16 juli jl. (zie bijlage), staat te lezen dat gedeputeerde van der Maas aangeeft dat ingenieur ............, de man die meerekende voor de provincie aan onder meer de Oosterscheldekering, de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel, nu ook meerekent met de Zanddijk. 
Artikel Omroep Zeeland: ,,Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) zei vrijdagmorgen dat ............ nu samen met de provincie meerekent. "Hij geeft ons waardevolle aanwijzingen."”.
Vraag 2: Kan uw college bevestigen dat ingenieur ................. meerekent inzake het project Zanddijk? Zo nee, is gedeputeerde van der Maas dan verkeerd geciteerd?
(*Naam is weggelaten i.v.m. AVG regelgeving.)
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter