Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE 'Bestrijding Jacobskruiskruid' (06-08-2021) Motie namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 08-10-2021.

MOTIE ‘Bestrijding Jacobskruiskruid’
 
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 8 oktober 2021,
 
 
 
Constaterende dat:
  • De provincie Friesland een verordening heeft op de bestrijding van jacobskruiskruid;
 
 
Overwegende dat:
  • Jacobskruiskruid een bedreiging vormt voor de volksgezondheid, het dierenwelzijn en de biodiversiteit;
 
 
Draagt het college op:
Gezien de urgentie zo spoedig mogelijk, in het belang van de volksgezondheid, het dierenwelzijn en het behoud van de biodiversiteit voor Zeeland, een verordening voor de bestrijding van Jacobskruiskruid op te stellen (naar voorbeeld van de provincie Friesland) en deze ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten van Zeeland.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
 
François Babijn