Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bibliotheekaanbod voor leerlingen. (12-07-2021) Art. 44 vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                             
                                                                                         Oostburg, 12 juli 2021,
 
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. artikel PZC: ,,Zeeuws-Vlaamse schooldirecteuren bezorgd over bibliotheekaanbod voor leerlingen” d.d. 9 juli jl..
Toelichting
Zie artikel PZC in bijlage.
 
Vragen
  1. Is uw college bekend met de in het betreffende artikel genoemde problematiek?
  2. Vindt uw college het net als de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), onbegrijpelijk dat een instantie als ZB planbureau en Bibliotheek van Zeeland een relatie legt tussen de kwantiteit/kwaliteit van het aanbod van boeken en de kwantiteit van het aantal leerlingen? Zo nee, waarom niet?
  3. Baart het uw college, net als ons, ook zorgen dat genoemde instantie, zonder overleg met betrokkenen, ingrijpende wijzigingen wil doorvoeren m.b.t. het bibliotheekaanbod voor leerlingen?
  4. Zo ja, is uw college dan bereid om een coördinerende rol op te pakken ter voorkoming van een verdere verschraling van het literatuuraanbod voor leerlingen? Zo nee, waarom niet?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter
BIJLAGE:
Zeeuws-Vlaamse schooldirecteuren bezorgd over bibliotheekaanbod voor leerlingen (BRON: PZC d.d. 09-07-2021)
Bestuurders van vier fuserende basisschoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen maken zich zorgen over het bibliotheekaanbod voor leerlingen. Dat schrijven ze aan het bestuur van de ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Zeeuws-Vlaamse schooldirecteuren bezorgd. (foto: Pixabay)
De ZB wil het aantal boeken op scholen omlaag brengen en afhankelijk maken van de grootte van de school volgens Gerard Langeraert, bestuurder van Onderwijsgroep Perspecto. "Het betekent een enorme verschaling voor onze basisscholen. We hebben geconstateerd dat de afgelopen jaren er steeds een stapje terug is gedaan in de mogelijkheden voor onze kinderen om te lezen en de beschikking te hebben tot voldoende literatuur en boeken."
'Kasten straks voor helft leeg'
Langeraert zegt dat de ZB zonder overleg met de basisscholen het aanbod bepaalt. "We hebben bij het inrichten van de bibliotheken op school veel geld geïnvesteerd. Er staan mooie kasten en die kasten staan straks voor de helft leeg. Dat kan gewoon niet waar zijn, daar is niet over doorgedacht, er is niet over gecommuniceerd. Dit is dan ook een oproep aan de Statenleden van onze provincie om daar eens met een geduchte met de gedeputeerde over te praten, zodat ze het bestuur van de ZB tot de orde kan roepen."
'Omgekeerde wereld'
De bestuurder verwijt de ZB dat er geen contact wordt gelegd met de Zeeuws-Vlaamse basisscholen. "Blijkbaar moet het via via bij ons komen en dan moeten wij contact gaan zoeken om een vorm van overleg te starten. Volgens mij is dat de omgekeerde wereld." De Zeeuws-Vlaamse schoolbestuurders hebben ook een brief aan prinses Laurentien gestuurd. Zij is groot voorstander van (voor)lezen, om zo laaggeletterdheid tegen te gaan.
Reactie ZB
Antoinette van Zanten, afdelingshoofd Dienstverlening en Educatie bij de ZB zegt dat er inmiddels gereageerd is op de brief die door de directeuren is verstuurd. Zij verwacht niet dat Zeeuws-Vlaamse scholen in één keer een voor de helft gevulde boekenkast overhouden. Wel zegt Van Zanten dat de lokale bibliotheken de schoolbibliotheken moeten vullen en dat de provincie daar geen taak in heeft.
Ze geeft aan dat er wel wat dingen gaan veranderen. Zo wordt de collectie van de bibliotheken minder vaak gewisseld, namelijk één keer per jaar. Voorheen werden de boeken ook halverwege het schooljaar vervangen. Wel wordt de uitleentermijn iets verruimd. Daarnaast zegt ze wel dat het aantal boeken beter wordt afgestemd op de grootte van de school. Maar ze verwacht 'geen gigantische gevolgen' voor de Zeeuws-Vlaamse scholen.
Langeraert hoopt dat ZB alsnog in gesprek gaat met de Zeeuws-Vlaamse basisscholen en ziet mogelijkheden. Van Zanten zegt dat de ZB heeft aangeboden verdere toelichting te geven aan de scholen.