Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE ‘Stop Ontpoldering Hertogin Hedwigepolder'. (07-07-2021) Bestemd voor Statenvergadering d.d. 23 juli 2021.


MOTIE ‘Stop Ontpoldering Hertogin Hedwigepolder”
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 23 juli 2021,
 
 
Constaterende dat:
  • Het voor een zeer ruime meerderheid van onze Zeeuwse bevolking, inclusief ondergetekenden, onbegrijpelijke besluit om deze vruchtbare door de mens op de zee veroverde Hertogin Hedwigepolder te ontpolderen en daarmee tegen alle logica en gezond boerenverstand in te vernietigen, helaas is genomen;
  • Nieuwe feiten: de vervuiling van de Westerschelde met PFAS/PFOS, een factor is waar in het belang van de volksgezondheid terdege rekening mee gehouden dient te worden;
 
Overwegende dat:
  • Met betrekking tot het risico voor de volksgezondheid, de vervuiling van de Westerschelde met PFAS/PFOS, als een uiterst urgent probleem mag worden aangemerkt;
  • Ter voorkoming van vervuiling van de Hertogin Hedwigepolder, de voorgenomen ontpoldering per omgaande moet worden stilgelegd;
 
Draagt het college op:
Gezien de urgentie, binnen de kortst mogelijke termijn alles in het werk te stellen om in het belang van de volksgezondheid voor Zeeland, er bij de regering op aan te dringen de ontpoldering van de Hedwigepolder per direct stop te zetten.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
 
François Babijn                       H.G.A. Steur                         E.A.A. van Hoecke