Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

CO2 heffing. (22-12-2020) Vragen PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Aan de Griffier van Provinciale Staten van Zeeland
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
 
Heikant, 22 december 2020
 
 
Geachte mevrouw de Griffier,
 
Betreft schriftelijke vragen ex art. 44 van het RvO Provinciale Staten (PS) van Zeeland jo. art. 151 lid 1 PW van het Statenlid van Hoecke, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), over de effecten van 15% extra CO2 reductie die wordt opgelegd door de EU aan de industrie in de Provincie Zeeland.

 
 
Hierbij verzoeken wij u onze vragen ter kennis te brengen van het College van Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Zeeland. Wij vragen om een schriftelijke beantwoording van onze vragen.
 
 
Toelichting:

Op 11 december zijn de Europese klimaatdoelen voor 2030 door de leiders van de EU bijgesteld van 40% naar 55% CO2-reductie in 2030. In Zeeland bevindt zich veel industrie die veel CO2 uitstoot. Bedrijven zoals o.a. Dow en Yara. Yara gaf reeds in het verleden aan dat men zich afvroeg of 40% CO2-reductie wel haalbaar zou zijn: https://www.agro-chemie.nl/nieuws/yara-sluiskil-worstelt-met-co2-reductie/
Met het oog op de opnieuw vastgestelde en verhoogde klimaatdoelen wordt dit er niet beter op.
 
Vragen:
1.
Zijn GS het met ons eens dat deze plotselinge wijziging van de CO2-reductie door de EU ongewenst en onredelijk is?
2.
Zijn GS voornemens tegen deze verdere aanscherping van de klimaatdoelen actie te ondernemen?
Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
3.
Met de verder aangescherpte klimaatdoelen vreest de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) voor de werkgelegenheid en het behoud van bedrijven zoals Dow en Yara voor Zeeland. Deelt GS onze zorg? Zo nee, waarom niet?
4.
Zijn GS het met ons eens dat wanneer bedrijven zoals Dow en Yara mochten besluiten te kiezen voor een andere vestigingsplaats dit een economische ramp voor Zeeland zou betekenen en dat alles in het werk dient te worden gesteld om dit te voorkomen?
5.
Zien GS mogelijkheden om voor Zeeland uitzonderingen te bedingen aangaande de nieuwe klimaatdoelen op het gebied van de CO2-reductie?
6.
Zijn Gedeputeerde Staten het met ons eens dat de aangescherpte Europese klimaatdoelen globaal gezien leiden tot een ongelijk speelveld en dat het onwenselijk is dat de productie naar buiten de EU verplaatst wordt, met nog meer CO2-uitstoot tot gevolg door soepelere regels buiten de EU en het transport van eindproducten naar de EU?
In afwachting van de beantwoording, verblijven wij,
met de meeste hoogachting,
namens de Statenfractie van de Partij voor Zeeland,
 
van Hoecke, Eelco