Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Mogelijke Fusie GGD, VRZ, RUD. (30-11-2020) Vragen namens (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                    
 
                                                                                 Oostburg, 30 november 2020,
 
 
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. ‘Informatiesessie voor PS met verkenner van de samenwerking tussen GGD Zeeland, VRZ en RUD Zeeland’ d.d. 26-11-2020 jl..
 
Toelichting
Tijdens genoemde informatiesessie zijn niet al onze vragen van een antwoord voorzien, daarom volgen hierna nog enkele vragen.
 
Vragen
  1. Met name de GGD dient goed bereikbaar te zijn met het OV, daarom willen wij van uw college vernemen waar de beoogde nieuwbouwlocatie is voorzien en of er al een optie is genomen op die nieuwbouwlocatie in Goes?
  2. Ook zijn wij benieuwd naar de reden waarom er door de GGD gekozen is voor nieuwbouw en niet voor renovatie van het gebouw op de huidige bestaande locatie, een locatie die uitstekend bereikbaar is met het OV en met een ondergrondse parking om de hoek. Daarom willen wij van uw college graag het rapport ontvangen dat hieraan ten grondslag ligt.
  3. (a) De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is fel tegenstander van wederom het vertrek van een overheidsdienst uit Zeeuws-Vlaanderen. Wat is de mening van uw college over het feit dat bij een samengaan van deze drie organisaties de RUD definitief vertrekt uit Zeeuws-Vlaanderen? (b) Wordt er momenteel reeds gekeken naar hoe dat vertrek mogelijk gecompenseerd kan worden? (c) Zo nee, waarom niet?
  4. (a) De VRZ heeft nog niet zo lang geleden geïnvesteerd in een vestiging te Middelburg, is uw college met ons van mening dat bij een vertrek naar Goes dit een enorme desinvestering met gemeenschapsgeld betreft?       (b) Zo nee, waarom niet?
  5. Er wordt gesproken over synergievoordelen bij een samengaan van deze drie organisaties. Kan uw college een gedetailleerde samenvatting geven waar die uit gaan bestaan, en welk totaalbedrag daar mee gemoeid is?
  6. Deelt uw college onze zorgen dat een mogelijk samengaan ook aanleiding kan geven tot meerkosten en problemen door zogenaamde “cultuurverschillen”?
  7. (a) Is er onderzoek geweest binnen deze organisaties, naar hoe de werknemers tegen een mogelijke fusie aankijken? (b) Zo nee, waarom niet?
  8. Met betrekking tot mogelijke financiële tegenvallers (meerkosten) willen wij van uw college weten of de ICT-systemen van betrokken organisaties compatible zijn of niet, en zo nee, welk bedrag daarvoor wordt uitgetrokken?
  9. Ook willen wij van uw college een reactie op de vraag waarom betreffende organisaties in deze tijd, waar blijkt dat er probleemloos digitaal op afstand kan worden samengewerkt (wat waarschijnlijk ook de toekomst zal zijn), er zo nodig een samenwerkingsverband op een nieuwbouwlocatie wordt nagestreefd? Graag uw uitgebreide toelichting.
  10. Tot slot vernemen wij graag van uw college in hoeverre de besluitvorming over een mogelijk samengaan van de GGD de VRZ en de RUD bij het Provinciebestuur ligt, dit om reden van het feit dat wij geen zeggenschap hebben over alle drie deze betrokken organisaties?
 
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn (Fractievoorzitter)