Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

50.000 Euro subsidie aan vvv Zeeland. (20-10-2020) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                    
 
                                                                                  Oostburg, 20 oktober 2020,
 
 
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid H.G.A. (Bertie) Steur, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande de toegekende 50.000 Euro subsidie aan VVV Zeeland t.b.v. een toeristisch hersteloffensief n.a.v. terugvallende toeristische bezoeken door de Corona-crisis.
 
Toelichting
Op 23 juli is bij uw college het verzoek van VVV Zeeland binnengekomen voor een extra bijdrage van 50.000 Euro t.b.v. een hersteloffensief. In het positieve besluit hieromtrent valt te lezen dat Provinciale Staten in de Zomerbrief, welke behandeld is op 10 en 11 juli, hiervan op de hoogte zijn gesteld. Wij zijn onder de indruk van de toenmalige vooruitziende blik van het College, waarvan wij in de Zomerbrief overigens nog weinig konden bespeuren.
 
Inmiddels zijn we ingehaald door de realiteit, we zitten in de voorspelde 2e Corona golf, met als gevolg dat reizen wordt afgeraden, de horeca gesloten is en Duitsland en België inmiddels ook voor Zeeland een negatief reisadvies hebben gegeven, hetgeen resulteert in een uittocht en een regen van annuleringen.
Een hersteloffensief, is naar de mening van de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), op dit moment nutteloos. 
Uw College zal deze mening ongetwijfeld delen gezien de brandbrief richting minister Wiebes over de horeca en toeristische sector waarin aangegeven wordt dat het Time-Out arrangement een goed idee is voor deze bedrijven.
De maatregelen zullen tot begin november duren en de verwachtingen zijn eigenlijk niet dat voor het eind van dit jaar alles bij het oude zal zijn. 
Buiten dat hebben wij de afgelopen tijd kunnen constateren dat ook zonder voornoemd hersteloffensief de toeristen Zeeland buitengewoon goed wisten te vinden. De bezettingsgraad was regelmatig nog hoger dan voorgaande jaren, doordat de aanwezige toeristische slaapplaatsen ten volle benut werden, waar dit andere jaren minder het geval was.
 
Wellicht bent u er ook van op de hoogte dat VVV Zeeland eind dit jaar op zal houden te bestaan.  
In dit licht bezien leven er bij de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een aantal vragen.
 
Vragen
  1. Kunt u ons nader duiden waar in de Zomerbrief ja is gezegd tegen de 50.000 Euro voor het toeristisch hersteloffensief?
  2. Heeft uw college, alvorens te besluiten voornoemde subsidie te verlenen, zich op de hoogte gesteld van de relevante cijfers betreffende het toerisme van afgelopen zomer, gezien de versoepeling van de Corona-maatregelen het ijkmoment om te zien hoe het er met de toeristische bezoeken voor stond?
  3. Zijn er al concrete stappen gezet door VVV Zeeland met voornoemd bedrag? Gezien de ‘deadline’ van 31 december a.s. zou dit eigenlijk wel moeten.
  4. Zo niet, is er dan zicht op dat er binnen afzienbare tijd nog iets met dat geld wordt gerealiseerd?
  5. Is uw college met ons van mening dat gezien de huidige situatie dit niet het beste moment is om te investeren in een toeristisch hersteloffensief?
  6. Kan uw college aangeven wat er gaat gebeuren met deze beschikbaar gestelde middelen als die geheel of gedeeltelijk nog niet zijn ingezet voordat VVV Zeeland zal ophouden te bestaan?
  7. Er moet verantwoording worden afgelegd door VVV Zeeland over de besteding van deze door de provincie Zeeland beschikbaar gestelde subsidie; hoe kan dit ingevuld worden door een organisatie die na 31 december dit jaar op zal houden te bestaan?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
 
H.G.A. (Bertie) Steur, Fractielid