Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Deltaplan Zoet Water. (07-10-2019) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan GS van Zeeland.


 
 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                               
                                                                                   Oostburg, 7 oktober 2019,
 
 
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. ‘het opstellen van een deltaplan zoet water’ en de reactie daarop (ingekomen stuk 5.2 agenda Statenvergadering 20-09-2019; zie bijlage).
 
Toelichting
Volgens de briefschrijver is Zeeland op weg naar maximale verzilting.
Ik citeer: ,,Het tot op heden gevoerde beleid leidt tot volledige blokkering van de natuurlijke aanvoer van zoet water door de grote rivieren, terwijl voorheen bij hoge afvoeren het grootste deel van dat water via de zuidwestelijke delta liep. Als de provincie het oude deltaplan had omarmd, dan had men nu die problemen met zoet water niet gevoeld. Intussen is het oude deltaplan, wat het zoetwaterbeheer betreft, bijna geheel te niet gedaan. Een ommekeer in beleid, het weer omarmen van zoetwaterafvoer door de delta, het bergen van zoet water bij hoge afvoeren, is bittere noodzaak. Te beginnen met het behoud van een zoet Volkerak-Zoommeer.”
 
Vragen
  1. Is uw college het eens met wat in de toelichting wordt geschetst; dat er een ommekeer in beleid, het weer omarmen van zoetwaterafvoer door de delta, het bergen van zoet water bij hoge afvoeren, een bittere noodzaak is en dat het behoud van een zoet Volkerak-Zoommeer een eerste cruciale stap is? Zo nee, graag uw uitgebreide toelichting waarom niet?
  2. Kan uw college ontkennen dat zoutwater eveneens waterkwaliteitsproblemen kent en giftige algen?
  3. Is uw college het eens met de stelling dat met een zout Volkerak-Zoommeer nauwelijks zoet water wordt bespaard, terwijl de verzilting van het omringende land toeneemt? Zo nee, waarom niet?
  4. Natuurorganisaties claimen vaak dat door verzilting de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Kan uw college met feiten onderbouwen dat dat zo is?
  5. Is uw college het eens met het in de brief gestelde: ,,Ontpolderen en afgraven is geen teruggeven aan de natuur, maar een cultus van schaars land offeren aan de weidse zee/oceaan zonder noodzaak.”? Zo nee, waarom niet?
  6. De briefschrijver stelt verder: ,,De laatste beperkte mogelijkheden liggen verder nog op de eilanden zelf. Het gaat allereerst om zorgvuldig omgaan met de ruimtelijke ordening, waarbij het zoetwaterbeheer bepalend hoort te zijn (toekomstige generaties!!). Het is daarom ronduit onbegrijpelijk dat het college duurzame viskwekerijen op het schaarse land wil stimuleren. Die kwekerijen behoren thuis in de zoute wateren, waar ruimte te over is. Bovendien steekt het college, evenzeer onbegrijpelijk, in op zilte teelten. Daar mag geen land voor worden afgraven en bewust verzilt. Ook die teelten horen buitendijks. Onbegrijpelijk, omdat in de 30 à 40 jaar, dat men daar op Texel al mee bezig is, er nog geen resultaat geboekt is, dat zoden aan de dijk zet. Ondanks de honderden miljoenen aan subsidie.” (N.B. Het project in Texel is inmiddels failliet verklaard.)
Graag vernemen wij van uw college waarom u desondanks blijft insteken op het stimuleren van duurzame viskwekerijen en zilte teelten op ons schaarse Zeeuwse land? Graag uw uitgebreide motivatie.
  1. Is uw college het eens met de slotconclusie in de brief: ,,College, zet in op verlaging van het zoutgehalte van de deltawateren door de afvoer van rivierwater en graaf uw hoge gronden niet af.”? Zo nee, waarom niet?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter