Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Energietransitie. (14-08-2019) Motie namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 20-09-2019.

MOTIE Energietransitie
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 20 september 2019,


Constaterende dat:
  • In het coalitieakkoord het belang van energietransitie wordt onderkend maar een concrete vertaling van die ambitie enigszins vaag is geformuleerd. Ik citeer drie onderdelen uit dit coalitieakkoord:                (1) ,,Wij zien kansen. Zeeland heeft Nederland wat te bieden, zoals nieuwe manieren om met klimaat- en energievraagstukken om te gaan. Zeeland heeft de ruimte om hierin te experimenteren. Daar kan heel Nederland zijn voordeel mee doen. Die kansen kunnen we alleen benutten als we zoeken naar gezamenlijke doelen en gezamenlijke uitvoeringskracht. Met enthousiasme, creativiteit en innovatieve ideeën, maar ook met onze Zeeuwse nuchterheid. Kansen zien en pakken!”. (2) ,,Wij zien de energietransitie ook als een economische kans om innovatief om te gaan met het duurzaam opwekken van energie. Zeeland kan bij uitstek een proeftuin zijn voor experimenten rond duurzame energie. Denk aan getijdenenergie of aan een eerste grootschalige fabriek voor “groene” waterstof, die met duurzame energie wordt gemaakt.” (3) ,,In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse)”.
 
Overwegende dat:
  • Onze inwoners, zoals het zich nu laat aanzien, met de omschakeling naar o.a. warmtepompen en zonnepanelen (huidige stand van techniek) niet alleen geconfronteerd worden met exorbitant hoge kosten, maar dat deze omschakeling daarenboven ook niet efficiënt is en als gevolg daarvan de klimaatdoelstellingen, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, niet gehaald zullen worden;
  • De omschakeling van ons aardgasnet op waterstof, voor zowel huishoudens als industrie, een veel efficiënter en daarenboven ook betaalbaarder alternatief zou kunnen zijn;
  • Er, in het geval van elektrisch rijden op waterstof (brandstofcel of verbrandingsmotor), geen ‘kostbare’ tijd verloren gaat, zoals dat bij het opladen van conventionele elektrische voertuigen wel het geval is;
  • De actieradius van conventionele elektrische voertuigen (hele dure uitzonderingen daargelaten) stukken minder is en tijdens koude winterdagen nog eens drastisch terugloopt;
  • De volumineuze accu’s van conventionele elektrisch aangedreven voertuigen veel extra gewicht met zich meebrengen, wat ons wegenstelsel zwaar belast (slijtage) en deze accu’s zeldzame grondstoffen benodigen die tevens ook nog moeilijk recyclebaar zijn;
  • Ook voor transportdoeleinden, zoals bijvoorbeeld Openbaar Vervoer, waterstof in de aanbesteding zou kunnen worden meegenomen;
  • Uit hoofde van voorbeeldfunctie, alle Zeeuwse overheden (met behulp van subsidies), het goede voorbeeld zouden kunnen geven (vergroening wagenpark e.d.);
  • Het creëren van voldoende vraag naar waterstof de investering in een tankinfrastructuur voor waterstof rendabel kan maken (kip-eikwestie);
 
Draagt het college op:
Via het gremium Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) te bewerkstelligen dat er een breed gedragen Zeeuws initiatief komt om onze provincie Zeeland in Den Haag en mogelijk ook op Europees niveau voor te dragen als proeftuin voor de implementatie van waterstof als energiedrager in de breedste zin, in ieder geval voor verwarming van huizen en voor transportmiddelen (fiets-voetveer etc.) en daar ook alle andere belanghebbenden/organisaties (o.a. industrie), bij te betrekken.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)             
 
François Babijn                                                         H.G.A. (Bertie) Steur