Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE inzake Verzilting Volkerak-Zoommeer. (12-07-2019) Motie namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 20-09-2019.

MOTIE inzake Verzilting Volkerak-Zoommeer
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 20 september 2019,


Constaterende dat:
  • Door met name droogte in 2018 en 2019 het voor iedereen duidelijk wordt dat Zeeland elke zoetwatervoorziening/zoetwatervoorraad nodig heeft;
  • In geval van verzilting van het Volkerak-Zoommeer er nog steeds geen oplossing is om de zoetwatervoorziening van de Reigersbergsepolder te kunnen garanderen;
  • Er dus ook nog steeds geen garanties kunnen worden afgegeven dat de landbouw na verzilting van het Volkerak-Zoommeer kan rekenen op voldoende zoetwater langs een alternatieve weg;
  • Het totaalbedrag wat verzilting van het Volkerak-Zoommeer gaat kosten, inclusief de borging van zoetwater voor de landbouw, derhalve ook nog niet kan worden vastgesteld en mogelijk nog wel eens flink hoger zou kunnen uitvallen dan voorzien;
Overwegende dat:
  • Overlast door blauwalg, één van de belangrijkste redenen om het Volkerak-Zoommeer te verzilten, sterk is afgenomen;
  • Ecologen en natuurbeschermers zelfs stellen dat het Volkerak-Zoommeer zich heeft ontwikkeld tot één van de rijkste zoetwatergebieden van Nederland;
  • Het Volkerak-Zoommeer als zoetwatervoorziening vandaag de dag een belangrijke rol vervult en mogelijk een belangrijke rol kan vervullen in een toekomstbestendige zoetwatervoorziening;
 
Draagt het college op:
Bij de Rijksoverheid in Den Haag en andere partijen duidelijk te maken dat:
- De provincie Zeeland bezig is met het opstellen van een Deltaplan Zoetwater en dat een heroverweging van het verzilten van het Volkerak-Zoommeer onderdeel uitmaakt van dit plan.
- Er nu geen onomkeerbare besluiten inzake verzilting van het Volekrak-Zoommeer genomen dienen te worden. 

En gaat over tot de orde van de dag.
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)             
 
François Babijn                                                         H.G.A. (Bertie) Steur