Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verbazing over kosten fietspad. (PZC 30-11-2005) (Dit naar aanleiding van mijn ingezonden stuk).

D&T-raadslid Baarends blijft hameren op aanleg verbinding Groede-Oostburg
Verbazing over kosten fietspad

door Raymond de Frel

GROEDE - Politiek Sluis kan zich nog zo hard maken voor een fietspad tussen Oostburg en Groede, de provincie Zeeland acht het idee niet haalbaar. Volgens Gedeputeerde Staten kost een nieuw pad zeker 2,5 miljoen euro.

De schriftelijke mededeling aan een bewoner dat er geen noodzaak en budget is voor de aanleg van een vrijliggend fietspad met een lengte van vijf kilometer, schiet D&T-raadslid L. Baarends in het verkeerde keelgat. Dik zes jaar geleden voerde hij als raadslid in de voormalige gemeente Oostburg ook al felle discussies over de aanleg van het pad. De gemeente wilde toen acht ton (in guldens) investeren, als het waterschap Zeeuws- Vlaanderen de andere benodigde acht ton op tafel zou leggen.

Het schap hield echter de hand op de knip.

Bovendien moest het fietspad volgens de normen van het verkeersveiligheidsproject Duurzaam Veilig Verkeer West-Zeeuws-Vlaanderen worden aangelegd. Dat betekende een kostenplaatje van 2,7 miljoen gulden, wat de gemeenteraad iets te machtig was.

Scheef

„Nu staat in de brief dat de provincie en het bestuurlijk overleg van Duurzaam Veilig het benodigde bedrag op 2,5 miljoen euro in plaats van 2,7 miljoen gulden schatten. Volgens mij ligt de verhouding tussen euro’s en guldens hier wel heel erg scheef. Of moeten ze de markeringen met goudverf aanbrengen of zo?“, foetert Baarends.

„In de begrotingsraad waren CDA, Nieuw West en Dorpsbelangen & Toerisme vorige maand voorstander van het heroverwegen van dit fietspad. Maar daar blijft na deze brief weinig meer van over. Ik zal daarom opnieuw aan de bel trekken. De aanleg van het pad zal ook een speerpunt van het verkiezingsprogramma van D&T zijn.“ Scholieren

Gedeputeerde Staten erkennen dat de route via de Scherpbierseweg en de Maaidijk voor fietsers van Groede naar Oostburg (en andersom) de kortste en meest voor de hand liggende route is.

De weg wordt met name gebruikt door scholieren. Uit onderzoek bleek echter dat er geen verkeerskundige noodzaak is om een vrijliggend pad aan te leggen als de maximumsnelheid voor motorvoertuigen op de route zestig kilometer per uur is. In de voorbije tien jaar zijn er op de route ook geen ongevallen geweest, waarbij fietsers betrokken waren.

De weg waarlangs het fietspad zou moeten komen, is in beheer en onderhoud van het waterschap. De ondergrond is echter nog eigendom van de gemeente Sluis, maar zij heeft onlangs het initiatief genomen de grond alsnog aan het waterschap over te dragen.

Het waterschapsbestuur wijst vanwege de onderzoeksresultaten en het kostenplaatje een nieuw fietspad af. De provinciebestuurders grijpen ook naar dezelfde argumenten om de aanleg van het pad af te wijzen.