Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Damherten Haringvreter Veerse Meer. (07-03-2018) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                                          Oostburg, 07 maart 2018,
 
 
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande de damhertenpopulatie op het eiland Haringvreter in het Veerse Meer (+ bijlage).
 
Toelichting
Met de Oostvaardersplassen in het achterhoofd, is de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bezorgd om het welzijn van de damherten op het eiland Haringvreter in het Veerse Meer.
 
In opdracht van de Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer heeft onderzoeksinstituut Alterra onderzocht of de Haringvreter voldoende ruimte en voedsel biedt voor een levensvatbare populatie damherten (publicatiedatum rapport: 21 augustus 2017). Het rapport treft u in de bijlage.
 
Belangrijkste conclusies in het rapport.
Ik citeer: ,,Op basis van het natuurlijke voedselaanbod op de Haringvreter en bij het staken van de huidige beweiding is er voldoende voedsel aanwezig voor een populatie bestaande uit ruim 80 damherten zonder dat er een risico bestaat van voedseltekorten in de nawinter, de energetische bottleneck voor hoefdieren.”
,,Dat het getelde aantal damherten van voorjaar 2017 met in totaal circa 275 damherten vele malen hoger ligt dan het berekende aantal, maakt duidelijk dat een damhertenpopulatie lang kan doorgroeien voordat het voedselaanbod de aantallen gaat reguleren. De afgelopen jaren zijn er overwegend milde winters geweest en is er nauwelijks sterfte opgetreden als gevolg van voedseltekorten in nawinter/vroege voorjaar. Echter, het risico bestaat dat ingeval zich een strenge winter voordoet of een lang nat en koud voorjaar, er bij de huidige aantallen aanzienlijke sterfte zal optreden.”
 
Vragen
  1. Kan uw College ons per omgaande op de hoogte stellen van hoe het aldaar gesteld is met “onze Zeeuwse damherten”?
  2. Is uw College bereid om, indien er onverhoopt sprake zou zijn van een voedseltekort (zoals in de Oostvaardersplassen het geval is), onmiddellijk opdracht te geven om deze dieren bij te gaan voeren?
  3. Gaat uw College er voor zorgen dat er een adequate relatie ontstaat tussen het aantal damherten, de te begrazen oppervlakte en het aanwezige natuurlijke voedsel zodat bijvoeren niet noodzakelijk is, m.a.w. voor een goed beheerbeleid?
 
Gezien de mogelijke urgentie, reken ik op uw spoedige beantwoording,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter