Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Voortgezet Onderwijs. (14-12-2017) Vraag namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

                            
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                            Oostburg, 14 december 2017,
 

Geacht College,

Betreft schriftelijke vraag conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. besluitvorming aangaande financiële bijdrage Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen door provincie Zeeland (+ bijlagen).
 
Vraag
Moet het “besluit” om het Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen onder voorwaarden financieel te steunen (zie bijlagen), niet (per omgaande) bekrachtigd worden door een ‘formeel besluit’ van Provinciale Staten van Zeeland?
 
Toelichting
Na de verkiezingen van 2019 kan de samenstelling van het bestuur van de provincie Zeeland er mogelijk heel anders uit gaan zien. Teneinde genomen besluiten “toekomstbestendiger te maken” is het daarom wellicht altijd verstandig die besluiten formeel vast te leggen met een officiële bekrachtiging door Provinciale Staten.
Daar komt nog bij dat in de stukken (zie bijlagen) de passage is opgenomen: ,,Daarom zijn de betrokken Colleges - onder voorbehoud van instemming door gemeenteraden en Provinciale Staten - bereid tot een investering in het financieel arrangement voor de periode 1 augustus 2018 – 1 augustus 2022 (1e periode financieel arrangement).”
 
In afwachting van uw spoedige reactie, verblijf ik,
 

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter