Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE tot onderzoek voordeligere variant fietsvoetveer. (15-12-2017) MOTIE namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) samen met PVV, Statenvergadering d.d. 15-12-2017.

Motie tot onderzoek voordeligere variant fietsvoetveer
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 15 december 2017.
 
Overwegende dat:
·        een door Sebastiaan Keijmel geschetste variant wellicht een substantiële besparing kan opleveren voor de komende 30 jaar (tot 52 miljoen);
·        we het fietsvoetveer mogelijkerwijs toekomstbestendiger kunnen maken door gebruik te maken van elektrische schepen;
·        West-Zeeuws-Vlaanderen bespaard kan worden om in een isolement terecht te komen;
·        we hierdoor tegemoetkomen aan de vele Zeeuwen die dit initiatief gesteund hebben en zodoende de betrouwbaarheid van de overheid vergroten;
·        met dit onderzoek de discussie omtrent het fietsvoetveer eindelijk afgesloten kan worden;  
 
 
 
Dragen het college van Gedeputeerde Staten op om:
 
  • door een onafhankelijke, deskundige partij te laten onderzoeken of het fietsvoetveer Vlissingen – Breskens rendabeler kan worden gemaakt middels uitvoering van het onderzoeksrapport van Sebastiaan Keijmel;
  • in de Commissie Economie de onderzoeksvragen voor dit onderzoek in samenspraak met Provinciale Staten vast te stellen;
  • het benodigde bedrag voor dit onderzoek te onttrekken aan het onderzoeksbudget van Provinciale Staten;
 
 
en gaan over tot de orde van de dag.
 
Namens de Statenfractie Partij Voor de Vrijheid Zeeland en de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
 
 
Roland de Wit                                                                                               François Babijn