Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Waterdunen. (17-07-2017) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.


                            
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                              Oostburg, 17 juli 2017,
 
 
Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande het ‘Project Waterdunen’.

 
Toelichting
De door uw College van Gedeputeerde Staten van Zeeland schriftelijk genoemde vrijwaring m.b.t. het eventueel mislukken van zogenaamde ‘zilte teelten’ vanwege de waterkwaliteit binnen het ‘Project Waterdunen’, is voor de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aanleiding voor het stellen van de hierna volgende vragen.
 
Vragen
1.      In het verleden heeft uw College, in antwoord op vragen, PS verzekerd dat de waterkwaliteit binnen het ‘Project Waterdunen’ gewaarborgd was. Kan uw College dan nu met reden omkleed aangeven, waarom u nu vrijwaring van schadeclaims laat vastleggen, gerelateerd aan mogelijke waterkwaliteitsproblemen?
2.      Kan uw College, aangaande deze problematiek, uitsluiten dat er wederom grote financiële tegenvallers op ons (provincie Zeeland) afkomen, indien het gebied dat voorzien is voor ‘zilte teelten’ inclusief het ‘kustlaboratorium’, over onvoldoende voor dat doel geschikte waterkwaliteit kan beschikken? Graag ontvangen wij een uitgebreide onderbouwing van uw antwoord.
3.      Is uw College, met de veroorzaakte commotie rond ‘Plan Perkpolder’ in het achterhoofd, nog steeds voornemens, als zogezegd de taken van de provincie - grondverwerving en het aanleggen van nieuwe natuur - erop zitten, in 2018 uit het Project Waterdunen te stappen en de verantwoordelijkheid voor het vervolg van het ‘Project Waterdunen’ over te dragen aan (een) andere “project-(partner)partners”? 
4.      Tot slot nog een vraag, los van bovenstaande, over het binnen het ‘Project Waterdunen’ aangelegde ‘ruiterpad’. Kan uw College uitleggen waarom er ter plaatse eerst een ruiterpad is aangelegd en er vervolgens rondom Waterdunen borden geplaatst zijn welke aangeven dat het gebied verboden toegang is voor ruiters?
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 
Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter