Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

DELTA N.V. / PZEM. (27-02-2017) Vragen namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

 
                           
 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                Oostburg, 27 februari 2017,
 
 
Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande DELTA N.V. / PZEM.

 
Toelichting
De beantwoording van vragen door het College van de gemeente Sluis (zie bijlage) en de beantwoording van vragen door uw College van Gedeputeerde Staten van Zeeland tijdens de Statenvergadering van 10 februari jl., is voor de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aanleiding voor het stellen van de hierna volgende vragen.
 
Vragen inclusief toelichting
Bij de gemeente Sluis staan hun 3,25% aandelen in DELTA N.V. voor een bedrag van 225.529 euro op de balans. Gedeputeerde Schönknecht gaf op 10 februari jl. aan dat de 50% aandelen van de provincie Zeeland in de boeken staan voor 600.000 euro.
1.     Kan uw College bevestigen of het bedrag van 600.000 klopt en zo ja, kan uw College dan toelichten waarom, in verhouding tot de gemeente Sluis, het betreffende aandelenpakket voor een dergelijk relatief laag bedrag in de provinciale begroting is opgenomen?
Amoveringsfonds Kerncentrale.
Provinciale Staten van Zeeland is tot voor kort altijd voorgehouden dat het streefbedrag bestemd voor de ontmanteling/sanering van de kerncentrale te Borssele per 31 december 2033 500 miljoen euro was.
2.     Op 10 februari jl., tijdens de Statenvergadering, is er een eindbedrag van 600 miljoen genoemd; kan uw College uitleggen hoe dat “nieuwe bedrag” tot stand is gekomen?
3.     Is die plotselinge substantiële verhoging van het eindbedrag met 20% tot stand gekomen door het herziene ontmantelingsplan per 2016, waar EPZ, op grond van de Kernenergiewet toe verplicht is om iedere vijf jaar in te dienen? Graag uw uitgebreide toelichting.
4.     Kan uw College, in relatie tot de vorige vraag, bevestigen of ontkennen dat het benodigde eindbedrag per 31 december 2033 nog verder kan oplopen?
Jaarlijks dient er een bedrag van 14,7 miljoen (volgens College Sluis) /15 miljoen (volgens College GS), gestort te worden in het amoveringsfonds voor de kerncentrale, ongeacht of het bedrijf (PZEM) winst of verlies maakt. Gedeputeerde Schönknecht heeft op 10 februari jl. aangegeven dat de aandelen van het straks resterende bedrijf PZEM zo goed als onverkoopbaar zijn omdat dat bedrijf verlieslatend is. (N.B. Daarmee sprak zij en passant een eerder genoemde hoop op een verwachte aantrekking van de energiemarkt per 2021 indirect tegen.)
5.     Voor wat betreft de hoogte van het per 31 december 2033 voor de amovering van de kerncentrale beschikbaar moeten zijnde bedrag, wil onze Fractie van uw College vernemen hoe het straks resterende verlieslatende bedrijf PZEM aan de jaarlijkse stortingsverplichtingen kan blijven voldoen? Graag uw gedetailleerde uitleg.
Uitgaande van de door het College van de gemeente Sluis beschikbaar gestelde informatie, bevatten ‘de vermogensfondsen van de Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele’ per 31 december 2015 175,1 miljoen euro t.b.v. de ontmanteling van de kerncentrale.
6.     Kan uw College van Gedeputeerde Staten van Zeeland ons dan klip en klaar uitleggen, hoe je met een jaarlijkse storting door PZEM van ± 15 miljoen euro per de einddatum van 31 december 2033 aan een totaalbedrag van 500 of 600 miljoen euro komt? Welk gemiddeld rentepercentage (rekenrente) wordt er gehanteerd?
Voor wat betreft de verwachte negatieve effecten van een downgrade door S&P.
7.     Graag vernemen wij van uw College de exacte onderbouwing van waarom eerder officieel 100 miljoen als vaststaand feit naar voren werd gebracht en nu plotsklaps 200 miljoen, het bedrag dat door portefeuillehouder Gedeputeerde Schönknecht (als benodigde buffer) op 10 februari jl. werd genoemd; een toename met 100%.
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter